Aktieägare bjuds härmed in till bolagsstämma i Talkpool AG

Inbjudan till Årsstämma i Talkpool AG

Aktieägare bjuds härmed in till Årsstämma i Talkpool AG, Chur, Schweiz, måndagen den 28:e maj 2018 kl. 10:00 på Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur, Schweiz

Detta är en sammanfattning. Den fullständiga inbjudan och registreringsdokument publiceras på Talkpools hemsida http://talkpool.com/investor/press-releases/.

Dagordning

 1. Godkännande av protokollet från den 15:e årsstämman den 21:e juni 2017
 2. Framläggande av revisionsberättelsen från PWC
 3. Granskning och godkännande av årsredovisning och ersättning till ledande befattningshavare för 2017
 4. Beslut om disposition av bolagets resultat
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och ledning för 2017
 6. Val:
  i. Val av styrelse
  ii. Val av styrelseordförande
  iii. Val av medlemmar till ersättningskommitté
  iv. Val av revisor
  v. Val av oberoende ombud
 7. Godkännande av framtida ersättning till styrelsen
 8. Godkännande av framtida ersättning till ledningen
 9. Godkännande av rörlig ersättning till ledningen för 2017
 10. Varia

Rätt att deltaga
Registrerade aktieägare med rösträtt som är registrerade i Aktieboken den 8 maj 2018 har rätt att delta i den 16: e stämman. Vänligen returnera det bifogade svarskortet senast den 18 maj 2018. Vänligen registrera dig vid ingången före stämman. Ingångskortet och röstmaterialet kommer att överlämnas till dig personligen när du har bevisat din identitet. Aktieregistret kommer att vara stängt från 8 maj 2018 till 29 maj 2018.

Anmälan
Deltagande aktieägare ska bekräfta deltagandet senast den 18 maj 2018. Deltagandekort och röstmaterial kommer att överlämnas vid ingången. Anmälan skall göras antingen till per brev till Talkpool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Schweiz eller per email till gw@talkpool.com. Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Som ombud erbjuds Talkpools närvarande representant eller det oberoende ombudet enligt art. 689c OR, schweizisk lag, advokaten Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur. Anmälningstalong finns på www.talkpool.com under ”INVESTOR”.

Chur, 4 maj 2018, Styrelsen
   

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 16.00 CET.


Taggar: