Kvartalsredogörelse Q3 Taurus Energy AB (publ)

Tredje kvartalet mars - maj 2018

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (–) kSEK

Resultat före skatt, -1 481 (-1 340) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 212 (-1 149) kSEK

Perioden september 2017 - maj 2018

Koncernen

  •  Nettoomsättning under perioden september 2017- maj 2018 uppgick till – (-) kSEK
  •  Övriga intäkter under tre kvartal uppgick till - (9) kSEK
  •  Resultat före skatt – 4 701 (-4 647) kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 19 681 (18 015) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 9 595 (7 884) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  •  Nettoomsättning under perioden september 2017- maj 2018 uppgick till – (-) kSEK
  •  Övriga intäkter under tre kvartal uppgick till - (9) kSEK
  •  Resultat före skatt -4 166 (-3 932) kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 44 628 (42 316) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 9 372 (7 800) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för tredje kvartalet 2017/2018 uppgick före skatt till -1 481 kSEK eller -0,016 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2018 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1 000 000 utestående teckningsoptioner.

VD-kommentar

”Samarbetet kring Cellerate™-processen fortsätter med vidare tester i lab- och pilotskala både i Sverige och Iowa, med värdefulla insikter från vår nya samarbetspartner från enzymindustrin tagna i beaktning. Det blir alltmer uppenbart att en helhetslösning är nödvändig då alla delar i kedjan från förbehandling av råmaterial till färdig produkt är tätt sammanlänkade och många faktorer måste balanseras. Vi är därför glada att ha så mycket olika kompetenser knutna till projektet.

Svaren till FDAs frågor kring XyloFerm® som foderkomponent är inskickade och vi hoppas förstås på snabbast möjliga handläggning av ärendet men har ännu ingen uppgift om när återkoppling väntas.”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Taurus Energy mottog hösten 2017 en rad frågor från granskarna vid FDA (US Food and Drug Administraion) gällande Bolagets pågående ansökan om marknadsgodkännade för XyloFerm® i djurfoderprodukter på den nordamerikanska marknaden. Taurus har under vintern och våren arbetat med att formulera svar och förtydliganden, samt i samarbete med Quad County Corn Processors utfört kompletterande experimentellt arbete där sådant krävts för att besvara granskarnas frågor. Arbetet är nu färdigställt och de sammanställda svaren skickades 28 maj till FDA för granskning. Ingen tidsram för återkoppling från FDA har mottagits i skrivande stund.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Taurus Energy deltog 11-13 juni på konferensen Fuel Ethanol Workshop & Expo i Omaha, Nebraska, som utställare tillsammans med Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS). XyloFerm® fick i vanlig ordning god exponering i LBDS’s monter på mässgolvet och Taurus Energy fick även erkännande för sina insatser i arbetet med introducera C5-jäsning i Cellerate™-processen under en presentation given av Syngenta.

I samband med konferensen hölls även ett av Taurus och LBDS’s reguljära styrmöten där fortsatt marknads- och produktutveckling diskuterades, och LBDS’s fortsatta stöd konfirmerades.

På plats var även Quad County Corn Processors och ett uppföljnings- och planeringsmöte med Taurus, Syngenta och LBDS kring det vidare arbetet med att addera pentosjäsning till Cellerate™-processen hölls.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 19 oktober.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar