DELÅRSRAPPORT januari - mars 2018

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
  • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr

Händelser efter periodens utgång

  • Efter periodens utgång har en nyemission genomförts uppgående till 58 MNOK. Emissionen är övertecknad.

VD har ordet

Riggad för vidare expansion

Vi ser ett stort intresse i vår plattform globalt och är klara för tillväxt efter sommaren och det är skönt att äntligen bli skuldfri och få full fokus på tillväxt.

Riggad för vidare expansion

TargetEveryone har nu genomfört en vältecknad emission på 58 MNOK i friskt eget kapital, vilket var 8 MNOK mer än vad vi bad om.

Denna process har därmed visat att marknaden både har tro på och intresse av TargetEveryones tjänster, samtidigt som noteringen på Oslo Mercur har visat att det norska intresset för aktien är hög.

Emissionen gör att TargetEveryone nu blir skuldfri och kan lägga all koncentration på att expandera i både Norden och resten av världen. Det återstående emissionsbeloppet efter att skulderna är betalda kommer primärt att användas till att stärka marknadsföring och sälj.

Vår ambition den närmaste tiden är att renodla och förädla bolagets existerande plattform för att bygga vidare på den unika position vi har på dagens marknad.

TargetEveryone har etablerat en organisation som kan hantera tillväxt. Vi har under hösten 2017 anställt tre nya positioner; COO, CTO och CPO. Under första kvartalet 2018 tillträdde en ny CFO som blir stationerad i Norge tillsammans med övriga ledningen.

De centrala funktionerna är därmed tillsatta och vi har en slagkraftig ledning som kan exekvera vidare på styrelsens planer. Vi behöver i nuläget inte ytterligare förstärka organisationen innan omsättningen öka och med vår etablerade partnerskapsstrategi är vår långsiktiga målsättning att förbli en liten organisation även om koncernen växer globalt. 

Hög tillväxt fortsätter

Första kvartalet har visat att TargetEveryone fortsätter den positiva utvecklingen med sin nya fokuserade strategi efter försäljningen av ViaNett i augusti 2017.

Den norska delen av vår verksamhet är den bästa indikatorn på tillväxten eftersom vi arbetat målmedvetet med att marknadsföra de nya tjänsterna sedan hösten 2016.

Talen för Q1 2018 visar en tillväxt på 150% jämfört med motsvarande period i fjol för motsvarande verksamhet. Det bevisar att våra kunder efterfrågar våra lösningar och att TargetEveryone är väletablerat på marknaden.

När vi ingick partnerskapsavtalet med Telenor så var vår lösning helt ny på marknaden. Telenor och vi har använt tiden sedan avtalet ingicks till att bygga upp en gemensam organisation och att utveckla vår lösning så att den fungerar för båda parter.

Resultatet av denna process har varit klart positiv och vi har därför använt första kvartalet till att slutföra de sista anpassningarna.

Telenors organisation och Telenors säljare är nu i full färd att läras upp på TargetEveryones produkter och säljer nu våra tjänster aktivt.

TargetEveryone har dessutom tecknat avtal med amerikanska Vendasta. Detta är en plattform som används av över 1200 mediebyråer i USA. Avtalet kommer att öppna dörrarna för stora tillväxtmöjligheter på den nordamerikanska marknaden mot slutet av 2018. 

Avtalet är en väsentlig händelse som skapar stor tilltro på att tillväxttakt kommer att fortsätta även framöver, såsom den visat historiskt.

Q1-resultatet

Utfallet för årets första kvartal har i väldigt hög grad påverkats av arbetet med den fortsatta finansieringen. Vi följer dock vår budget för 2018 där vi i första hand förväntar oss tillväxt under andra halvåret 2018.

I jämförelsesiffrorna för Q1 ingår ViaNett som avyttrades i augusti 2017. Utfallet för 2018 kan därför inte jämföras rakt av. 

Ny version lanseras inom kort

Genom köpet av Cloud Explorers har vi arbetat grundligt med att integrera deras ultramoderna lösningar med våra. Under hösten kommer en ny version av vår gemensamma tjänst lanseras och vi kan då erbjuda våra kunder en ny version av vår tjänst som är snabbare, intelligentare och mer användaranvändarvänlig.

Stockholm, maj 2018
Björn Forslund, CEO

Kommande rapporter

Årsstämma 2018 2018-06-28
Delårsrapport januari - juni 2018 2018-08-23

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Björn Forslund, CEO, +47 484 83 838, bjorn@targeteveryone.com

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl 09.45.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50

www.mangold.se

Om TargetEveryone 
TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryone har idag över 3 000 kunder i mer än 92 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns Nespresso, Coop, Vita, Match, Boys of Europe, Jean Paul, Cirkel K och Röda Korset. www.targeteveryone.com

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com