Första handelsdag för TC Connects aktier på Nasdaq First North

Handeln i aktierna i TC Connect AB (publ) inleds idag på Nasdaq First North under kortnamnet TCC.

TC Connect har totalt 3 400 000 utestående aktier, fördelat på cirka 280 aktieägare.

Teckningskursen i den nyemission som föranledde listningen, och i vilken Bolaget erhöll erforderligt antal aktieägare för att uppfylla spridningskravet på Nasdaq First North, uppgick till 20 SEK per aktie, motsvarande en värdering av Bolaget om 68 MSEK efter nyemission.

Handeln av Bolagets aktier på Nasdaq First North inleds idag, den 9 juni 2017, under kortnamnet TCC med ISIN-kod SE0009889488.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

”Noteringen är en viktig milstolpe på TC Connects resa. Tillsammans med de nya aktieägarna kan vi fortsätta utveckla vårt erbjudande av helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem och därmed realisera ytterligare betydande potential för att bli ett ledande säkerhetsföretag i Europa. Vi ser nu fram emot att utveckla TC Connect som ett publikt bolag och att attrahera nya kunder, samarbetspartners och ytterligare investerare.” 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773

Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599  

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:00. 

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

VIKTIG INFORMATION

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Taggar:

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar