DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB (publ.) PERIODEN 2011-01-01 – 2011-06-30

Förvärv i Asien breddar produktportfölj och ökar marknadsnärvaron

 • Nettoomsättningen kvartal två: 10,0 MSEK (13,7)
 • Ackumulerad nettoomsättning: 17,9 MSEK (27,2)
 • Resultat för kvartal två: -1,7 MSEK (1,2)
 • Ackumulerat resultat: -4,8 MSEK (1,4)
 • Företrädesemission tillförde bolaget 7,9 MSEK netto under andra kvartalet
 • Utökad kredit genom nytt bankengagemang hos Nordea
 • Förvärv av bolag i Malaysia för att bredda produktportföljen och öka marknadsnärvaron
 • Försiktig utveckling på amerikanska marknaden drar ner nettoomsättningen
 • Större järnvägsprojekt bekräftar användandet av TagMasters 2,45 GHz RFID
 • Avsiktsförklaring med kinesiska partners kring utveckling av järnvägsapplikationer
 • Positivt besked från Tillväxtverket om bidrag för nyutvecklade XT-3

Fakturering och resultat

Under andra kvartalet 2011 uppgick nettoomsättningen till 10,0 MSEK (13,7 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet blev -1,7 MSEK (1,2), vilket motsvarar -0,02 SEK (0,02) per aktie (totalt 73 483 041 respektive 58 506 491 genomsnittligt antal aktier).

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 55 % (55 %).

Omkostnaderna under kvartalet uppgår till 7,6 MSEK (6,7) exklusive balanserade utvecklingsutgifter. Aktivering av direkta utvecklingsutgifter uppgick under kvartalet till 0,6 MSEK (0,7). De totalt ackumulerade aktiverade utvecklingsutgifterna uppgår därmed till 4,4 (2,2) MSEK. Avskrivningstakt är 3 år.

Förvärv av Free2Move Asia Sdn Bhd

Som meddelades den 16 maj 2011 förvärvade TagMaster AB under kvartalet det malaysiska bolaget Free2Move Asia Sdn Bhd (under namnändring till TagMaster Malaysia SB). Förvärvet har skett genom en kombination av kontant vederlag samt 7,6 miljoner nyemitterade B-aktier i TagMaster AB genom utnyttjande av bemyndigandet från bolagsstämman den 17 mars 2011. De nyemitterade aktierna registrerades hos Bolagsverket den 1 juli 2011.

Likviditet

Per den 30 juni 2011 förfogade koncernen över 0,9 MSEK (4,0 per 30 juni 2010), varav checkräkningskredit 3,0 MSEK (3,0) och spärrade medel 0,5 MSEK (0,5). Bolaget har under första halvåret visat upp ett operativt kassaflöde på -5,7 MSEK (+3,4).

Under andra kvartalet har bolaget genomfört en företrädesemission på totalt 7,9 MSEK efter emissionskostnader. I samband med emissionen har ett tidigare aviserat aktieägarlån om 2,0 MSEK återbetalats.

För att ytterligare stärka likviditeten och samtidigt förbättra hantering av valutaskydd och leasingmöjligheter har bolaget under andra kvartalet tecknat ett ramavtal med Nordea. Det nya samarbetet trädde i kraft den 1 juli 2011 och innebär bland annat en utökad checkkredit från 3,0 MSEK till 4,0 MSEK.

I samband med förvärvet Free2Move Asia Sdn Bhd (under namnändring till TagMaster Malaysia SB) har bolaget beviljats ett kortfristigt lånelöfte från ett antal aktieägare på 2,8 MSEK. Bolaget har delvis nyttjat lånelöftet och har lånat 1,5 MSEK under juli månad. Lånet löper till senast den 31 december 2011 och kan komma att konverteras till aktier istället för att återbetalas, i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 17 mars 2011.

Bolagets likviditetsplanering bygger på kontinuerligt prognosarbete av intäkter och kostnader samt kassaflödesanalyser. Styrelsen och ledningen prioriterar frågan om likviditeten och för en kontinuerlig dialog med kreditgivare för att nå en optimal kreditnivå. Styrelsen gör i dagsläget bedömningen att bolaget med nuvarande strategiska prioriteringar, försäljningsutveckling och aktivitetsnivå har kapital för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna uppgick till 8,3 MSEK (11,1) och leverantörsskulderna till 4,9 MSEK (5,9). Lagret uppgick till 8,3 MSEK (6,1).

Marknad

Nettoomsättningen och orderingången ligger under andra kvartalet under de för motsvarande period 2010 och under bolagets egen förväntan. Båda bolagens affärsområden Access och Transportation har också sett en nedgång i nettoomsättning jämfört med föregående år, på skilda geografiska marknader.

Investeringen i det nya bolaget i Malaysia ligger väl i linje med bolagets tidigare uttalade satsning inom områden för spårning av transporter, säkerhet, övervakning och sensorbaserade RFID taggar. Dessutom kommer närvaron i Sydostasien, som är en region med stark tillväxt, förenkla uppbyggandet av en effektiv säljorganisation i denna region.

Access

Totalt sett har affärsområdet Access levererat under förväntan, främst i regionen Americas där osäkerheten kring makroekonomin tycks göra marknaden mer försiktig. Så har också varit fallet på sina håll inom EMEA, där problematiken ser likvärdig ut, dock i mindre omfattning.

I regionen EMEA kan nämnas ett par viktiga affärer som installerats under kvartalet. Med sin partner ETL Securities har en installation skett i hamnen i Conakry, Guinea i västra Afrika. Installationen avser Access Control för de många lastbilar och andra fordon som tar sig in på hamnområdet.

På ön Capri i Italien har TagMasters produkter använts i en installation för att underlätta trafikflöden i stadskärnan i syfte att dels bevara medeltida stadsmiljön och dels underlätta för de många gående turister som rör sig där.

Liksom under årets första kvartal ligger aktiviteten i Americas långt under förväntan och rådande situation i den amerikanska ekonomin gör att osäkerheten tyvärr kvarstår.

Regionen APAC har under kvartalet utvecklats väl och bolaget kommer i och med förvärvet i Malaysia att utöka sin närvaro, vilket förenklar och effektiviserar marknadsarbetet.

Transportation

I affärsområdet Transportation har det rått hög aktivitet gällande förfrågningar från både existerande kunder och från potentiella partners, med vilka TagMaster har en långt framskriden utvärderingsprocess. Detta ligger i fas med en fortsatt investering i nya järnvägslinjer och uppgradering av befintliga sådana över hela världen. Flera stora järnvägsprojekt har bekräftat att de kommer att använda TagMasters RFID teknologi, vilket kommer att resultera i ordrar.

Under maj offentliggjorde TagMaster en avsiktsförklaring med sin kinesiska partner Richor och FTRD, en kinesisk teknologi-leverantör om ett gemensamt utvecklingsprojekt för RFID-system till järnvägssystem. För detta projekt har Richor under kvartalet beställt både utvecklingstjänster och 10 000 RFID-taggar.

Tillsammans med Bombardier Transportation har TagMaster genomfört tester i ett underhållsprojekt för spårvagnar i Bryssel, Belgien. Denna applikation väntas vinna stort intresse även hos andra tillverkare och operatörer.

Produktutveckling

Under andra kvartalet har huvudfokus för utvecklingsorganisationen fortsatt legat på industrialiseringen av den kommande XT-3. Utöver detta har en mer omfattande mjukvara utvecklats åt en större kund för att erbjuda utökad säkerhet och kryptering i kommunikationen mellan läsare och överordnade system. Ett inbyggt läsarstöd för mjukvaruprotokoll har implementerats som ett resultat av det avtal som tidigare i år slöts med SKIDATA. Ett större utvecklingsarbete mot en kund i Asien där en semipassiv 2,45 GHz radiomodul med liten formfaktor för inbyggnad i handhållna enheter tas fram och arbete med en ny aktiv 2,45 GHz ID-tag inom asset management. Under juli 2011 har Tillväxtverket beslutat att genom bidrag stödja TagMasters nyutveckling av produkten XT-3.

I samband med förvärvet av det nya bolaget i Malaysia gjordes en utvärdering av potentialen, vilken bedömdes som mycket stor hos befintlig sensorplattform och produktfamiljer för aktiv RFID. Bolagets totala produktutvecklingskapacitet har med förvärvet ökat betydligt, samtidigt som en kostnadsmässigt konkurrenskraftig bas för bland annat kundspecifik utveckling och anpassning har säkrats. För att dra maximal nytta av de båda utvecklingskontoren har ett första steg avseende gemensam metodik och utbyte av kompetens tagits.

Produktion

Produktionsenheten har fungerat väl under kvartalet, utan befarade störningar relaterade till jordbävningskatastrofen i Japan. Arbetet har fortsatt med produktionseffektiviseringar, kostnadsreducering och introduktion av nya produkter. Lagret har under perioden haft en lägre omsättning än planerat på grund av lägre försäljning. Åtgärder för att justera produktmix och lagernivåer pågår fortlöpande.

Organisation

Under andra kvartalet har Kristian Hansen, bolagets ekonomidirektör och medlem av ledningsgruppen sedan 2007, beslutat sig för att lämna bolaget. Anställningen kommer att avslutas under augusti 2011. Bolaget använder sig av en interim lösning till dess att en permanent lösning finns på plats.

Framtidsutsikter

Nettoomsättningen inom Access har hittills under 2011 varit lägre än förväntat, mycket på grund av den försiktighet som råder i främst de amerikanska och delar av de europeiska ekonomierna. Bolaget räknar dock med en viss återhämtning under kommande kvartal.

En rad intressanta besked har givits rörande framtida investeringar inom TagMasters RFID-produkter inom Transportation. Beställningscyklerna inom Transportation är dock långa.

Genom förvärvet av bolaget i Malaysia har företagets produkterbjudande breddats. Produkterbjudandet stärker existerande marknadssegment och adresserar även kompletterande segment. Den ökade närvaron i Sydostasien stärker dessutom företagets position i en del av världen som har en spännande tillväxt.

Rapportdagar under 2011

20 oktober 2011 delårsrapport 11-01-01 - - 11-09-30

9 februari 2012 bokslutskommuniké 11-01-01 - - 11-12-31

Kontaktpersoner

Bo Tiderman, Verkställande Direktör, 08-632 19 50, bo.tiderman@tagmaster.com

Susanne Zakrisson, tf Ekonomidirektör, 08-632 19 50, susanne.zakrisson@tagmaster.com

 

 

 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar