Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 20 november 2015 beslutades bland annat att:

  • ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2014/2015
  • antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha en revisor
  • arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor
  • omvälja de fyra styrelseledamöterna Håkan Gartell, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Johansson
  • omvälja KPMG AB till revisor
  • genomföra en företrädesemission
  • genomföra en riktad nyemission till Lantmännen ek. förening
  • anta ny bolagsordning

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits till­gängliga för aktieägarna före årsstämman.

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fast­ställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhets­året.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Håkan Gartell, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Gartell.

Till revisor omvaldes KPMG AB.

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, innebärande bland annat att rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt och i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen.

En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå av, jämte styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna baserat på röstinnehav per den 18 december 2015. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 18 december 2015. Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 18 december 2015 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om en företrädesemission innebärande att öka Bolagets aktiekapital med högst 452 720,70 kronor genom emission av högst 7 545 345 B-aktier. Bolagets registrerade aktieägare på avstämningsdagen skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Företrädesrätten innebär att 10 befintliga A- eller B-aktier ger rätt att teckna 1 ny B-aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranten i förhållande till garanterat belopp. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 30 november 2015. De nya aktierna ska betalas kontant med 1,35 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under 3 december–17 december. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Årsstämman beslutade att högst öka aktiekapitalet ytterligare med 185 185,14 kronor genom nyemission av högst 3 086 419 A-aktier, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av Lantmännen ekonomisk förening, och ska betalas kontant med 1,62 kronor per aktie. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har saknat en stabil huvudägare och föreslagen riktad nyemission kommer att innebära ägarstabilitet i Bolaget. Teckning ska ske genom betalning senast den 4 december 2015.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande ändring av säte från Lunds kommun till Göteborgs kommun samt att bolagsstämma även ska kunna hållas i Göteborg och Norrköping (nu endast i Lund och Stockholm).

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, extern verkställande direktör
Telefon: 0704-54 74 69
E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världs­ledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forsknings­parken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Taggar:

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar