Halvårsrapport Taurus Energy AB (publ)

Andra kvartalet december 2017 – februari 2018

Koncernen

  •  Nettoomsättning för andra kvartalet 2017/2018 uppgick till –(-) kSEK.
  •  Resultat före skatt -1 736 (-1 403) kSEK .
  •  Summa eget kapital uppgick till 21 162 (19 355) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 11 143 (9 266) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  •  Nettoomsättning för andra kvartalet 2017/2018 uppgick till –(-) kSEK.
  •  Resultat före skatt - 1 584 (-1 241) kSEK.
  •  Summa eget kapital uppgick till 45 840 (43 465) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 10 955 (9 161) vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första halvåret 2017/2018 uppgick till – 3 220 (-3 306) kSEK eller -0,03 (-0,04) kr per aktie. Antal utestående aktie per den 28 februari 2018 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier.

VD-kommentar

” Vi har haft ett intensivt andra kvartal med mycket arbete kring vår regulatoriska process (AAFCO/FDA) och pågående patentansökningar rörande XyloFerm®. Parallellt har vi fördjupat vårt samarbete med Quad County Corn Processors och Syngenta genom tillägget av en ledande enzymproducent till arbetet med vår vision att uppgradera den stärkelsebaserade etanolindustrin till 1,5G.”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Företrädesemission 

Taurus Energy AB genomförde under perioden en företrädesemission med teckningstid 19 dec 2017 – 12 jan 2018 som tecknades till  8 568 943,50 kr. Emissionen tillförde bolaget ca 7,6 MSEK efter emissionskostnader och garantiersättning. 

Cellerate/XyloFerm-samarbetet

Taurus Energy besökte under februari månad NEC (National Ethanol Conference) i San Antonio, Texas, där ett planeringsmöte med alla parter i samarbetet kring Cellerate och XyloFerm hölls. Förutom att planera och fördela vårens arbete med att optimera Cellerateprocessen ihop med XyloFerm kunde samarbetets senaste tillskott i form av icke namngiven enzymproducent och Syngentas nya opterativa chef för biobränslen välkomnas i person.

Introduktionen av en partner från enzymindustrin har tillfört samarbetet kring Cellerate™ och XyloFerm® värdefull kunskap och erfarenhet, vilket öppnat för nya vinklar kring optimering av hela processen från förbehandling till fermentation som nu undersöks bl.a. på Taurus laboratorium. Planen är att utvärdera processförändringarna i större skala när laboratorietesterna visar tillfredställande resultat.

Optimeringsarbetet omfattar många faktorer och måste förutom ökad etanolproduktion ta hänsyn till kvaliteten på den foderprodukt som resulterar efter etanolframställningen, vilket är en komplicerande faktor. Det är ett omfattande arbete men samtliga inblandade parter har visat stort engagemang och tro på 1,5G som framtiden för stärkelsebaserad etanolproduktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

AAFCO/FDA

Taurus Energy mottog hösten 2017 en rad frågor från granskarna vid FDA (US Food and Drug Administraion) gällande Bolagets pågående ansökan om marknadsgodkännade för XyloFerm® i djurfoderprodukter på den amerikanska marknaden. Taurus har under vintern arbetat med att formulera svar och förtydliganden, samt i samarbete med Quad County Corn Processors utfört kompletterande experimentellt arbete där sådant krävts för att besvara granskarnas frågor.

Det experimentella arbetet färdigställdes under mars månad och skickades för analys på oberoende laboratorium i Iowa med stor efarenhet av djurfoder. Ytterligare mindre förseningar har sedan dess uppstått och Bolagets uppskattning om att kunna skicka in det kompletta svaret till FDA under april månad flyttas därför fram till maj månad. Bolaget kommer att meddela när det kompletta svaret lämnats in.

Granskning av halvårsrapporten

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 18 juni 2018.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera