TC TECH genomför spridningsemission inför notering på Nasdaq First North

TC TECH Sweden AB (publ) utvecklar produktionsteknologi för bildskärmsindustrin som möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. Bolaget befinner sig i kommersialiseringsfasen och har nyligen erhållit en första order på ett produktionssystem från en kund i Taiwan. För att finansiera den fortsatta kommersialiseringen genomför TC TECH nu en nyemission på 29,8 Mkr samt en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North.

TC TECH har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Grunden i verksamheten är en patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Initialt har TC TECH fokuserat på att tillhandahålla system för tillverkning av s.k. Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar. LGP är en plastskiva eller plastfilm som sprider och fördelar ljuset i en bildskärm.

TC TECH befinner sig i kommersialiseringsfasen och har nyligen erhållit en första beställning på ett produktionssystem från en aktör i Taiwan. Bolagets målsättning är att under 2016 erhålla beställningar på 10 produktionssystem från bildskärmsindustrin i Asien.

Bakgrund och motiv
Verksamheten inom TC TECH baseras på tio års forskning och utveckling, och under de senaste åren har bolaget tagit fram produktionssystem som genererat ett betydande intresse från bildskärmsindustrin. TC TECH har väl etablerade kontakter med de ledande tillverkarna av bildskärmar och bildskärmskomponenter, och bolaget har nyligen erhållit en första order från en kund i Taiwan.

För att kunna fortsätta kommersialiseringen av bolagets produkter och finansiera det rörelsekapitalbehov som väntas uppstå när försäljningen ökar under 2016 har TC TECH ett behov att stärka sin finansiella ställning. Genom den förestående nyemissionen tillförs TC TECH cirka 29,8 Mkr före transaktionskostnader, vilket ger bolaget resurser att etablera sig på marknaden. Emissionen omfattas till 21,1 Mkr av teckningsförbindelser från institutionella och privata investerare, däribland personer i bolagets ledning och styrelse.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på First North skapas en likviditet i bolagets aktie. Listningen av TC TECHs aktie ger bolaget tillgång till aktiemarknaden, vilket underlättar framtida kapitalanskaffningar som kan bli aktuella till följd av en kraftig tillväxt. Listningen möjliggör också att TC TECH, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker bolagets utveckling. En marknadsnotering av TC TECH bedöms dessutom ha en positiv effekt på bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs:
8,5 kronor per aktie
Minsta post för teckning:
600 aktier motsvarande 5 100 kronor
Teckningstid:
4 till 19 november 2015
              
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 24 november 2015
Beräknad dag för betalning:     
27 november 2015
Preliminär första dag för handel på First North:
30 november 2015
            
Antal erbjudna aktier:
3 500 000
Emissionsbelopp: 29,75 Mkr
Värdering (pre money):
55,9 Mkr
        
Kortnamn för aktien:  
TCT
ISIN-kod: 
SE0007603170

Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer att öka med maximalt 3 500 000 aktier från 6 571 550 aktier till 10 071 550 aktier, vilket motsvarar 34,8 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 280 000 kronor till 805 724 kronor. TC TECH har ansökt om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 30 november 2015.

Erik Penser Bankaktiebolag agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till TC TECH i samband med nyemissionen och listning på Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi agerar juridisk rådgivare till TC TECH.

Ytterligare information om nyemissionen och listningen på Nasdaq First North, prospekt och anmälningssedlar finns tillgängliga på www.tctech.se samt på www.penser.se.

Informationstillfälle i samband med erbjudandet
Datum och tid: Torsdag den 12 november kl 17.30
Plats: Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9.
Anmälan till presentationen görs genom mail till seminarium@penser.se

För ytterligare information, kontakta
Peter Mattisson, VD TC TECH
0708–55 34 34
peter.mattisson@tctech.se

www.tctech.se

Om TC TECH
TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning.

Taggar:

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar