Aktieägare bjuds härmed in till extra bolagsstämma i Talkpool AG

Aktieägare bjuds härmed in till extra bolagsstämma i Talkpool AG, Chur, Schweiz, onsdagen den 21 juni 2017 kl. 10:00 på Hotel Chur, Welschdörfli 2, 7000 Chur, Schweiz

Detta är en sammanfattning. Den fullständiga inbjudan, föreslagna nya bolagsordningen och registreringsdokument publiceras på TalkPools hemsida http://talkpool.com/investor/press-releases/.

Dagordning

 1. Godkännande av protokoll från det 14:e årsstämmans sammanträde den 4:e mars 2016
 2. Rapport från revisorn PWC
 3. Granskning och godkännande av årsredovisning och ersättningsrapport
 4. Allokering av 2016 års förlust och avstå från utdelning
 5. Avlasta TalkPools styrelse och ledning från sitt ansvar för år 2016
 6. Ändring av bolagsordningen
  Styrelsen föreslår att omarbeta TalkPools bolagsordning för att anpassa den till strategin och kraven på offentliga företag
  a. Uppdatering av Verksamhetsbeskrivelse med sakernas internet och dataanalys
  b. Ersättning till styrelse och ledning
  c. Tillåter att hålla framtida aktieägarmöten i Sverige, säte för Nasdaq First North och många aktieägare
 7. Ordinär aktiekapitalökning
 8. Auktoriserad kapitalökning
 9. Val
  a. Samtliga befintliga styrelseledamöter står inför omval
  b. Dr Rickert och herr Essig står till val för att bilda en kommitté för ersättningskontroll
  c. Revisorn PWC står till omval
  d. Högsta ersättning på 700 000 CHF till ledningen och 48 000 CHF till styrelsen

Rätt att deltaga
Aktieägare som är registrerade i aktieboken och i avstämningsregistret enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument per den 1 Juni 2017, har rätt att deltaga vid bolagsstämman. Aktier som säljs efter den 1 juni 2017 har inte rösträtt vid bolagsstämman.

Anmälan
Deltagande aktieägare ska bekräfta deltagandet senast den 12 juni 2017. Deltagandekort och röstmaterial kommer att överlämnas vid ingången. Anmälan skall göras antingen till per brev till TalkPool AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Switzerland eller per email till
gw@talkpool.com. Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Som ombud erbjuds TalkPools närvarande representant eller den oberoende fullmäktige enligt art. 689c OR, schweizisk lag, advokaten Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur. Anmälningstalong finns på www.talkpool.com under ”INVESTOR”.

Allmän kommentar
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att köpa aktier. Detta är inte heller ett emissionsprospekt i enlighet med Art. 652a, schweizisk lag eller ett noteringsprospekt i den mening som avses i reglerna för NASDAQ First North.

Chur, 2 juni 2017, styrelsen

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 16.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar