Offentliggörande av emission förenad med teckningsoptioner i Telelogic AB

För omedelbar publicering Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD Information & Investor Relations Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: an- E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ders.lidbeck@telelo gic.com Offentliggörande av beslut om emission av skuldförbindelser förenade med teck- ningsoptioner i Telelogic AB (publ) Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Telelogic AB (publ) den 23 november 1999 beslutades att upptaga två förlagslån, om 4.000 kronor respektive 6.000 kronor, förenade med 200.000 respektive 300.000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i Telelogic AB (publ). Skuld- förbindelserna löper med en årlig ränta om 5,5 procent och förfaller till be- talning den 31 maj 2001 (vad gäller det först emitterade förlagslånet) res- pektive den 31 augusti 2001 (vad gäller det därefter emitterade förlagslånet). Teckning av skuldförbindelserna skall ske vid två olika tillfällen; under ti- den den 24 november - 10 december 1999 respektive under tiden den 24 februari - 10 mars 2000. Tecknad skuldförbindelse skall betalas kontant vid teckning med ett belopp motsvarande skuldförbindelsens nominella belopp med tillägg för det värde tillhörande optionsrätter har vid tidpunkten för teckning beräknad enligt den sk Black & Scholes-modellen, varvid volatiliteten skall uppgå till det marknadsmässiga värde KPMG Bohlins AB framräknar per teckningsdagen. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 juli 2002 till och med den 31 december 2002 teckna en ny aktie i Telelogic AB (publ) till en kurs motsvarande 180 procent av den genomsnittliga betalkursen för aktier i bolaget vid OM Stockholmsbörsen under tiden från och med den 24 november 1999 till och med den 10 december 1999 (vad gäller de först emittera- de skuldförbindelserna) respektive från och med den 24 februari 2000 till och med den 10 mars 2000 (vad gäller de sist emitterade skuldförbindelserna). Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna mot- svarar cirka 5 procent av röster och aktiekapital, varvid även beaktats de ak- tier som kan komma att tecknas enligt de optionsrätter som emitterades under 1998. Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av dessa options- rätter jämte optionsrätterna som emitterades under 1998 (varav en omgång rik- tades till aktieägare och en till anställda) motsvarar cirka 22 procent av nu- varande röster och aktiekapital i Telelogic AB (publ) och den maximala ut- spädningseffekten vid fullt utnyttjande av dessa optionsrätter jämte de op- tionsrätter som riktades till anställda 1998 motsvarar cirka 10 procent av röster och aktiekapital. De emitterade skuldförbindelserna skall, med avvikelse från aktieägarnas före- trädesrätt, kunna tecknas av Telelogic Options AB - som är ett helägt dotter- bolag till Telelogic AB (publ) - varefter detta bolag skall avskilja options- rätterna och erbjuda dessa till anställda inom Telelogic AB-koncernen enligt följande (vilken vidareförsäljning godkändes av stämman). Optionsrätterna hö- rande till de först emitterade skuldförbindelserna samt hälften av options- rätterna hörande till de därefter emitterade skuldförbindelserna skall i förs- ta hand erbjudas de anställda, och efter emissionen nyanställda, inom Tele- logic AB-koncernen, som anställts efter erbjudandet om deltagande i de program med teckningsoptioner som bolaget genomförde 1998 (och därmed inte omfattades av 1998 års program). Eventuellt överblivna sådana optionsrätter samt den återstående hälften av optionsrätterna hörande till de sist emitterade skuld- förbindelserna skall erbjudas samtliga anställda inom Telelogic-koncernen som de ovan nämnda optionsrätterna inte i första hand riktar sig till. Priset för 35 % av alla optionsrätterna (vilka som helst) skall utgöra det marknads- mässiga värdet av optionsrätterna, som skall fastställas enligt den sk Black & Scholes-modellen, varvid volatiliteten skall uppgå till det marknadsmässiga värde KPMG Bohlins AB framräknar omedelbart före tecknandet av options- rätterna. De återstående 65 % av alla optionsrätterna (vilka som helst) skall - mot bakrund av att optionsrätter i vissa länder, bland annat pga skatteskäl, regelmässigt lämnas till anställda utan vederlag - lämnas till anställda utan vederlag, men styrelsen i Telelogic AB (publ) äger besluta att priset för någ- ra eller alla av dessa optionsrätter i stället skall utgöra dess marknads- mässiga värde, som skall fastställas enligt den sk Black & Scholes-modellen enligt ovan. Till anställda i enskilt land får dock optionsrätter inte lämnas mot markandsmässigt vederlag om optionsrätter samtidigt lämnas vederlagsfritt till samma eller annan anställd. I de fall optionsrätter lämnas utan vederlag skall sk vesting tillämpas, innebärande att den anställde skall utfå tilldela- de optionsrätter i tre lika stora rater först den 30 juni 2000, den 30 juni 2001 respektive den 30 juni 2002, men endast under förutsättning att den an- ställde vid respektive datum fortfarande är anställd inom koncernen. Om an- ställningen upphör äger den anställde inte utfå de optionsrätter som per dagen för anställningens upphörande ännu ej utfåtts. De anställda som omfattas av programmen får förvärva sammanlagt högst 5.000 optionsrätter vardera, dock att ledande befattningshavare i stället får förvärva högst 25.000 optioner. Till- delning av optionsrätter till enskild anställd (inklusive ledande befattnings- havare) skall vara rimlig i förhållande till den anställdes lön och andra för- måner och vid tilldelning äger styrelsen ta hänsyn till den anställdes presta- tion liksom position och betydelse för Telelogic-koncernen. Optionsprogrammen riktar sig inte till, och får inte heller rikta sig till, anställda (inklusive ledande befattningshavare) i sådana länder där lag eller administrativa förhållanden förhindrar eller försvårar detta, med mindre att styrelsen i Telelogic AB (publ) före erbjudandet om teckning av optionsrätter vidtagit registrering, anmälan eller annan liknande åtgärd som kan krävas en- ligt tillämplig lag. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och resultatutveck- ling samt höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser det därför vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda ges möjlighet att bli delägare i Telelogic AB (publ). Bolagsstämmans fullständiga beslut till emission av ovan nämnda skuldebrev förenade med optionsrätt finnas tillgängligt på bolagets kontor i Malmö på adress Box 4128, 203 12 Malmö (besöksadress Kungsgatan 6). Malmö den 23 november 1999 Styrelsen Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 län- der genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalita- tiva grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leveran- törerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Mo- torola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal unversitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Te- lelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Med ny- emissionen i mars tidigare i år står bolaget väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar