Kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic AB (publ) MALMÖ, 26 oktober, 2001 - Telelogic AB (O-Listan/TLOG), kallar härmed Aktieägarna i Telelogic AB (publ) till extra bolagsstämma fredagen den 23 november 2001 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor med adress Kungsgatan 6 i Malmö Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 november 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 19 november 2001 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 4128, 203 12 Malmö, per fax 040-17 47 47 eller via e-post: ir@telelogic.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden (högst två). Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall denna insändas till bolaget enligt ovan i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 november 2001. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Ändring av bolagsordningen. 7. Beslut om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram. 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 9. Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 10. Övriga ärenden. För mer information angående fullständigt beslutsförslag hänvisas till www.telelelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01270/bit0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar