Offentliggörande i samband med ordinarie bolagsstämma i Telelogic AB (publ)

Offentliggörande i samband med ordinarie bolagsstämma i Telelogic AB (publ) Aktieägarna i Telelogic AB (publ), 556049-9690, ("Bolaget") har hållit ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2000, 15.00 i Malmö. På stämman har bland annat följande beslut fattats. Resultatdispositioner Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att 1999 års förlust om 4.510.423 kronor avräknas mot balanserade vinstmedel om 7.820.977 kronor, varefter kvarstående vinstmedel om 3.310.554 kronor balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att av koncernens fria kapital om 2.621.000 kr, 20.000 kr skall överföras till bundna reserver. Arvoden till styrelsen och revisorn Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med maximalt 300.000 kr att fördelas inom styrelsen. Antalet styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutade att utöka styrelsen från sju till nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Val av styrelse Till styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma beslutade stämman dels att omvälja Lars Ahlman, Kjell Duveblad, Erik Fröberg, Bo Wahlström, Anders Lidbeck och Stefan Wigren, dels att, med entledigande av Olle Isberg, nyvälja Kjell Spångberg, Mats Lönnqvist och Lars Spongberg. Beslut om split 10:1 och ändring av bolagsordningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en split i förhållandet 10:1. Beslutet skedde genom en ändring av bolagsordningen, varigenom aktiens nominella värde minskades från 10 öre till 1 öre. Enligt överenskommelse med VPC kommer avstämningsdag för spliten att vara den 25 april 2000. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst femton miljoner (15.000.000) aktier om vardera nominellt ett (1) öre mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigande får inte användas på sådant sätt att den s k Leo-lagen (1987:464) blir tillämplig. Beslutet syftar till att öka styrelsens handlingsfrihet, på sådant sätt att Bolaget vid eventuella företagsförvärv under det kommande verksamhetsåret skall kunna erlägga köpeskillingen helt eller delvis genom betalning med egna aktier. Malmö den 27 mars 2000 Styrelsen Om Telelogic (O-listan:TLOG) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leverantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. En riktad nyemission genomfördes i januari i år, vilket gett bolaget kapital för fortsatt expansion. Telelogic är nu väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com anders.lidbeck@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar