Kvartalsredogörelse Q3 Taurus Energy AB (publ)

Tredje kvartalet mars - maj 2017

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (–) kSEK

Resultat före skatt, -1 340  (-1 717) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1149 (-1 320) kSEK  

Perioden september 2016 - maj 2017

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2016- maj 2017 uppgick till – (-) kSEK
  • Övriga intäkter under tre kvartal uppgick till 9 (266) kSEK
  • Resultat före skatt – 4 647 (-4 493) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 18 015 (24 286) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 7 884 (14 433) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2016- maj 2017 uppgick till – (-) kSEK
  • Övriga intäkter under tre kvartal uppgick till 9 (266) kSEK
  • Resultat före skatt -3 932 (-3 847) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 42 316 (47 780) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 7 800 (14 367) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för tredje kvartalet 2016/2017 uppgick före skatt till -1 340 kSEK eller

-0,015 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2017 var 3 974 310 A-aktier och 82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

VD-kommentar

”Taurus inledde under april månad för första gången en utvärdering av XyloFerm® i industriell skala, tillsammans med Quad County Corn Processors i Iowa, vilket är ett stort steg för produkten och för Taurus.”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Efter förberedande tester av XyloFerm i Cellerate-processen i labskala och erhållen GRAS-status för XyloFerm har Quad County Corn Processors, Lallemand Biofuels & Distilled Sprits och Taurus Energy inlett utvärdering i industriell skala med en serie tester i industriella fermentaionskärl om ca 1,5 miljoner liter (385 000 US gallon). Testet startade i april månad och syftar till att undersöka effekterna av uppskalning.

Lallemand Biofuels & Distilled Sprits har levererat XyloFerm i stabiliserad flytande form (Stablized Liquid Yeast, SLY) samt doseringssystem till Quad County Corn Processors för utvärderingen. Lallemand Biofuels & Distilled Sprits representerar Taurus Energy på plats i Iowa under utvärderingen för att bistå med teknisk support, felsökning och optimering.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

Taurus seniora forskare Nicklas Bonander gav under maj månad en uppskattad presentation på The Alcohol School (consice) i Bangkok, där han introducerade lokala och inresta etanolproducenter till de möjligheter och utmaningar som fermentation av femkolssocker kommer med.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 19 oktober 2017.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar