Delårsrapport juli - september 2001

Delårsrapport juli - september 2001 Telelogic juli - september 2001: · Fortsatt tillväxt trots ytterligare försvagat marknadsklimat 19% i pro forma tillväxt under de första nio månaderna · Försäljningen i USA påverkad av terrordåd Försvagad efterfrågan även i Europa · Fortsatt starkt utveckling i Asien 50% organisk tillväxt under kvartalet · Ytterligare framgångar inom trådlös kommunikation Telelogics största affär genom tiderna med europeiskt telekombolag · Fokuserad satsning på produktutveckling Lansering av tre nya produktversioner under kvartalet Fortsatt osäkert marknadsklimat Telelogics omsättning uppgick till 340 Mkr för kvartalet. Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 70% jämfört med motsvarande period föregående år, inräknat effekterna av förvärven under år 2000. Försäljningen av licenser och underhåll ökade med 73% och försäljningen av tjänster ökade med 64% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rensat för effekten av förvärv var pro forma tillväxten för årets nio första månader 19%, oräknat effekterna av valutaförändringar. Försäljningen av licenser och underhåll uppgick under kvartalet till 64% av omsättningen, vilket är i linje med det andra kvartalet 2001. Under tredje kvartalet har omvärldsfaktorerna fortsatt att försämras. De tragiska händelserna i USA den 11 september påverkade mycket konkret Telelogics amerikanska försäljning då en stor del av affärerna sker de sista veckorna i kvartalet. Merparten av Telelogics kontor i USA evakuerades och inställda flyg gjorde att kundbesök fick ställas in. Med en tredjedel av den totala försäljningen i Nordamerika fick händelserna en stor effekt på Telelogics totala försäljningen under tredje kvartalet. Den tilltagande osäkerheten har även haft en negativ effekt på försäljningen i övriga delar av världen. Amerikanska dotterbolag och globala företag är alla påverkande av den vikande konjunkturen. I Asien utvecklas dock Telelogic fortfarande starkt. Den organiska tillväxten var 50% under kvartalet vilket innebär en organisk tillväxt under årets första nio månader på 120%. Telelogics nya dotterbolag i Korea, Indien och Kina visar dessutom alla en god lönsamhet. Kortsiktigt gör Telelogic bedömningen att de närmaste kvartalen kommer att bli fortsatt svaga. Konjunkturnedgången har fördjupats ytterligare. Kunder upplever idag en allt större osäkerhet vilket resulterar i mer restriktiv investeringspolicy. Projekt senareläggs eller läggs ned i större omfattning än tidigare. Trots detta har Telelogic fortsatt att växa. Telelogics produkter är marknadsledare inom kravhanterning och programvaruutveckling. Långsiktigt bör den underliggande tillväxten i denna marknad inte påverkas. Behovet av att rationalisera och automatisera utvecklingsprocesser är fortsatt stort. Långsiktigt bedöms därför utsikterna för tillväxt vara goda. Resultat Telelogics rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader för det tredje kvartalet uppgick till -49,5 Mkr. Det motsvarar en rörelsemarginal på -14,6 %, vilket är något lägre jämfört med samma period föregående år, men en förbättring jämfört med första halvåret i år. Omstruktureringskostnader uppgick till 75 Mkr i tredje kvartalet, vilket är 75% av de bedömda kostnaderna för det åtgärdsprogram som initierades i början av kvartalet. Bruttomarginalen för kvartalet har minskat från 68% till 67% vilket främst hänför sig till en svag bruttomarginal på 31% för konsultverksamheten under kvartalet. Det besparingsprogram som inleddes i början av kvartalet har minskat de fasta kostnaderna. Dessa är lägre i relation till omsättningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år samt jämfört med andra kvartalet i år. De är dessutom lägre i absoluta tal jämfört med andra kvartalet i år, detta trots ökade kostnader som en följd av kronans försvagning mot framförallt dollarn. Kostnadsminskningen har haft störst utslag på försäljnings-omkostnaderna, vilket bl.a avspeglar en lägre expansionstakt. Även administrations-kostnaderna har minskat något jämfört med det tredje kvartalet föregående år samt även jämfört med andra kvartalet i år. Produktutvecklingskostnaderna har minskat från 73,0 Mkr till 62,9 Mkr från andra till tredje kvartalet. Trådlös kommunikation allt viktigare I början på oktober driftsattes världens första 3G-system i Japan. I Europa beräknas de första systemen startas under nästa år. Inom 3G har Telelogic byggt upp en gedigen kompetens och ett starkt erbjudande. Under kvartalet slöts ett flertal affärer inom just 3G-området, bl.a ett antal affärer totalt uppgående till ca 10 Mkr med en ledande japansk mobiltelefontillverkare. I början av kvartalet erhölls det enskilt största kontraktet någonsin för Telelogic. Ett ledande europeiskt telekombolag har gett Telelogic totalansvar för ett projekt avseende vidareutveckling inom GSM. Orderns värde uppgår till 50 Mkr. Behovet av kommunikationslösningar ökar inom ett flertal teknikområden utanför den traditionella telekomindustrin. Under kvartalet tecknades bl.a ett större avtal med en europeisk leverantör av trådlösa nätverk. Avtalet omfattar drygt 5 Mkr och omfattar licenser för utveckling av trådlösa lokala nätverk, LAN baserade på den internationella standarden 802.11. Detta är ett exempel på resultat av Telelogics närvaro i olika organ för kommunikationsstandarder. Fortsatt stark position inom flyg- och bilindustrin Med en kundbas spridd över flera segment har effekterna av konjunkturen dämpats något. Försäljningen mot telekomsektorn har varit fortsatt svag under kvartalet medan försäljningen mot övriga segment varit stabil. Telelogic gör bedömningen att Bolaget behållt sin position inom såväl telekom som flyg- och bilindustrin. Fokuserad produktportfölj Under kvartalet har nya versioner släppts av Telelogic DOORS, Telelogic Tau och Telelogic DocExpress. Dessa produkter innehåller förbättrad integration med övriga produkter i Telelogics produktportfölj samt förbättrat stöd för stora, komplexa projekt, vilka är några av Telelogics främsta konkurrensfördelar. En nyhet i den senaste versionen av Telelogic Tau är att alla delar av denna produktfamilj numera är anpassade till japanska. Den renodling av produktportföljen som inleddes under andra kvartalet har fortsatt under innevarande kvartal. Telelogic fokuserar starkt på kärnprodukterna för att uppnå största möjliga avkastning på investeringar i produktutveckling. Två periferiprodukter, VisionMap och Bluetooth PreQual, har som ett led i denna fokusering avyttrats under perioden. Telelogic medverkar i standardiseringen av UML2, vilket är den teknologi som för samman de två språken UML och SDL till en gemensam utvecklingsstandard. Telelogic innehar ordförandeposten i två av standardiseringsgruppens arbetsgrupper och ingår dessutom i ett konsortium som gemensamt lagt fram förslag på den nya standarden. Konsortiet består bl.a av Alcatel, Computer Associates, Ericsson, Hewlett-Packard, IBM, IONA, Motorola, Oracle och Rational Software. UML2 standarden beräknas bli färdig under nästa år. Åtgärdsprogrammet För att anpassa verksamheten till det försämrade marknadsläget och den ökade osäkerheten initierade Telelogic ett omfattande åtgärdsprogram under juli månad. Inom ramen för detta program ska personalen minskas med 280 personer. Samtliga uppsägningar genomfördes under perioden. Av dessa personer har merparten lämnat Bolaget under kvartalet. Personalen uppgick vid kvartalets slut till 1160 personer jämfört med 1375 vid kvartalets början. Den amerikanska organisationen har minskats med ca 20%. I Europa har försäljningen fokuserats till de marknader som genererar högst bidrag. I Norden har framförallt konsultverksamheten reducerats för att säkerställa en långsiktigt tillfredsställande balans mellan licens- och tjänsteförsäljningen. I marknadsdivision Asien har nerdragningar till övervägande del skett i Australien där verksamheten påverkats av nerdragningar hos de stora telekombolagen. Inom produktorganisationen har de tidigare produktdivisionerna integrerats till en division och supporten har koncentrerats till ett fåtal enheter i Europa och USA. Telelogic har beslutat att utvidga åtgärdsprogrammet för att fortsätta anpassa Bolagets kostnadsmassa till den vikande konjunkturen. I samtliga marknadsbolag kommer kostnaderna att minskas till en nivå som bedöms säkerställa positiva resultatbidrag under fjärde kvartalet liksom under första kvartalet nästa år. I produktutvecklingsorganisationen samt inom administration kommer ytterligare sammanslagningar och rationaliseringar att ske. Som del av dessa kostnadsbesparingar kommer lönerna att sänkas med 10% för att återgå till sin tidigare nivå när Telelogic åter har ett positivt kassaflöde. Lönesänkningarna kommer att implementeras från och med november för samtliga medarbetare i USA och samtliga Telelogics chefer. I övriga länder sker det, på grund av legala skäl, på frivillig basis. Totalt beräknas dessa åtgärder ge ytterligare kostnadsminskningar på drygt 10% på helårsbasis och resultera i ytterligare omstruktureringskostnader om 50 Mkr. Nyemission fulltecknad Den 11 september slutförde Telelogic en riktad nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev till Bolagets aktieägare. Emissionen var fulltecknad, varav 98% inom ramen för aktieägares företrädesrätt, vilket Telelogic betecknar som framgångsrikt med tanke på rådande börsklimat. Totalt inbringade emissionen 234 Mkr efter emissionskostnader. Finansiell ställning Investeringarna för de första nio månaderna uppgick till 148,7 Mkr, varav 63,8 Mkr avser materiella anläggningstillgångar, främst IT- infrastruktur. 53,8 Mkr avser aktiverad produktutveckling samt 31,1 Mkr förvärvsrelaterade kostader, främst för Continuus-förvärvet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader uppgick till -170,5 Mkr. Under året har lånen ökats med 54,8 Mkr vilket är helt hänförbart till konvertibeldelen i den nya emissionen på 234 Mkr. Likvida medel per den 30 september uppgick till 178,8 Mkr. Därutöver tillkommer outnyttjade checkkrediter på 153,2 Mkr. Soliditeten uppgick till 77,1%. Utsikter för 2001 Den vikande konjunkturen har accelererats av händelserna i USA den 11 september och detta har påverkat Telelogics försäljning negativt. Telelogics bedömning är att hela andra halvåret liksom första halvåret nästa år kommer att bli svaga. Det innebär att förutsättningarna för att nå tidigare tillväxtmål väsentligt har försämrats. Den vikande konjunkturen och den ökade osäkerheten gör att Telelogic beslutat vidta kraftfulla åtgärder med målsättningen att säkerställa ett positivt kassaflöde i Bolaget nästa år. De beskrivna åtgärdsprogrammen samt de försämrade omvärldsfaktorerna gör att försäljningen under det fjärde kvartalet beräknas bli lägre än den bedömning som gjordes i delårsrapporten efter andra kvartalet. Dock bedöms försäljningen öka något jämfört med tredje kvartalet. Kostnaderna under det det fjärde kvartalet beräknas bli lägre än under tredje kvartalet. Kostnadsminskningarna får dock fullt genomslag först under 2002 och kommer därför inte att uppväga den lägre försäljningen under andra halvåret. Detta gör att Telelogic även reviderar den målsättning för rörelsemarginalen som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet. På grund av den stora osäkerhet som råder på marknaden lämnas ingen ytterligare prognos. Malmö den 17 oktober 2001 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Telelogics revisorer. Under perioden har ingen ändring av redovisningsprinciperna skett. UML2 UML2 är nästa version av det grafiska utvecklingsspråket UML. UML2 är strategiskt viktigt för Telelogic eftersom språket blir en sammanslagning av SDL-2000 och UML, vilket är de utvecklingsspråk två av Telelogics produkter baseras på. UML2 kommer att innebära ett stort steg framåt för dagens UML-kunder eftersom de får tillgång till egenskaper som idag endast finns i SDL, exempelvis automatisering av mjukvaruutvecklingen. Även för SDL-kunder är UML2 av intresse, eftersom de får möjlighet att använda vissa UML- beskrivningar utan att göra avkall på de fördelar SDL ger. Telelogic driver UML2 på två fronter: dels genom att vara del av det konsortium som skapar språket, dels genom att ta fram verktyg för UML2/SDL-2000. Standarden för UML2 beräknas bli färdig under nästa år. FINANSIELL INFORMATION: Tidpunkter för ekonomisk information: · Bokslutskommuniké för 2001: 24 januari 2002 · Delårsrapport för jan-mar: 18 april 2002 · Delårsrapport för apr-jun: 18 juli 2002 · Delårsrapport för jul-sep: 17 oktober 2002 · ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00030/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00030/bit0001.pdf hela rapporten

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar