Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma måndagen den 21 november 2016 kl. 11.00 hos Lantmännen Agroetanol, Hanholmsvägen 69, 602 38 Norrköping

Lantmännen Agroetanol kommer att före stämman visa sin etanolfabrik. Den som önskar delta i visningen ska vara på plats 10.00

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 15 november 2016, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 17 november 2016, gärna före kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu, skriftligen till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 november 2016, då omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank eller förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om full­makten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakts­formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2: Valberedningen föreslår att Håkan Gartell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2015/2016 lämnas och att årets förlust om -5 379 685 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.  

Punkt 9: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor fördelas mellan styrelse­ledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt föreslår omval av, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen, samt nyval av Per Jansson som ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt förslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisors­valet, med Eva Melzig Henriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 12: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 18 december 2016. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16 december 2016.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16 december 2016 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

 
Fullständiga förslag
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och på kontoret i Göteborg senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@taurusenergy.eu eller med post till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg.

Antalet aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 86 085 223 och det totala antalet röster i bolaget till 121 854 013. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i oktober 2016
Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar