Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic AB (publ)

Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic AB (publ) samt styrelsens förslag till beslut om emission av skuldförbindelser förenade med teckningsoptioner Aktieägarna i Telelogic AB (publ), 556049-9690, ("bolaget") kallas till ex- tra bolagsstämma tisdagen den 23 november 1999 kl. 10.00 på Hotell S:t Jörgen i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den hos Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast fredagen den 12 november 1999, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman på sådant sätt att anmälan inkommit till bolaget senast tisdagen den 16 november 1999 kl. 16.00. Sådan anmälan om deltagande i bolagsstämman skall göras skriftligen per fax till nr. 040-17 47 47 eller per post till Telelogic AB (publ), Box 4128, 203 12 Malmö. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, ad- ress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För det fall aktieägare önskar utnyttja sin rätt att medföra högst två biträden till stämman skall ak- tieägaren anmäla detta, med angivande av antal biträden, samtidigt med nyss nämnda anmälan. Skall deltagandet i bolagsstämman ske med stöd av fullmakt skall fullmakten insändas till bolaget enligt ovan före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värde- pappersinstitut måste senast fredagen den 12 november 1999 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. Begäran om sådan registrering bör göras i god tid före fredagen den 12 november 1999. Förslag till dagordning På bolagsstämman kommer följande ärenden att behandlas: 1. Stämman öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av förslag till dagordning 7. Beslut om en första emission av skuldförbindelser förenade med teckningsop- tioner 8. Beslut om en andra emission av skuldförbindelser förenade med teckningsop- tioner 9. Beslut om godkännande av vidareförsäljningar av ovan nämnda teckningsop- tioner till anställda i Telelogic AB-koncernen 10.Övriga frågor 11.Stämmans avslutande Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med teckningsoptioner samt beslut om godkännande av vidareförsäljning av nyss nämnda teckningsoptioner Styrelsen föreslår att aktieägarna fattar två stycken beslut; dels ett beslut om upptagande av ett förlagslån om högst 4.000 kronor genom emission av högst två skuldförbindelser om vardera nominellt 2.000 kronor, dels ett beslut om upptagande av ett förlagslån om högst 6.000 kronor genom emission av högst tre skuldförbindelser om vardera nominellt 2.000 kronor. Varje sådan skuldför- bindelse skall vara förenad med 100.000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i Telelogic AB (publ). Skuld- förbindelserna skall löpa med en årlig ränta om 5,5 procent och förfalla till betalning den 31 maj 2001 (vad gäller de först emitterade skuldförbindelserna) respektive den 31 augusti 2001 (vad gäller de därefter emitterade skuldför- bindelserna). Teckning av skuldförbindelserna skall ske vid två olika tillfäl- len; under tiden den 24 november - 10 december 1999 respektive den 24 februari - 10 mars 2000. Tecknad skuldförbindelse skall betalas kontant vid teckning med ett belopp motsvarande skuldförbindelsens nominella belopp med tillägg för det värde tillhörande optionsrätter har vid tidpunkten för teckning beräknad enligt den sk Black & Scholes-modellen, varvid volatiliteten skall uppgå till det marknadsmässiga värde KPMG Bohlins AB framräknar per teckningsdagen. Varje optionsrätt skall ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 juli 2002 till och med den 31 december 2002 teckna en ny aktie i Telelogic AB (publ) till en kurs motsvarande 180 procent av den genomsnittliga betalkursen för aktier i bolaget vid OM Stockholmsbörsen under tiden från och med den 24 november 1999 till och med den 10 december 1999 (vad gäller de först emittera- de skuldförbindelserna) respektive från och med den 24 februari 2000 till och med den 10 mars 2000 (vad gäller de sist emitterade skuldförbindelserna). Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna mot- svarar cirka 5 procent av röster och aktiekapital, varvid även beaktats de ak- tier som kan komma att tecknas enligt de optionsrätter som emitterades under 1998. Den maximala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av dessa options- rätter jämte optionsrätterna som emitterades under 1998 (varav en omgång rik- tades till aktieägare och en till anställda) motsvarar cirka 22 procent av nu- varande röster och aktiekapital i Telelogic AB (publ) och den maximala ut- spädningseffekten vid fullt utnyttjande av dessa optionsrätter jämte de op- tionsrätter som riktades till anställda 1998 motsvarar cirka 10 procent av röster och aktiekapital. De emitterade skuldförbindelserna skall, med avvikelse från aktieägarnas före- trädesrätt, kunna tecknas av Telelogic Options AB - som är ett helägt dotter- bolag till Telelogic AB (publ) - varefter detta bolag skall avskilja options- rätterna och erbjuda dessa till anställda inom Telelogic AB-koncernen enligt följande. Optionsrätterna hörande till de först emitterade skuldförbindelserna samt hälften av optionsrätterna hörande till de därefter emitterade skuldför- bindelserna skall i första hand erbjudas de anställda, och efter emissionen nyanställda, inom Telelogic AB-koncernen, som anställts efter erbjudandet om deltagande i de program med teckningsoptioner som bolaget genomförde 1998 (och därmed inte omfattades av 1998 års program). Eventuellt överblivna sådana op- tionsrätter samt den återstående hälften av optionsrätterna hörande till de sist emitterade skuldförbindelserna skall erbjudas samtliga anställda inom Te- lelogic-koncernen som de ovan nämnda optionsrätterna inte i första hand riktar sig till. Priset för 35 % av alla optionsrätterna (vilka som helst) skall ut- göra det marknadsmässiga värdet av optionsrätterna, som skall fastställas en- ligt den sk Black & Scholes-modellen, varvid volatiliteten skall uppgå till det marknadsmässiga värde KPMG Bohlins AB framräknar omedelbart före tecknan- det av optionsrätterna. De återstående 65 % av alla optionsrätterna (vilka som helst) skall - mot bakrund av att optionsrätter i vissa länder, bland annat pga skatteskäl, regelmässigt lämnas till anställda utan vederlag - lämnas till anställda utan vederlag, men styrelsen i Telelogic AB (publ) äger besluta att priset för några eller alla av dessa optionsrätter i stället skall utgöra dess marknadsmässiga värde, som skall fastställas enligt den sk Black & Scholes- modellen enligt ovan. Till anställda i enskilt land får dock optionsrätter in- te lämnas mot markandsmässigt vederlag om optionsrätter samtidigt lämnas ve- derlagsfritt till samma eller annan anställd. I de fall optionsrätter lämnas utan vederlag skall sk vesting tillämpas, innebärande att den anställde skall utfå tilldelade optionsrätter i tre lika stora rater först den 30 juni 2000, den 30 juni 2001 respektive den 30 juni 2002, men endast under förutsättning att den anställde vid respektive datum fortfarande är anställd inom koncernen. Om anställningen upphör äger den anställde inte utfå de optionsrätter som per dagen för anställningens upphörande ännu ej utfåtts. De anställda som omfattas av programmen får förvärva sammanlagt högst 5.000 optionsrätter vardera, dock att ledande befattningshavare i stället får förvärva högst 25.000 optioner. Tilldelning av optionsrätter till enskild anställd (inklusive ledande befatt- ningshavare) skall vara rimlig i förhållande till den anställdes lön och andra förmåner och vid tilldelning äger styrelsen ta hänsyn till den anställdes prestation liksom position och betydelse för Telelogickoncernen. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och resultatutveck- ling samt höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen anser det därför vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda ges möjlighet att bli delägare i Telelogic AB (publ). För besluten enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag Styrelsens fullständiga förslag till emission av skuldebrev förenade med op- tionsrätt kommer från och med måndagen den 8 november 1999 att finnas till- gängligt på bolagets kontor i Malmö (adress enligt ovan). Malmö den 5 november 1999 Styrelsen Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 län- der genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalita- tiva grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leveran- törerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Mo- torola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal unversitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Te- lelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Med den nyligen genomförda nyemissionen står bolaget väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. Kontaktperson: Håkan Tjärnemo Catharina Sundelin Ekonomidirektör Information & Investor Relations Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: hakan.tjarnemo@telelogic.com E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Telelogic och Telelogic Tau är registrerade varumärken tillhörande Telelogic. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar