Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Domnarvsgatan 4 i Spånga. Vid stämman var ca 63 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2017 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2019 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt, Sven Löfquist och Anders Lönner.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till ordinarie ledamot.

Vidare beslöts enhälligt att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Stockholms kommun eller i Karlshamns kommun samt att gränserna för aktiekapitalet ändras till 800 000 – 3 200 000 kronor och att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till 10 000 000 – 40 000 000 stycken.

Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst
1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 17.45 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar