BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4, 1 maj 2008 - 30 april 2009

(Mkr) Fjärde kvartalet, februari 2009 – april 2009 •Nettoomsättningen minskade marginellt med 0,5 procent till 792 Mkr(796) •Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 70 procent till 25 Mkr (83 Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (10,4) •Resultat efter skatt minskade med 73 procent till 13 Mkr (50) •Resultat per aktie uppgick till 0,25 kr (0,94) •Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,8 Mkr (74,2) Tolv månader, maj 2008 – april 2009 •Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 333 Mkr (3 092) •Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 procent till 341 Mkr (403) Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (13,0) •Resultat efter skatt minskade med 4 procent till 238 Mkr (248) •Resultat per aktie uppgick till 4,53 kr (4,69) •Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 297,0 Mkr(218,3) •Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 21,3 procent (25,8) •Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr (1,50) per aktie Viktiga händelser under räkenskapsåret •Avtal om förvärv av Energo Plus i Slovenien. •Megcool Industries i Malaysia förvärvades i maj och har flyttat till nya större lokaler. •Rörelsen i Emerson Ventilation Products i USA förvärvades i maj. •Invigning av ny monterings- och lageranläggning i Indien. •Order på 328 tunnelfläktar till italiensk motorväg till ett värde av drygt 30 Mkr. •Genombrottsorder i Indien avseende brandgasfläktar till Delhis nya internationella flygplats. Ordervärde ca 5 Mkr.

Om oss

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med huvuddelen av verksamheten i Europa och i Nordamerika. Bolaget omsatte cirka 2,6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2006/2007 och har efter senaste förvärven ca 1700 anställda. Bolaget har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet i Central- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Sedan starten 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen datum.

Prenumerera

Dokument & länkar