Talkpool delårsrapport januari-mars 2018

JAN 1 - MAR 31

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 116 tusen euro (3 455), en ökning med 77 procent
 • EBITDA på 507 tusen euro (-130) och EBITDA-marginal på 8,3 procent (-3,7)
 • EBIT på 400 tusen euro (-147) och rörelsemarginal på 6,5 procent (-4,3)
 • Resultat efter skatt på 153 tusen euro (-188)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 993 tkr (10)

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS

 • Finansiellt det starkaste kvartalet i Talkpools historia
 • Intäkter och vinster överträffade tillväxtplanen för 2021
 • LCC Pakistan konsoliderades in fullt i gruppen för första gången
 • Tyskland, Tanzania och Haiti överträffade förväntningarna
 • Talkpool etablerade sig i Saudiarabien och signerade de första kundavtalen
 • Talkpool och Joors grundade Blockchain-konsortiet ”JoorsChain”


VD KOMMENTAR

Q1 2018 var början på en ny fas i Talkpools historia. Under de första 15 åren har Talkpool byggt ett globalt rykte som ett professionellt och effektivt serviceföretag för kommunikationsnät och lagt grunden för framtida tillväxt. För fyra år sedan installerade Talkpool några av de första dedikerade IoT-nätverken i världen. Då stod det klart för oss att IoT skulle bli Talkpools framtid och att vi behövde de rätta ekonomiska förutsättningarna för att kunna utnyttja vår position inom IoT och utvecklas till en ledande firma i branschen. Steg 1 i vår nya strategi var att göra en börsintroduktion på Nasdaq First North. Kapitalet har använts för att förvärva lönsamma nischföretag inom Network Services för att utveckla IoT-produkter och lösningar. Vinsterna som genereras inom Network Services kommer att användas för att förvärva IoT-företag och rampa upp vår egen IoT-utveckling. Genom att följa denna strategi har Talkpools månatliga intäkter mer än dubblats sedan börsintroduktionen och trots alla investeringar har vi förbättrat våra vinstmarginaler väsentligt under samma period. Vi har överträffat tillväxtförväntningarna för de första två åren och vi ligger långt före vår plan.

Första kvartalet är normalt det ekonomiskt svagaste kvartalet, men Q1 2018 var den starkaste i Talkpools historia. Detta kom inte som en överraskning eftersom Pakistan för första gången konsoliderades helt i gruppen och genomförandet av vår strategi började visa resultat. Några viktiga marknader överträffade dock våra förväntningar tack vare nya tilläggsordrar från våra kunder och koncernen som helhet överträffade budget.

Under första kvartalet fortsatte trenden med ökad efterfrågan från kunder att kunna ansluta större volymer av ”saker” till internet och eftersom den existerande tillgången till IoT-nätverk inte motsvarar efterfrågan på marknaden, började Talkpool överväga möjligheten att ta saken i egna händer och säkra en snabbare utbyggnad av LoRa-nätverken i de nordiska länderna. Tillsammans med partners initierade Talkpool grundandet av en nordisk IoT-nätoperatör som ska bygga och driva LoRa-nätverk men också samarbeta med andra nätoperatörer för att konsolidera och utöka nätverkstäckningen. När en nationell täckning är på plats kommer detta göra det möjligt för oss att leverera våra IoT-lösningar i hela landet och ta steget in i fas 3 av vår strategi strategi - att sälja IoT-lösningar som en tjänst istället för som en produkt. Vårt fortsatta fokus kommer att vara på lösningar för smarta byggnader som mäter och kontrollerar kvaliteten på inomhusmiljön. Dessa lösningar har redan väckt intresse hos flera fastighetsbolag, byggföretag som garanterar byggkvaliteten och försäkringsbolag som erbjuder ansvarsförsäkringar och ett flertal testinstallationer är redan på plats.

Talkpools strategi att samarbeta med högkvalitativa sensortillverkare, både för montering och som försäljningskanaler, fortsatte att ge resultat under första kvartalet. Bland andra partnerskap har Talkpool och Norautron AB ingått ett strategiskt samarbete avseende produktion och industrialisering av Talkpools nya generation av sensorer och modem för IoT. Sensorerna stöder LoRa trådlös teknologi, som fortsätter vinna marknadsandelar. Den första serien har producerats och testats med goda resultat och är planerad att lanseras i mitten av 2018.

LCC Pakistans etablerade kontakter och goda rykte i Mellanöstern har öppnat nya möjligheter i regionen. Talkpool bestämde sig för att gå in på den saudiarabiska marknaden i januari eftersom förväntar oss stora volymer konsulttjänster och IoT-ordrar som kan göra Saudiarabien till en av Talkpools största och mest lönsamma marknader. Inledningsvis koncentrerar vi oss på konsulttjänster innan vi alltmer kommer att fokusera på IoT. Saudiarabien planerar betydande investeringar inom IoT och ”Saudi Vision 2030” omfattar smarta city-projekt där Talkpool redan är involverat.
Talkpool bröt också ny teknisk mark när vi bildade konsortiet "JoorsChain" tillsammans med Joors och TrueChain för att utveckla en blockchain-plattform som stödjer telekomoperatörer, media och ad-tech och omvandlar den mobila internetannonseringsbranschen. Den grundläggande tanken är att skapa ett modernt ekosystem för att hantera mikrotransaktioner som involverar flera olika parter på ett enkelt, effektivt och öppet sätt. Det finns flera potentiella framtida applikationer, men det initialt är fokus reklamhantering för mobilanvändare och utgivare. Blockchain-tekniken kompletterar vår IoT-strategi där vi använder vår nätverks- och säkerhetskompetens. Blockchain-tekniken lägger till en ny dimension till internet eftersom den gör det möjligt att eliminera dyra mellanhänder och förbättra säkerheten och transparensen i alla typer av internettransaktioner.

Talkpool fortsatte även göra stora framsteg inom Managed Services och Green Energy i flera regioner. På Haiti använder vi vår egen Pakistan-utvecklade Remote Energy Management IoT-lösning ECHOTECH för att hantera radiositer. IoT-lösningen hjälper Talkpool och Digicel att kontrollera siterna och att minska bränsleförbrukningen. Detta visar hur väl Talkpools innovativa lösningar, lokala tekniska organisationer och starka kundrelationer tillsammans gör det möjligt att leverera smarta lösningar som en tjänst.
   
  
Under det andra kvartalet lanserades IoT Network Company Nordic IoT och fas ett av nätverksutbyggnaden pågår redan. Nätverket kommer att ge täckning i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö / Lund och Uppsala. Efterföljande faser kommer att ge täckning över hela Sverige, Norge och Danmark. Talkpool har också formellt grundat företaget JoorsChain AG i Schweiz som ett förvaltningsbolag för tekniska lösningar och äganderätt till immateriella rättigheter baserade på blockchain-teknik.

Eftersom våra kunder efterfrågade mer tjänster och lösningar än Talkpool för närvarande kan leverera började styrelsen utvärdera ytterligare finansieringsmöjligheter som obligationer, mezzanin och lån. Talkpools styrelse har förbundit sig att minimera utspädningen framöver efter att ha genomfört flera aktieemissioner de senaste åren.

I början av april tilldelades Talkpool och IVL Svenska Miljöinstitutet ITSM-initiativpriset
2018 för miljöövervakningsprojektet Luft och Vatten med IoT i Göteborg.

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl 09.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@Talkpool.com
Hanna Rubensson, CFO     Tel: +46 73 140 48 40
hanna.rubensson@Talkpool.com

Om Talkpool 

Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic Holding AB är Talkpool Certified Advisor.

Taggar: