Offentliggörande av teaser, investeringsmemorandum och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen som inleds den 3 december 2015 publiceras härmed teaser, memorandum och anmälningssedel på www.taurusenergy.eu, www.aktietorget.se och www.eminova.se.  

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag       
30 november 2015

Sista dag för handel inkl. rätt till teckningsrätt      
26 november 2015

Första dag för handel exkl. rätt till teckningsrätt
27 november 2015

Företrädesrätt
Den som avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Bolaget äger företräde att teckna aktie. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigar till en aktie serie B.

Teckningstid                    
3 december 2015 - 17 december 2015

Teckningskurs                 
Varje ny aktie av serie B betalas med 1,35 kronor

Handel med teckningsrätter               
3 december 2015 - 15 december 2015

Handel med BTA             
3 december tills Bolagsverket registrerat emissionen

Riktad emission
Bolaget har riktat ett emissionserbjudande till Lantmännen ek. förening att teckna A-aktier att betalas med 1,62 kronor. Teckning skall ske genom betalning senast den 4 december 2015.

Garanti       
Styrelsen har överenskommit med Lantmännen ek. förening om ett garantiåtagande innebärande att Lantmännen ek. förening garanterar tecknandet av aktier i företrädesemissionen upp till ett belopp om 5 000 000 kronor

Antal aktier i den riktade emissionen och företrädesemissionen                   
3 086 419 A-aktier och 7 545 345 B-aktier

Antal aktier innan emissionen            
887 891 A-aktier och 74 565 568 B-aktier

Emissionsvolym
Ca 5 MSEK i den riktade emissionen och ca 10 MSEK i företrädesemissionen.

Eminova fondkommission har agerat rådgivare i samband med emissionen.

Om Taurus Energy AB
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69

info@taurusenergy.eu

Taggar:

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar