Pressmeddelande om öppna jämförelser – grundskola 2009

Skolorna i Täby visar goda resultat och förbättringar på flera områden.

Idag presenteras Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport ”Öppna jämförelser – grundskola 2009”. Rapporten är den tredje i ordningen där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Den visar att skolorna i Täby hävdar sig mycket väl och har förbättrat sina resultat på flera områden. Att öppet redovisa och jämföra resultat är ett stöd i verksamhetsutvecklingen, samtidigt som medborgarna i ett demokratiskt samhälle får full insyn i vad de gemensamt finansierade verksamheterna åstadkommer. I Täby kommun har barn- och grundskolenämden det långsiktiga målet att Täbys skolor ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. I linje med det bedrivs ett aktivt utvecklingsarbete i Täby och SKL:s rapport bekräftar att kommunens insatser i grundskolan ger resultat. – Det är med glädje jag konstaterar att Täbys idoga arbete med ständiga förbättringar ger utdelning. Både andelen elever som är behöriga till gymnasiet och andelen som har nått målen i samtliga ämnen har ökat. Vi kan också konstatera att det genomsnittliga meritvärdet har ökat, säger Sofia Paulsson (M) ordförande i barn- och grundskolenämnden. – Sommaren 2008 genomförde vi för första gången en sommarskola för de elever i skolår åtta som riskerade att inte nå målen när de slutar skolår nio. Beslut har dessutom tagits i barn- och grundskolenämden om riktade insatser till dessa elever, säger Lena Morin verksamhetschef barn och grundskola. SKL:s rapport visar att det inte finns något enkelt recept för att bli en framgångsrik skolkommun. Sambandet mellan resultat och resurser är komplext. Mycket pekar dock på att ett framgångsrikt utvecklingsarbete inte nödvändigtvis behöver vara beroende av ökade resurser. Det verkar snarare handla om hur resurserna används. Vid en jämförelse av kostnaden per betygspoäng ligger Täby på åttonde plats i landet. Kostnaden har dessutom sjunkit med 11 kronor sedan förra mätningen, ett mått på att Täby är på rätt väg när det gäller att erbjuda eleverna i grundskolan en bra utbildning som ger goda resultat till en rimlig kostnad. – Jag är övertygad om att verksamhetschefen och rektorerna, som har en hög kompetens, använder våra offentliga medel på mest effektiva sätt för att ge Täbys elever Sveriges högsta utbildningskvalitet, avslutar Sofia Paulsson. Läs hela rapporten på SKL:S hemsida www.skl.se

Om oss

Täby är som en mellanstor svensk stad. Härbor drygt 66 000 personer. Täbyborna bryr sig. Engagemanget är stort, både i förenings- och kulturlivet och bland lokala företagare. Det sjuder av liv, inte minst inom barnens egna föreningsaktiviteter.

Prenumerera