Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Fjärde kvartalet juni - augusti 2016
Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till – kSEK
Resultat före skatt -1 624 kSEK

Moderbolaget
Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till - kSEK
Resultat före skatt -1 532 kSEK

Perioden september 2015 - augusti 2016

Koncernen

  •  Nettoomsättning under perioden september 2015- augusti 2016 uppgick till - kSEK
  •  Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 266 kSEK
  •  Resultat före skatt -6 117 kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 22 662 kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 12 844 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  •  Nettoomsättning under perioden september 2015- augusti 2016 uppgick till - kSEK
  •  Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 266 kSEK
  •  Resultat före skatt -5 380 kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 46 248 kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 12 746 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning
Intäkterna avser bidrag från EU-kommissionen i projektet 2GBIOPIC, utbetalningen av EU-medel har periodiserats i relation till upparbetade kostnader. Resultat efter skatt för koncernen för helåret 2015/2016 uppgick till - 6 117 kSEK eller -0,07 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2016 var 3 974 310 A-aktier och 82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

VD-kommentar
”Vi samarbetar med Quad County Corn Processors och Syngenta. Cellerate™-processen kan bli en bra plattform för användning av XyloFerm i existerande etanolfabriker. Vi kommer tillsammans med Lallemand Biofuels & Distilled Spirits att fokusera på denna möjlighet.”

Om verksamheten
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Syngenta och Quad County Corn Processors planerar XyloFerm®-test
​Cellerate™ är en process som möjliggör produktion av cellulosabaserad etanol från majskärnans fibrer och som marknadsförs av Syngenta, med amerikanskt huvudkontor för utsäde (Seed Headquarters) i Minnesota, och Quad County Corn Processors (QCCP), Galva, Iowa, i samarbete. Det är en s.k. bolt-on-process som är designad att implementeras i existerande fabriker och processen har visats öka produktiviteten med 26 % när den används ihop med Syngentas Enogen®-majs. Produktiviteten kan ökas ytterligare genom att använda en jäststam som kan jäsa både C5- och C6-socker, och Syngenta/QCCP har därför för avsikt att tillsammans med Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits utvärdera XyloFerm® för detta syfte. Utvärderingen är dock avhängig av att vi får ett regulatoriskt godkännande för inblandning av XyloFerm® i djurfoder från AAFCO/FDA (The Association of American Feed Officials/US Food and Drug Administration), och kommer starta först efter att godkännande erhållits, vilket är tidigast i januari 2017.

Jämförande foderstudie med Quad County Corn Processors
Den jämförande studien av Distillers Grains (DG) för foderinblandning producerat med XyloFerm® respektive omodifierad jäst är igång, där Quad County Corn Processors (QCCP) är den industriella etanolproducent som genomför studien. Med QCCP som leverantör av studien och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits som leverantör av jäststammarna (XyloFerm® samt omodifierad stam) uppfyller vi kraven på industriell relevans när/om resultaten tas i beaktande av AAFCO/FDA.

FDA
FDA har fortfarande inte lämnat annan information än att vår ansökan är under granskning. Vi fortsätter begära uppdateringar vid varje tillfälle som ges.

Taurus Energy och Lallemand Biofuels & Distilled Spirits
Samarbetet med Lallemand Biofuels & Distilled Spirits har fungerat väl och kommer att fortsätta. LBDS har varit Taurus Energy till stor hjälp med både tekniskt kunnande och marknadsföring av XyloFerm®. Senast på Fuel Ethanol Workshop i Milwaukee fick XyloFerm® god exponering i Lallemand BDS’s monter på mässgolvet och XyloFerm är även ett stående inslag i avsnittet Cellulosic Ethanol på LBDS’s återkommande kurs för etanolproducenter, The Alcohol School.

Brasilien
Utvärderingen med det brasilianska teknologicentret pågår på båda håll. Utvärderingen av Taurus jäststammar är en del i teknologicentrets arbete med att utforma en modell för andra generationens etanolproduktion och är således ett långsiktigt projekt. Taurus ser samarbetet som ett bra sätt att synliggöra bolaget på den brasilianska marknaden. Teknologicentret bidrar även med råvaror till det Energimyndighetsprojekt som Taurus deltar i (se nedan).

Sweetwater
Sweetwaters process är fortfarande under utveckling vilket gjort det svårt att utvärdera om Taurus jäst och Lallemand BDS’s distributionsmetod är rätt för dem. Lallemand BDS kommer i första hand att hantera vidare diskussioner med Sweetwater.

Kina/Indien
Taurus har valt att i nuläget nedprioritera vidare utvärderingar med den kinesiska motparten.  Detta dels på grund av viss osäkerhet kring hantering av immateriella rättigheter på den kinesiska marknaden , men även på grund av behovet  av att fokusera på mer marknadsnära projekt
Det indiska företag som Taurus arbetat med har meddelat att de i sin utvärderingsprocess inte ser prestanda i nivå med sin interna referens, men att den tekniska diskussionen kommer att fortsätta.

2G BIOPIC
Taurus har för tillfället uppfyllt sina åtaganden för EU-projektet 2G BIOPIC och väntar nu in vidare instruktion från projektkoordinatorn CIMV i Frankrike. Projektet bidrar till Taurus forskning, utveckling och marknadsnärvaro men är i sig inte vinstgivande.

Interna projekt
Bolaget har flera starka xylosjäsande jäststammar men den tekniska utvecklingen på området stannar inte av och vi måste kontinuerligt förbättra vår teknologi för att hålla oss konkurrenskraftiga.

Under året har två utvecklingsprojekt inletts. Det ena projektet avser göra XyloFerm® än mer robust för att kunna göra sitt jobb i svår miljö (d.v.s i mycket toxiskt hydrolysat). Det andra projektet är mer övergripande och syftar till att skapa en metod för att snabbare kunna ta fram förädlade jäststammar med specifika attribut.

Bolaget har under året anställt en fermentationsspecialist för att förstärka utvecklingen.

Energimyndighetsprojekt
Under perioden har Taurus tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola inlett ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten. Projektet är planerat att löpa över fyra år och har som mål att utveckla robusta jäststammar och processer som nyckelteknologier för hållbar och kommersiellt gångbar produktion av andra generationens bioetanol. Projektet ligger i linje med Taurus kommersiella arbete.

Nytt patent
Taurus har köpt patentet “Recombinant Saccharomyces cerevisiae expressing chimeric glucose transporters” med tillhörande jäststammar. Anledningen till köpet är att jäststammarna kan användas i bolagets forskningsarbete och på sikt gynna vidareutvecklingen av XyloFerm®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Valberedningen har föreslagit Per Jansson, VD i Vicore Pharma, som ny ordförande för styrelsen i Taurus Energy.

Taurus Energy har anslutit sig till Minnesota Biofuels Association (www.mnbiofuels.org) för att ta del av organisationens nätverk av etanolproducenter och teknikleverantörer.

Granskning av kvartalsredogörelsen
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender
Årsredovisning finns tillgänglig på Aktietorgets hemsida nedanstående datum. Årsstämma äger rum i Norrköping den 21 november 2016.

Årsredovisning 2015/2016                       31 oktober 2016
Årsstämma                                           21 november 2016
Kvartalsredogörelse första kvartalet          19 januari 2017.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail
fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)
Tel 070-454 74 69
Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2016.

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera