BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR TAGMASTER AB (publ.)PERIOD 2012-01-01 – 2012-12-31

Fullt fokus på kunderna och på utveckling av affärerna!

Fjärde kvartalet

 •  Den goda orderingången fortsätter
 •  Jonas Svensson ny VD från 1 oktober
 •  Avyttring av förlustföretaget TagMaster SB i Malaysia
 •  Intensivt arbete för ny kund, Alstom i Frankrike, påbörjat av TagMaster
 •  Nettoförsäljning fjärde kvartalet: 10,0 MSEK (9,4), en ökning med 7%
 •  Resultat fjärde kvartalet (EBITDA): -1,0 MSEK (-2,9) exklusive påverkan från TagMaster SB
 •  Resultat fjärde kvartalet efter nedskrivning av fordran på det avyttrade TagMaster SB: -2,5 MSEK (-5,5)

Helåret

 •  Ökad försäljning och fokus på affärerna
 •  Fokus åter på de starka segmenten
 •  Ny styrelse och styrelseordförande
 •  Flytt till mer kostnadseffektiva lokaler
 •  Deltagande i InnoTrans i Berlin en framgång
 •  Betydande kostnadsbesparingar
 •  Nettoförsäljning helår: 39,6 MSEK (34,2), en ökning med 16%
 •  Ackumulerat resultat helår (EBITDA): +0,2 MSEK (-9,5)
 •  Kassaflöde helåret: -0,4 MSEK (-4,7)
 •  Ackumulerat resultat efter nedskrivning av aktier i och fordran avseende det avyttrade TagMaster SB: -5,5 MSEK (-13,3)
 •  Ingen utdelning föreslås
Försäljning och resultat
TSEK Fjärde kvartalet Helåret
2012 2011 Change 2012 2011 Change
Försäljning 10 043 9 406 7% 39 616 34 190 16%
Rörelseresultat (EBITDA) -983 -2 936 -67% 154 -9 524 -102%
Rörelsemarginal (EBITDA) -9,8% -31% 0,4% -27,9%
Inkomst före skatt -2 514 -5 460 -54% -5 466 -13 265 -59%
Operativt kassaflöde -379 -4 677 -90%
Resultat per aktie -0,02 -0,06 -59% -0,05 -0,16 -68%

Fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet har dominerats av två större uppgifter vid sidan av fortsatt säljfokus. Den första av dessa är avyttring av det förlustbringande bolaget TagMaster SB i Malaysia, vilken slutfördes per den 30 november 2012. Den andra är diskussioner angående ett nytt stort projekt inom Transportation och som inkluderar en större andel NRE (Non Recurrent Engineering) med en ny kund till TagMaster, den välkända franska tågtillverkaren Alstom, något som nu i dagarna resulterat i ett avtal som presenteras i en separat pressrelease.

Fakturering och resultat

Försäljningen i fjärde kvartalet har förblivit stabil och en temporärt lägre försäljning inom Transportation har kompenserats av en högre försäljning inom Access/Parking. Fjärde kvartalet slutade med en nettoförsäljning om 10,0 MSEK (9,4). Nettoresultatet blev -2,5 MSEK (-5,5) motsvarande -0,02 SEK (-0,06) per aktie. Dessa siffror inkluderar kostnader i samband med avyttringen av TagMaster SB med ca 1,2 MSEK. Då försäljningen blev betydligt bättre än budgeterat för det fjärde kvartalet ökade täckningsbidraget mer än väntat och det bonusavtal som tecknats med de anställda i början på året medförde ökade kostnader utöver den gjorda reservationen med ca 0,6 MSEK. Därtill har nedskrivning av trögrörliga produkter i lager gjorts med ca 0,2 MSEK.

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (6,6).

Helåret 2012

2012 har varit ett mycket turbulent år för TagMaster. Första halvåret karaktäriserades av en nytillträdd temporär ledning inkluderande flertalet konsulter med uppgift att söka efter kostnadsbesparingar. Detta medförde dessvärre tappat fokus på affärerna och det var naturligtvis en tuff tid för bolagets personal. Vid slutet av första halvåret var ekonomin mycket ansträngd.

En ny styrelse utsågs vid årsstämman. Detta har medfört ändrat fokus. Under första tiden var huvudfokus på kassaflöde och överlevnad. Samtidigt var vi tvungna att fokusera helt på affärerna och åter ta hand om våra kunder. Vi behövde enas om en strategi hur vi går vidare. Vidare behövde vi dra igång processen för att finna en kvalificerad sälj- och marknadsinriktad VD för TagMaster. Vi hade en förlustverksamhet i Malaysia (TagMaster SB) med mycket begränsad försäljning att ta hand om. Detta senare ledde efter ett par månader till slutsatsen att vi måste fatta beslut om att avyttra det Malaysiska bolaget. Detta slutfördes i november genom att vi sålde företaget till en malaysisk köpare som är aktiv inom RFID-området i Malaysia. Detta ledde i sin tur till att vi måste skriva ner aktier i och fordringar avseende lån till dotterbolaget TagMaster SB i Malaysia, lån som till stor del givits för att täcka bolagets förluster sedan förvärvet i maj 2011.

Fokuseringen på försäljning och kunder har medfört att vi har lyckats växa med 16 % jämfört med 2011 och att vi fått ett litet positivt rörelseresultat (EBITDA) för helåret jämfört med en förlust på -9,5 MSEK för 2011. Nettoresultatet slutade för helåret på -5,5 MSEK (-13,3) till följd av gjorda nedskrivningar av aktier i och fordringar avseende det Malaysiska bolaget.

Båda huvudaffärerna i den fastställda strategin har visat tillväxt och intresset för TagMasters produkter har fortsatt och även ökat inom båda dessa områden. Vi märker fortsatt en betydande aktivitet både inom Access/Parking och Transportation.

Vi går in i 2013 med en mycket kostnadseffektiv organisation och med fokus på våra affärer. Kassaflödet är fortsatt viktigt och kommer fortsatt att vara i fokus under hela året. Våra förväntningar för 2013 är såväl ökad försäljning som ett bättre och positivt rörelseresultat.

Fakturering och resultat

För helåret blev nettoförsäljningen 39,6 MSEK (34,2). Operationellt resultat (EBITDA) för helåret blev

+0,2 MSEK (-9,5). Kostnaderna för helåret uppgick till 22,6 MSEK (26,6).

Kostnadsbesparingar som successivt haft effekt under året och som har full effekt från 2013

Personalkostnader (färre anställda)                                                                         -2,2 MSEK

Övriga kostnader                                                                                                              -0,4 MSEK

Hyreskostnader                                                                                                                 -0,7 MSEK

TOTALT                                                                                                                                  -3,3 MSEK

Icke återkommande kostnader under året

Det finns ett antal icke återkommande kostnadsposter under 2012 som uppgår till totalt ca 7 MSEK. Dessa omfattar avskrivning av aktier i samt fordringar på TagMaster SB, konsultkostnader under första halvåret, extra bonuskostnader till följd av ofinansierade bonusavtal och flyttkostnader. Av dessa har ca 3,5 MSEK varit kassaflödespåverkande.

Likviditet

Per 31 december 2012 var likviditeten 3,8 MSEK (4,7). Checkräkningskrediten utgör 4,0 MSEK (4,0) och spärrade medel utgör 0,5 MSEK (0,5).

Företagets likviditet har förbättrats under andra halvåret efter en mycket pressad situation i slutet av kvartal två. Huvudorsaker till förbättringen är ökande försäljning och lägre kostnader.

Likviditetsplaneringen bygger på regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter inklusive detaljerad analys av kassaflödet för den närmaste tiden. Likviditet och kassaflöde prioriteras i det dagliga arbetet och dialogen med långivare, leverantörer och kunder pågår ständigt. Styrelsen anser därför idag, baserat på gjorda kostnadsreduktioner och positiv säljutveckling som vi nu ser, att företaget har tillräcklig likviditet för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna var 4,4 MSEK (3,9) och leverantörsskulderna var 3,6 MSEK (5,5). Varulagret uppgick till 5,8 MSEK (8,3), allt per den 31 december 2012.

Access/Parking (AVI): Ansträngningarna att identifiera och engagera distributörer på de viktigaste marknaderna har resulterat i några första avtal under fjärde kvartalet. TagMaster kommer härigenom att också kunna nå fler integratörer och därmed också bli aktuell i fler projekt med mindre egen insats. Access/Parking svarar för 64% av bolagets omsättning under 2012.

Transportation: Det kommer in mycket förfrågningar inom detta område och TagMaster måste prioritera resurserna på de projekt som bedöms bli realiserade inom skälig tid, vilket också leder till att man tvingas tacka nej i vissa fall. Ett stort projekt som nu blivit verklighet är det ovan nämnda för Alstom i Frankrike. Transportation svarar för 36% av bolagets omsättning 2012.

Teknologi och produkter: De nya UHF-produkterna växer i volym och svarar nu för mer än 10% av den totala volymen, men även de etablerade 2,45 GHz-produkterna har vuxit i volym under året.

Organisation och personal

TagMaster AB har under året haft i genomsnitt 12 (16) anställda.

TagMaster AB har två dotterbolag, TagMaster Finance och TagMaster China Holding, som båda är inaktiva företag.

Det finns två associerade företag med långsiktiga samarbetsavtal, TagMaster China och TagMaster North America Inc. De har säljansvaret i Kina respektive USA. TagMaster har f n ingen ägarandel i dessa företag.

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna är oförändrade och företaget har utomordentliga tillväxtmöjligheter inom såväl Access/Parking som inom Transportation. TagMasters marknadsandel är fortfarande liten i en stor och växande, inom vissa områden t o m snabbväxande marknad, vilket innebär att framtida tillväxt i första hand beror på företagets egen förmåga. I början av februari förstärktes säljstyrkan med en erfaren säljare med placering inom Access/Parking

Om rapportering 2012

TagMaster AB med dotterbolaget TagMaster SB har t o m tredje kvartalet redovisats som en koncern. Eftersom dotterbolaget TagMaster SB avyttrats per den 30 november 2012 redovisas endast TagMaster ABs siffror för det fjärde kvartalet respektive helåret 2012.

Kommande rapporter 2013-14

3 maj, 2013, kvartalsrapport januari-mars 2013                             

8 augusti, 2013, kvartalsrapport april-juni 2013

24 oktober, 2013, kvartalsrapport juli-september 2013

13 februari, 2014, kvartalsrapport oktober-december jämte bokslutkommuniké 2013

Bolagsstämman 2014 föreslås ske den 24 april 2014

Bolagsstämma

18 april, 2013

Kallelse till stämman kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på företagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 15 mars, 2013 på företagets hemsida www.tagmaster.com

Valberedning

Enligt bolagets stadgar skall valberedningen bestå av de tre största aktieägarna, ordföranden och en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför stämman 2013 består av Jan Westlund, Tomas Brunberg, Didrik Hamilton, Mikael Aronowitsch (representant för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg med Jan Westlund som ordförande och representant för Gert Sviberg.

Kontrollbalansräkning upprättad

Till följd av utvecklingen av verksamheten i Malaysia och påföljande avyttring av bolaget i november 2012 har TagMaster förlorat en betydande del av sitt kapital genom nedskrivning av aktier i och fordringar avseende dotterbolaget TagMaster SB. TagMasters totala kapital har kommit mycket nära 50 % av det registrerade aktiekapitalet och enligt svenska aktiebolagsrättsliga regler skall styrelsen upprätta kontrollbalansräkning, vilket styrelsen också har gjort. Enligt denna framgår att det fortfarande föreligger en viss marginal till att mer än 50 % av aktiekapitalet är förbrukat, men marginalen är liten. Styrelsen kommer därför att föreslå en minskning av aktiekapitalet genom nedsättning av aktiernas kvotvärde från idag 0,10 SEK till nytt kvotvärde 0,05 SEK.

Kontaktpersoner

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, Jonas.Svensson@TagMaster.se

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio , radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync , Balogh, CA Traffic & Magys, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar