TC TECH tar in 14 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 97,4 Tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 Mkr i likvida medel.  

Aktierna har tecknats av institutionella placerare och investerare, vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet.

Teckningskursen har fastställts till 11:50 kr per aktie och beräknats såsom den volymvägda genomsnittskursen under de tio börsdagar som föregick styrelsens beslut (12:66 kr) minskat med 9,1 %.

Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget.

”Att dessa institutionella placerare och investerare väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 maj 2018 21.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar