Protokoll för den 16e ordinarie bolagsstämman för Talkpool AG

 Plats: Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur, Schweiz
  Datum: måndag den 28e maj 2018 klockan 10:00

 

 Magnus Sparrholm Ordförande
Wolfgang Essig Styrelsemedlem
Stefan Lindgren Styrelsemedlem
Erik Strömstedt VD
Gabriela Weber Sekreterare
Martin Bettinaglio Revisor
Josef Gabrieli Företrädare för frånvarande aktieägare

 

Beate Rickert Styrelsemedlem
Stan Schreuder Styrelsemedlem

Ordföranden noterar följande fakta:
a) Ordinarie bolagsstämma har kallats i enlighet med Art. 8.2 i Schweizisk lag enligt följande:
Med publicering i den schweiziska officiella handelskammarens publikation (SOGC) den 4 maj 2018.

Vidare har ett pressmeddelande med publicering på bolagets hemsida gjorts, men bolaget har avstått från att skicka ut inbjudan per brev eller via e-post.

b) Tre (3) aktieägare är närvarande. De representerar 1'893'594 aktier som varen har ett nominellt värde på CHF 0,05. Representation:

- 2 aktieägare representerar 1'772'545 egna aktier
- 1 aktieägare representerar 121'049 aktier baserat på auktorisation av en annan aktieägare

Icke närvarande aktieägare har möjlighet att utnämna en representant, men så har inte skett:
- 0 agenter representerar 0 aktier
- Företagsledningen Erik Magnus Sparrholm, styrelseordförande i TalkPool AG, representerar 0 aktier
- Den oberoende proxyrepresentanten, MLaw Josef Gabrieli, representerar 0 Aktier
- Ingen depositionsrepresentant är närvarande

Totalt representeras 1'893'594 röster och det motsvarar CHF 94'679,20 nominellt värde.

c) den ordinarie bolagsstämman är fullt fungerande och kan genomföra alla resolutioner.

Det finns inga invändningar mot ovanstående uttalanden.

1. Granskning av protokollet från ordinarie bolagsstämma den 21 juni 2017
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.
Protokollen godkändes enhälligt.

2. Revisors rapport
Revisorn Martin Bettinaglio (PWC) tackar för mandatet och hänvisar till att den detaljerade revisionsrapporten är en del av årsredovisningen 2017.

3. Godkännande av årsredovisningen 2017 och koncernredovisningen 2017 samt ersättningsrapport 2017
3.1. Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster. 0 aktier avstår från att rösta.
Årsredovisningen godkändes enhälligt.
3.2. Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.
Ersättningsrapporten godkändes enhälligt.

4. Anslag av tillgängligt resultat
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0.
0 aktier avstår från att rösta.
Anslaget på tillgängligt resultat godkändes enhälligt.

5. Ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande utskottets ledamöter
Utsläpps med lediga röster medan aktieägare som är styrelseledamot eller verkställande utskott avstod.

6. Val
6.1. Individuella val av styrelsens ledamöter
Erik Magnus Sparrholm, medborgare i Sverige, i Chur omvaldes enhälligt
Wolfgang Essig, från Nesslau, i Lottstetten (D) omvaldes enhälligt
Stefan Lindgren, Sveriges medborgare, i Vallda (SE) omvalts enhälligt
Constantinus Schreuder, nederländsk medborgare, i Ulvenhout (NL) omvalades enhälligt
6.2. Val av styrelsens ordförande
Erik Magnus Sparrholm omvaldes enhälligt till styrelseordförande
6.3. Individuellt val av ersättningsutskottets ledamöter
Wolfgang Essig, från Nesslau i Lottstetten (D) omvaldes enhälligt
Constantinus Schreuder, nederländsk medborgare valdes enhälligt
6.4. Val av revisionsorganet för budgetåret 2018
Pricewaterhouse Coopers AG, 7000 Chur, omfördes enhälligt för räkenskapsåret 2018
6.5. Val av oberoende proxyrepresentant
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.

7. Godkännande av det totala beloppet för styrelsens framtida ersättningar
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.

8. Godkännande av det totala beloppet för framtida ersättningar till verkställande ledningen
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.

9. Godkännande av den totala summan av rörlig ersättning till verkställande ledningen för budgetåret 2017
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0 röster.
0 aktier avstår från att rösta.

10. Övrigt:
inget annat ämne togs fram

Aktieägarens möte slutar klockan 10.30h
Bolagsstämman hölls på engelska men mötesprotokollet har skickats till handelskammaren på tyska i enlighet med schweizisk lag. Detta protokoll på svenska ger en bra översikt över mötet, men det tyska originalet är lite mer omfattande när det gäller formella detaljer.

Chur, Schweiz den 28 maj 2018Top of Form

Ordförande Sekreterare
.................................... ......................................
Erik Magnus Sparrholm Gabriela Weber

 
För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Om Talkpool
Talkpool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på 
www.talkpool.com 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7:e juni 2018 kl. 13.00 CET.

Taggar:

Prenumerera