Samgående mellan Teleca och AU-System

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Samgående mellan Teleca och AU-System Samgåendet mellan Teleca och AU-System skapar ett av Europas ledande konsultföretag med inriktning på ny teknologi och F&U med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca och AU-System kompletterar varandra vad avser konsulttjänster, kundbas och geografisk täckning. · Samgåendet möjliggör för den nya koncernen att leverera ett mer komplett tjänsteerbjudande till sina kunder och att sälja kompetensen från de båda företagen till deras gemensamma kundbas. Detta kommer också att skapa en starkare partner inom outsourcing kontrakt, som förväntas ha en ökad betydelse i IT-marknaden framöver. · Företagen kompletterar varandra geografiskt såväl i Sverige som internationellt. Genom att skapa kritisk massa i verksamheten, medför samgåendet en bättre plattform för en fortsatt kostnadseffektiv internationell expansion. · Med över 2 000 högt kvalificerade anställda och ett stort antal ledande internationella företag som kunder är koncernen väl rustad att spela en viktig roll i den europeiska konsolideringen av sektorn · Samgåendet genomförs genom ett utbyte av aktier vilket möjliggör för aktieägarna i de båda företagen att delta i koncernens framtida utveckling. · Teleca erbjuder 0,2093 nyemitterad aktie av serie B i Teleca för varje aktie i AU-System. Baserat på de sista betalkurserna på Stockholmsbörsen för AU-Systems aktie respektive Telecas aktie av serie B, fredagen den 7 december 2001, motsvarar erbjudandet en budpremie om cirka 30 procent. Baserat på genomsnittliga betalkurser för AU-Systems aktie respektive Telecas aktie av serie B de senaste 10 börsdagarna motsvarar erbjudandet en budpremie om cirka 31 procent. · Styrelsen för AU-System rekommenderar aktieägarna i AU-System att acceptera erbjudandet. · I samband med transaktionen stärks koncernens ägarstruktur. Bure Equity kommer tillsammans med Dan Olofsson att bli huvudägare i koncernen. Bure Equity kommer att köpa existerande aktier i Teleca från Dan Olofsson, som också kommer att vara styrelseordförande i koncernen. Nick Stammers, VD för Teleca, kommenterar samgåendet: "Samgåendet skapar ett betydande konsultföretag med omfattande geografisk täckning med avseende på några av Europas viktigaste marknader, dvs Norden, Storbritannien och Frankrike. AU-System och Teleca kompletterar varandra mycket väl både i ett tjänsteutbuds- och ett kundperspektiv, vilket kommer att minimera integrationsarbetet och bibehålla fokus på försäljning, tjänsteutveckling och effektivitet. Inom telekom-sektorn kommer koncernens kundportfölj bestå av en balanserad kombination av ledande tillverkare och operatörer. Vårt sammanlagda tjänsteutbud kommer att möjliggöra för oss att betjäna dessa kunder ännu bättre. Trots att telekom-sektorn kommer att fortsätta vara viktig för oss, kommer koncernen även att ha en bred kundbas inom andra branscher där avancerad mjukvara utgör en viktig del av produktutvecklingen; bl a inom automotive, konsumentelektronik, läkemedel, finansiella tjänster och den offentliga sektorn. Tomas Franzén, VD för AU-System, kommenterar samgåendet: "Den industriella logiken i denna transaktion gör att jag känner mig positiv till denna möjlighet. Koncernen kommer att erhålla förstärkta resurser för vidare expansion, till exempel genom nya outsourcing avtal. Telecas starka närvaro i Europa möjliggör för koncernen att utnyttja AU- Systems specialistkunnande och vertikala lösningar till fler kunder utanför Norden. Med fler än 2 000 högt kvalificerade konsulter och god lönsamhet är koncernen väl rustad för att bredda sitt tjänsteutbud och utöka sin internationella kundbas." Motiv för samgåendet Samgåendet skapar ett av Europas ledande konsultföretag med inriktning på ny teknologi, F&U, och med en stark närvaro i Norden, Storbritannien och Frankrike. Motiven till samgåendet är bland andra följande: · Koncernen kommer att ha en mycket stark ställning inom sektorn för avancerade IT- och kommunikationstjänster och ha en imponerande samling internationellt ledande företag som kunder (se bilaga B). Samgåendet kommer att möjliggöra för koncernen att erbjuda ett mer komplett utbud till kundernas hela värdekedja, samt att sälja båda företagens sammanlagda expertis till kundbasen som helhet. Företaget kommer även att utgöra en starkare partner vid outsourcing-kontrakt, vilka förväntas få ökad betydelse på marknaden de kommande åren. Dessutom tillför AU-System värdefull erfarenhet från sina teknologi- avknoppningar medan Teleca tillför viktig erfarenhet från att etablera nya dotterbolag genom sitt Entreprenör-paket. · De båda företagen kompletterar varandra geografiskt såväl i Sverige som i utlandet; AU-System har en stark ställning i Stockholm och Teleca har omkring 40 procent av sina anställda utanför Sverige och en stark ställning i Storbritannien och Frankrike. Genom att tillföra kritisk massa i verksamheten skapar samgåendet en plattform för fortsatt kostnadseffektiv expansion i Europa. Detta kommer att minska ledtiden för att ytterligare stärka positionerna på viktiga europeiska marknader såsom Storbritannien, Tyskland och Frankrike. · Med fler än 2 000 högt kvalificerade konsulter och en portfölj av "blue-chip" kunder, kommer koncernen att ha en nyckelroll i den europeiska konsolideringen av denna sektor. Potentiell lönsamhetsökning Den nuvarande finansiella utvecklingen av koncernen är inte bedömd att vara representativ för framtiden. Styrelsen och ledningen i de båda bolagen förutser en substantiell ökning av lönsamhet under de närmast följande åren för koncernen. Dessa lönsamhetsökningar kommer att uppnås dels genom samgåendet, dels som en effekt av redan offentliggjorda och implementerade effektivitets åtgärder i existerande verksamheter. På grund av den rådande nedgången i marknaden är tidpunkten för effekterna från samgåendet något osäkra. När marknaden återgått till det normala kommer emellertid den fulla potentialen av vad de båda företagen kan prestera. I dagsläget uppskattas att en betydande positiv inverkan av samgåendet kommer att ses under 2002, och dess fulla effekter under 2003. De förväntade lönsamhetsökningarna inom ett till två år kommer från olika källor: · De två åtgärdsprogrammen som redan har offentliggjorts av AU- System förväntas reducera kostnaderna i AU-System med 60 miljoner kronor per år utan att påverka företagets intäkter. Detta ökar också beläggningsgraden inom AU-System. · Förväntad ökning i koncernens beläggningsgrad uppnås genom kombinerade starka försäljningskanaler och kompletterande kundbaser i de båda bolagen. Den totala effekten på beläggningsgraden förväntas bli cirka 1,5 procentenhet, motsvarande 40 miljoner kronor per år. Teleca förväntas öka sin beläggningsgrad med en procentenhet avseende komponenter för mobila terminaler genom försäljning till av AU-System gemensamma kunder. AU-System förväntas öka sin beläggningsgrad med 2 procentenheter framförallt genom Telecas starka internationella försäljningskanaler. · De båda bolagen har under de senaste åren etablerat nya dotterbolag i ett antal länder, Detta har påverkat resultatet negativt under uppstartsperioden. Genom vidtagna åtgärder förbättras emellertid resultatet från dessa enheter från kvartal till kvartal. Samgåendet skapar därutöver förbättringsmöjligheter genom att uppnå kritisk massa. Ledningens starka övertygelse är därför att de aktuella nystartade bolagen kommer att bidra marginellt till koncernens lönsamhet under 2002 innebärande ett ökat rörelseresultat om 55 miljoner kronor. · De två bolagens samgående förväntas reducera administrativa kostnader relaterade till interna supportsystem, kontor, noteringskostnader, revisorer mm genom cirka 20 miljoner kronor. · Koncernens styrka och storlek förväntas öka möjligheterna att erhålla nya outsourcing kontrakt, vilket innebär ytterligare lönsamhetsökningar. I detta avseende tillgör sig konceren AU-Systems tidigare erfarenheter inom detta område Ägarstruktur AU-Systems största ägare är Permira Fonder, tidigare Schroeder Ventures Europe Ltd, som innehar 27,8 procent av aktiekapitalet i AU-System, Ericsson som innehar 9,3 procent, Capital Group som innehar 6,4 procent, samt Nordea Fonder som innehar 4,6 procent. Dessa aktieägare innehar sammanlagt 48,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i AU-System. Förutsatt att alla aktieägare i AU-System accepterar Erbjudandet kommer aktieägare i AU-System att inneha 36,1 procent av aktiekapitalet och 32,9 procent av rösterna i koncernen efter samgåendet. Dan Olofsson, som innehar 47,4 procent av aktiekapitalet och 49,3 procent av rösterna i Teleca, kommer vid full anslutning till Erbjudandet att inneha 14,3 procent av aktiekapitalet och 16,3 procent av rösterna i koncernen efter fullföljandet av försäljningen av aktierna till Bure Equity. Ledning och styrelse Erbjudandet beräknas fullföljas i början av februari 2002. Om Erbjudandet fullföljs avses en ny styrelse för moderbolaget i koncernen att utses. Den nya styrelsen kommer att utgöras av personer från såväl Telecas som AU-Systems nuvarande styrelser. Dan Olofsson blir styrelseordförande och Johan Vunderink, nuvarande styrelseordförande i AU-System, avses bli vice styrelseordförande i koncernen. En ny ledning bestående av personer från AU-Systems och Telecas nuvarande ledningsgrupper kommer att utses. Nick Stammers kommer att vara VD och Tomas Franzén vice VD för koncernen. De bägge bolagens vice VD Thomas Pantzar och vice VD Anders Cedervall kommer inneha nyckelroller i koncernen. Samgåendet medför i sig inga förändringar i de båda företagens verksamheter. För att framgångsrikt uppnå de förväntade samordningsvinsterna, kommer vissa styrelse-medlemmar att stötta och aktivt delta i processen med samgåendet. En samgåendekommitté kommer att bildas och bestå av Dan Olofsson, Johan Vunderink, Nick Stammers och Tomas Franzén. Dan Olofsson, ordförande i Teleca och koncernen kommenterar: "Samgåendet är grundat på industriell logik och vi kommer att arbeta mycket hårt för att realisera de potentiella vinstökningar som vi har identifierat. Jag ser mycket intressanta möjligheter som resultat av samgåendet, eftersom de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl. Både är konsultföretag av hög kvalitet och jag är övertygad att vi skapar en stark och lönsam koncern. Samgåendet bör utvärderas utifrån den mycket stora potential vi har under kommande år och vår förmåga att förverkliga samgåendets industriella logik. Tidpunkten för samgåendet är god, och eftersom samgåendet sker genom ett utbyte av aktier kommer aktieägarna i båda företagen att kunna delta i koncernens framtida utvecklingen. Offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av AU-System Teleca har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av AU-System att förvärva utestående aktier och teckningsoptioner. Teleca innehar för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner utgivna av AU-System. För varje aktie i AU-System erbjuder Teleca 0.2093 nyemitterad aktie av serie B i Teleca. Innehavare av teckningsoptioner utgivna av AU-System kan välja mellan vederlag för sina teckningsoptioner i form av kontanter eller i form av teckningsoptioner utgivna av Teleca (se vidare bilaga A). Delar av aktier i Teleca kommer ej att utges i Erbjudandet. I den utsträckning aktieägare i AU-System erhåller del av aktie kommer ett belopp som motsvarar denna del att utbetalas i kontanter. Ytterligare information om detta kommer att finnas i prospektet. Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier och teckningsoptioner. Budpremie och budvärde Baserat på de sista betalkurserna på Stockholmsbörsen för AU-Systems aktie respektive Telecas aktie av serie B, 10,30 kronor respektive 64,00 kronor, fredagen den 7 december 2001, motsvarar erbjudandet en budpremie om cirka 30 procent. Baserat på genomsnittliga betalkurser för AU- Systems aktie respektive Telecas aktie av serie B de senaste 10 börsdagarna, motsvarar erbjudandet en budpremie om cirka 31 procent. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer 21 421 672 nya aktier av serie B i Teleca att emitteras. Baserat på sista betalkurs för Telecas aktie av serie B den 7 december 2001, är marknadsvärdet av dessa aktier 1 360 miljoner kronor. AU-System har nio utestående teckningsoptionsprogram varav ett, TO 3, kommer att löpa ut före anmälningsperioden för Erbjudandet har inletts. Därav lämnas inget erbjudande avseende dessa optioner. Vad gäller teckningsoptionsprogram TO 1, TO 2, TO 4, TO 6 och TO 8 erbjuds kontant betalning eller nyemitterade teckningsoptioner i Teleca. För teckningsoptionsprogram TO 5 och TO 7 erbjuds endast kontanter. Teckningsoptioner i program TO 9 innehas av dotterbolag till AU-System i syfte att utgöra hedge för personaloptioner, varför inget erbjudande lämnas för dessa. Inlämnas alla teckningsoptioner under erbjudandet i form av kontanter, utgör det sammanlagda vederlaget i form av kontanter cirka 34 miljoner kronor (varav TO 5 och TO 7 cirka 1 miljon kronor). För det fall samtliga innehavare av teckningsoptioner utgivna av AU-System accepterar Telecas erbjudande att erhålla nya teckningsoptioner, uppgår det sammanlagda antalet aktier i Teleca som kan komma att utges vid utnyttjande av teckningsoptioner till 1,8 miljoner aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner skulle Teleca tillföras cirka 100 miljoner kronor. Finansiell information Pro forma finansiell information för koncernen presenteras i bilaga B och i tabellen nedan. Miljoner kronor 9 månader 2001 12 månader per september 2001 Försäljning 1 652,4 2 232,9 EBITA 139,8 198,5 Nettoresultat efter skatt 10,6 25,2 EPS, exkl. goodwill 1,62 2,28 Anställda per 30/9 2 261 2 261 Till följd av svaga intäkter i AU-System under 2001 visar tabellen ovan en utspädande effekt för vinst per aktie för 2001. AU-Systems pågående program för omstrukturering i kombination med positiva effekter från samgåendet förväntas leda till en förbättring i vinst per aktie justerad för goodwill, före kostnader för omstrukturering, under ett till två års tid. Givet transaktionens storlek, vikt och långsiktiga strategiska värde, avser Teleca att skriva ned den goodwill som uppstår på 20 år. Den nya koncernens finansiella ställning pro forma per 30 september 2001 visar en soliditet på omkring 69,7 procent. Koncernens nettoskuld pro forma per 30 september 2001 var 63 miljoner kronor. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av: · att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Teleca blir ägare till aktier och teckningsoptioner som representerar mer än 90 procent av aktierna i AU-System, räknat såväl före som efter fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner. Teleca förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning · att extra bolagsstämma i Teleca fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier och teckningsoptioner som vederlag i Erbjudandet 1) · att alla erforderliga myndighetstillstånd erhålls utan villkor eller på villkor som, enligt Telecas bedömning, inte på ett väsentligt negativt sätt inverkar på Erbjudandet eller samgåendet med AU-System · att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljts, inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Telecas kontroll Preliminär tidsplan Ett prospekt rörande Erbjudandet beräknas distribueras till aktieägare i och innehavare av teckningsoptioner utgivna av AU-System omkring den 4 januari 2002. Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 9 januari till och med den 6 februari 2002. Under förutsättning att Teleca fullföljer Erbjudandet senast den 11 februari 2002 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas den 20 februari 2002 till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterat Erbjudandet. Teleca förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Extra bolagsstämma i Teleca kommer att hållas den 18 januari 2002. Bure Equity förvärvar aktier i Teleca av Dan Olofsson I samband med transaktionen stärks ägarstrukturen. Bure Equity förvärvar tillsammans med Dan Olofsson att vara huvudägare i koncernen. Villkorat av att Telecas erbjudandet fullföljs kommer Bure Equity att förvärva aktier i Teleca av Dan Olofsson motsvarande 16 procent av koncernen. Rådgivare Teleca har anlitat Enskilda Securities som finansiell rådgivare avseende samgåendet. AU-System har anlitat Carnegie som finansiell rådgivare avseende samgåendet. Malmö den 10 december 2001 Stockholm den 10 december 2001 Teleca AB (publ) AU-System AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Teleca AB AU-System AB Dan Olofsson Johan Vunderink +46 40 665 94 87 +31 653 79 99 81 Nick Stammers Tomas Franzén +44 468 32 35 35 +46 70 576 32 05 Om Teleca Teleca är en ledande leverantör inom utveckling av programvara för avancerade system, elektronisk utrustning och tillämpningar. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Vi har över 1 200 medarbetare och egna utvecklingsavdelningar i hela Europa (www.teleca.com). Om AU-System AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder bolaget även integrerade marknadskommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Volvo, Nordea Nordbanken och Motorola. AU-System grundades 1974 och har ca 1 000 anställda på kontor i Sverige, Storbritannien, Italien, USA, Thailand och Singapore. AU-System är noterat på Stockholmsbörsens Attract40 under symbolen AUS. För mer information se www.ausystem.se. Bilaga A - Erbjudande avseende teckningsoptioner Alternativ 1 För varje teckningsoption 1999/2002 2) utgiven av AU-System (TO 1) erbjuds 282,50 kronor. För varje teckningsoption 1999/2002 3) utgiven av AU-System (TO 2) erbjuds 127,50 kronor. För varje teckningsoption 1999/2002:II utgiven av AU-System (TO 4) erbjuds 67,50 kronor. För varje teckningsoption 2000/2002:I utgiven av AU-System (TO 5) erbjuds 42,50 kronor. För varje teckningsoption 2000/2003:I utgiven av AU-System (TO 6) erbjuds 55,00 kronor. För varje teckningsoption 2000/2002:II utgiven av AU-System (TO 7) erbjuds 0,25 kronor. För varje teckningsoption 2000/2005 utgiven av AU-System (TO 8) erbjuds 1,30 kronor. Alternativ 2 För varje teckningsoption tillhörande optionsserie TO 1, TO 2, TO 4, respektive TO 6 erbjuds 5,2325 teckningsoptioner utgivna av Teleca. För varje teckningsoption tillhörande optionsserie TO 8 erbjuds 0,2093 teckningsoptioner utgivna av Teleca. 4) I stället för andel av teckningsoption utgiven av Teleca erhålls kontant ersättning baserat på vederlaget enligt Alternativ 1 ovan. De huvudsakliga villkoren för teckningsoptioner utgivna av Teleca i samband med transaktionen återges nedan: Teckningsoptioner utgivna som vederlag för TO 1: - Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B i Teleca - teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B i Teleca till och med 2002-05-12 - teckningskursen för en nyemitterad aktie är 9,50 kronor Teckningsoptioner utgivna som vederlag för TO 2: - Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B i Teleca - teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B i Teleca till och med 2002-07-01 - teckningskursen för en nyemitterad aktie är 42,00 kronor Teckningsoptioner utgivna som vederlag för TO 4: - Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B i Teleca - teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B i Teleca till och med 2002-07-01 - teckningskursen för en nyemitterad aktie är 61,60 kronor Teckningsoptioner utgivna som vederlag för TO 6: - Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B i Teleca - teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B i Teleca till och med 2003-02-15 - teckningskursen för en nyemitterad aktie är 86,00 kronor Teckningsoptioner utgivna som vederlag för TO 8: - Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B i Teleca - teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier av serie B i Teleca till och med 2005-06-15 - teckningskursen för en nyemitterad aktie är 317,00 kronor - Bilaga B - Pro forma information om koncernen Pro forman som presenteras nedan är preliminär och kan ändras. Balansräkning, pro froma 31 september 2001 Tillgångar Teleca AU-System Den nya koncernen Anläggningstillgångar*) 54,7 47,1 101,8 Goodwill 783,4 197,2 1938,5 Omsättningstillgångar 335,0 288,8 623,8 Likvida medel och andra räntebärande 242,0 189,6 397,8 tillgångar Summa tillgångar 1 415,1 722,7 3061,9 Eget kapital och skulder Eget kapital 775,0 435,7 2 134,8 Avsättningar **) 27,8 7,0 34,8 Långfristiga skulder 371,2 91,6 462,8 Kortfristiga skulder 241,1 188,4 429,5 Summa eget kapital och skulder 1 415,1 722,7 3061,99 Soliditet 54,8% 60,3% 69,7% Resultaträkning, pro forma Januari-september 2001 Teleca AU-System Den nya koncernen Intäkter 890,6 761,8 1652,4 Rörelsekostnader -742,7 -745,0 -1487,7 Avskrivningar -11,5 -13,4 -24,9 Rörelseresultat (EBITA) 136,4 3,4 139,8 Avskrivning goodwill -32,2 -17,6 -87,5 Jämförelsestörande poster*) -15,1 0,0 -15,1 Rörelseresultat (EBIT) 89,1 -14,2 39,0 Resultat från finansiella poster 5,9 7,1 13,0 Resultat efter finansiella poster 95,0 -7,1 52,0 Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 Skatt **) -38,2 -3,2 -41,4 Årets resultat 56,8 -10,3 10,6 Nyckeltal EPS exklusive goodwill 2,35 0,07 1,62 EBITA-marginal, % 15,3 0,4 8,5 Rörelsemarginal, % 10,0 -1,9 2,4 Vinstmarginal efter finansiella poster. % 10,7 -0,9 3,1 Rullande 12 månader tom september Teleca AU-System Den nya koncernen Intäkter 1189,7 1043,2 2232,9 Rörelsekostnader -994,3 -1006,7 -2001,0 Avskrivningar -14,6 -18,8 -33,4 Rörelseresultat (EBITA) 180,8 17,7 198,5 Avskrivning goodwill -39,3 -22,9 --110,1 Jämförelsestörande poster*) -15,1 0,0 -15,1 Rörelseresultat (EBIT) 126,4 -5,2 73,3 Resultat från finansiella poster 6,1 5,0 11,1 Resultat efter finansiella poster 132,5 -0,2 84,4 Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 Skatt **) -52,1 -7,1 -59,2 Periodens resultat 80,4 -7,3 25,2 Nyckeltal EPS exklusive goodwill 3,16 0,15 2,28 Rörelsemarginal, % 15,2 1,7 8,9 Rörelsemarginal, % 10,6 -0,5 3,32 Vinstmarginal % 11,1 0,0 3,8 Exempel på kunder, alfabetisk ordning AU-System Teleca AMS Ericsson Banklgirocentralen AB KUKA Comneon GmbH & co Lucent Ericsson Mitsubishi Europolitan Vodafone Motorola LG Electronics Nokia LIF Service AB Nortel Motorola Novo Nordisk Nokia One2One Nordea Panasonic Philips Semiconductors Sagem Riksskatteverket Symbian Samsung Telenor Sony Ericsson Telia Telia Vattenfall Volvo Volvo ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00690/bit0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00690/bit0001.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar