Offentliggörande av tilläggsprospekt med anledning av spridningsemission i TC TECH – förtydligande angående närståendetransaktion

TC TECH Sweden AB (publ) har upprättat ett tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 30 oktober 2015 avseende inbjudan till teckning av aktier i bolaget. Tillägget är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Som framgår av prospektet på sidan 31 har TC TECHs huvudägare CIMON Enterprise AB lämnat en löpande kredit till TC TECH. Denna information framgår inte av avsnittet ”Transaktioner med närstående” på sidan 41 i prospektet varför tillägget har upprättats.  Tillägget har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.tctech.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Erik Penser Bankaktiebolag agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till TC TECH i samband med nyemissionen och listning på Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi agerar juridisk rådgivare till TC TECH.

Ytterligare information om nyemissionen och listningen på Nasdaq First North, prospekt och anmälningssedlar finns tillgängliga på www.tctech.se samt på www.penser.se.

För ytterligare information, kontakta

Peter Mattisson, VD TC TECH

peter.mattisson@tctech.se

www.tctech.se

Om TC TECH
TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala marknad är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning.

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar