Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Aktieägarna i TC Connect AB (publ), 559102-0184, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9:e maj 2018 klockan 10.00 Plats: Scandic Victoria Tower Kista.

 

Anmälan m.m.
 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2:e maj 2018.
 • dels senast onsdagen den 2:e maj 2018 klockan 12.00 anmäla sig skriftligen per brev till TC Connect AB (publ), Torshamnsgatan 30A, 164 40 Kista, per e-post till kjellake.jagenstedt@tcconnect.se eller via bolagets hemsida www.tcconnect.se.
  Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer samt bör ange uppgift om eventuellt biträde (högst 2 stycken).

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 3 maj 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Ärenden

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  4. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.Val av styrelse samt revisorer

11.Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

12.Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

13.Beslut om ändring av bolagsordningen

 1. nytt firmanamn
 2. ny verksamhetsbeskrivning

14.Årsstämmans avslutande

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Malin Jonsson föreslås till ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare representerande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår följande:

Styrelsearvode föreslås utgå med 300 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Punkt 10 - Val av styrelse samt revisorer
Aktieägare representerande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår följande:

Omval av Petter Lundgren, Ole Oftedal och Malin Jonsson till styrelseledamöter.

Nyval av Lars Wennberg och Tommy Lundqvist till styrelseledamöter. Tommy Lundqvist föreslås utses till styrelsens ordförande.

Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.  

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier vid företagsförvärv. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden och emissioner inom ramen för bemyndigandet ska högst få ske med aktier motsvarande ett marknadsvärde om 30 000 000 SEK.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 11 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram (”Optionsprogrammet”) innefattande en riktad emission av teckningsoptioner till ledningen i Bolaget och anställda i koncernen.

Optionsprogrammet innebär att Bolaget emitterar högst 200.000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget TC Connect Sweden AB som berättigar till teckning av högst 200.000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för TC Connect Sweden AB att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 200.000 nya aktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5 procent, och en ökning Bolagets aktiekapital med högst 50 000 kronor.

TC Connect Sweden AB ska erbjuda ledande befattningshavare att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.

 
TC Connect Sweden AB ska äga rätt att kvarhålla eventuella återstående teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till nyanställda i bolaget.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den volymviktade genomsnittliga börskursen för TC Connect AB (publ) under mätperioden den 14 maj 2018 till 25 maj 2018. Teckningskursen ska erläggas kontant. 

Teckningsoptionerna som överlåts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde. Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Punkt 13 Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägare representerande cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår följande:

Bolagets firma ändras till TCECUR Sweden AB (publ). Syftet med detta förslag är att särskilja två dotterbolag med samma namn och markera koncernens nya riktning mot en bredare säkerhetsmarknad med den senaste tekniken.

Bolags verksamhetsbeskrivning ändras till:

Bolaget ska genom dotterföretag bedriva utveckling, försäljning, installation och service av produkter och tjänster inom säker kommunikation och säkerhetssystem, samt därmed förenlig verksamhet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 13 i dagordningen krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar 
 
Samtliga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast en vecka före stämman. Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.tcconnect.se. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.                                   

Stockholm i april 2018 

Styrelsen
 


För ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se 

Om oss

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

Prenumerera

Dokument & länkar