Telelogic delårsrapport för april-juni 2002

Delårsrapport april - juni K2002 Telelogic april - juni 2002: · Positivt rörelseresultat i andra kvartalet 9,0 Mkr i resultat och kraftigt förbättrad rörelsemarginal · Nyförsäljningen av licenser ökade med 17% jämfört med första kvartalet Telelogic DOORS står för den största ökningen · Positiv utveckling i USA & Asien Försäljningsökning under mycket god lönsamhet · Stark utveckling inom flyg/försvarsindustrin Avtal tecknade med BAE Systems, Lockheed Martin & Joint Strike Fighter projektet · Ett flertal nya produkter lanserade ActiveCM, Tau Tester och DOORS asiatiska version öppnar upp nya marknader · Positivt kassaflöde under första halvåret 54,6 Mkr i positivt kassaflöde. Likvida medel uppgår till 175,4 Mkr Förstärkt marknadsposition Telelogics omsättning för andra kvartalet uppgick till 290 Mkr (29,9 MUSD) att jämföra med 292 Mkr (27,8 MUSD) i första kvartalet. Telelogic har 91% av sin fakturering i utländsk valuta och påverkas negativt av den stärkta svenska kronan. Jämfört med andra kvartalet 2001 har omsättningen i svenska kronor minskat med 110 Mkr varav 105,9 Mkr härör sig från telekom segmentet. Andelen licenser och underhåll svarade under kvartalet för 78% av den totala omsättningen, en fortsatt ökning jämfört med årets första kvartal. Nyförsäljningen av licenser ökade med 17% jämfört med årets första kvartal och uppgick till 133,6 Mkr. En orsak är den starka utvecklingen inom flyg/försvarsindustrin där ett antal större licenskontrakt tecknats under kvartalet. Konsultförsäljningen uppgick till 65 Mkr, en minskning med 22% jämfört med föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2001 har konsultverksamheten minskat med 55%. Detta är i huvudsak en effekt av de rationaliseringsåtgärder Telelogic genomfört under de senaste tolv månaderna. Konsultverksamheten har historiskt varit koncentrerad till telekomsegmentet. Efterfrågan inom detta segment har det senaste året varit mycket svag. Sedan mitten av förra året har Telelogic därför kraftigt minskat antalet konsulter och successivt inriktat konsultverksamheten mot andra segment där efterfrågan är starkare och mera stabil. Inräknat effekterna av pågående åtgärder kommer antalet konsulter ha halverats jämfört med halvårsskiftet 2001. Åtgärderna beräknas slutföras under tredje kvartalet. Marknaden i Asien har utvecklats positivt med en försäljningsökning om 18% jämfört med årets första kvartal. Detta är delvis en följd av en medveten breddning av kundbasen mot nyckelkunder inom konsumentelektroniksektorn samt flyg/försvarsindustrin. Verksamheten i Europa utvecklas fortfarande svagt, om än stabilt. Undantag är Tyskland, Italien och Norden där försäljningen minskat något jämfört med första kvartalet. Verksamheten i USA fortsätter att utvecklas positivt. Räknat i lokal valuta ökade omsättningen i andra kvartalet med 3% jämfört med årets första kvartal. Omräknat i svenska kronor försämrades däremot försäljningen i USA med 5% som effekt av den förstärka kronan. Telelogics omsättning under andra kvartalet var 28% lägre än samma period föregående år. Förutom det sämre marknadsklimatet jämfört med andra kvartalet 2001 är detta en effekt av att Telelogic har rationaliserat verksamheten främst inom konsultområdet men även genom försäljning av en rad periferiprodukter. Resultat Resultatet fortsatte att kraftigt förbättras jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader var 9 Mkr vilket ska jämföras med -73,9 Mkr för samma period föregående år. Rörelsemarginalen exklusive goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader har därmed under den senaste tolv månaders perioden, under vikande omsättning, förbättrats med 21 procentenheter och är idag 3.1%. Kostnaden har minskat ytterligare under det andra kvartalet i takt med att huvuddelen av de under 2001 initierade kostnadsbesparingarna fått genomslag. Den totala kostnaden inklusive omstruktureringskostnad har minskat med 7% från första till andra kvartalet. Den totala kostnaden kommer att fortsätta att minska något även under tredje kvartalet. Omstruktureringskostnaderna uppgick till 8 Mkr under kvartalet. Resultat efter finansnetto uppgick därmed till -3,2 Mkr. Under andra halvåret kommer Telelogic att fortsätta att ratio-nalisera verksamheten. Totala kostnaderna inklusive eventuella omstruktureringskostnader kommer dock att fortsätta att minska. Förbättrad bruttomarginal Telelogic har successivt förbättrat bruttomarginalen till att under andra kvartalet uppgå till 71,0%. Även bruttomarginalen på licensförsäljningen har ökat något, men den förbättrade totala bruttomarginalen beror framför allt på att försäljningen av licenser och underhåll står för en allt större del av den totala försäljningen. Marginalen för konsultverksamheten är fortsatt svag. Detta beror till största del på att andelen konsulter med låg beläggningsgrad har ökat. Telelogic minskar successivt antalet konsulter som del i redan initierade åtgärdsprogram och dessa åtgärder beräknas inte få full effekt på bruttomarginalen för konsulter förrän i fjärde kvartalet. Telelogic har även inlett diskussioner med en extern part kring framtiden för komponentverksamheten. Större investeringar är nödvändiga för att komponentverksamheten även fortsättningsvis ska ha en gynsamm utveckling. Telelogics konsultmarginal belastas för närvarande negativt av komponentverksamheten. Exklusive komponentverksamheten uppgår konsultmarginalen till 21% under kvartalet. Stark utveckling inom flyg/försvar Beroendet av telekom fortsätter att minska i takt med att Telelogic successivt breddar kundbasen. Intäkterna från telekomindustrin svarade under det andra kvartalet för 32% av omsättningen, jämfört med 50% i samma kvartal föregående år. Bland de större affärerna inom segmentet kan noteras en större amerikansk telekomleverantör som köpte ett större antal licenser för Telelogic Tau motsvarande 11 Mkr. Under kvartalet förnyade och utökades dessutom Telelogics globala ramavtal med Ericsson. Verksamheten inom flyg/försvarsindustrin har utvecklats starkt och utgör 21% av omsättningen i andra kvartalet jämfört med 15% i samma kvartal föregående år. Ett antal affärer har tecknats under kvartalet vilka har stärkt Telelogics marknadsposition. BAE Systems Avionics valde att standardisera all kravhantering i sin utvecklingsmiljö kring Telelogic DOORS. Även Lockheed Martin tecknade ett liknande kontrakt samtidigt som konsortiet kring Joint Strike Fighter beslutade införa DOORS för all kravhantering i projektet. I Australien, som tecknade sin första betydande affär med en kund inom flyg/försvarssegmentet under det fjärde kvartalet 2001, genomfördes ytterligare ett par större affärer, bl a tecknades ett sjuårsavtal med det australiensiska försvarsdepartementet värt 32 Mkr. Telelogic har haft en bra försäljning till bilindustrin även under andra kvartalet Omsättningen var högre i andra kvartalet i år jämfört med samma period föregående år. Det samma gäller flyg/försvarsindustrin och finansmarknaden som har ökat i volym jämfört med andra kvartalet 2001. Telekomsegmentet har däremot minskat med 53% det senaste året. I svenska kronor har försäljningen mot telekomindustrin minskat med 105,9 Mkr att jämföra med den totala omsättningensminskningen under samma period på 110 Mkr. Medicin- och läkemedelsindustrin är ett segment inom vilket Telelogic sedan länge haft enstaka kunder, men som nu börjar bli alltmer intressant. Under kvartalet tecknades bl a ett större avtal med St. Jude Medical som beslutade införa DOORS under en treårsperiod. DOORS fortsatt stark utveckling Nyförsäljningen av Telelogic DOORS licenser fortsätter att öka. Jämfört med första kvartalet har DOORS ökat med 32% och jämfört med andra kvartalet 2001 är ökningen 18%. Både Telelogic Tau och Telelogic Synergy har minskat jämfört med andra kvartalet föregående år. Telelogic Tau står för den största minskningen, vilket beror på produktens stora beroende av telekomsektorn. Nya produkter lanserade Under kvartalet har Telelogic introducerat ett antal nya, i vissa fall helt unika produkter som ytterligare kommer att stärka Telelogics internationella konkurrenskraft på bolages huvudmarknader. ActiveCM är en innovativ modul inom Synergy-familjen som automatiserar och förenklar konfigurationshantering. Tau Tester är Telelogics nya testprodukt, baserad på marknadens första helt dedikerade testspråk. Strax efter lanseringen valdes Tau Tester till referensverktyg inom den globala industrisammanslutningen 1394TA för att utveckla tester av multimediaprodukter. Under kvartalet har en version av DOORS för asiatiska tecken introducerats. Tidigare har Telelogics försäljning i Asien, framförallt i Japan, Kina och Korea, huvudsakligen varit begränsad till produkterna inom Telelogic Tau-familjen eftersom endast de varit tillgängliga i en asiatisk version. I juni lanserades dessutom en avsevärt förbättrad integration mellan DOORS och Synergy, vilken lägger grunden för en förbättrad integrationsplattform för Telelogics samtliga produkter framöver. Som ett led i Telelogics policy att erbjuda öppna lösningar för att möjliggöra integration med de lösningar kunderna önskar har Telelogic under kvartalet blivit invald i styrelsen för industrikonsortiet Eclipse. Personal Antalet anställda uppgick vid kvartalets slut till 927, en minskning från 950 vid föregående kvartalsslut och från 1375 jämfört med halvårsskiftet 2001. Detta är en effekt av tidigare initierade åtgärdsprogram som haft till syfte att minska kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. Som en del av kostnadsbesparingarna infördes under det fjärde kvartalet 2001 ett lönesänkningsprogram som temporärt sänkt lönerna med 10%. Under det andra kvartalet har en stor del av organisationen uppnått målsättningarna. Detta innebär att lönerna i dessa enheter återgår till 95% av ursprungslönen. USA, Korea och Indien har uppnått tre kvartal i följd varför lönerna där återgår till 100% av den tidigare lönen från och med den 1 juli. Detta motsvarar en kostnadsökning om ca 6 Mkr per kvartal. De totala kostnaderna kommer dock att fortsätta att minska något under tredje kvartalet. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till 87,1 Mkr. Investeringarna på 40,4 Mkr avser huvudsakligen aktiverad produktutveckling, vilket är något mindre än nuvarande avskrivningstakt på 43,4 Mkr. Under första halvåret har även optionsprogram till personalen inbringat 13 Mkr samtidigt som lån har amorterats med 5,1 Mkr. Sammantaget ger detta ett positivt kassaflöde på 54,6 Mkr. Likvida medel per den 30 juni 2002 uppgick till 175,4 Mkr. Utsikter för 2002 Då det inte finns några tecken på en snabb återhämtning inom telekomindustrin under året och förväntningar på en generellt ökad investeringsvilja är försiktiga, gör Telelogic bedömningen att det blir svårt att nå tillväxt även under andra halvåret 2002 jämfört med samma period 2001. Telelogic kommer istället fortsätta att fokusera på att förbättra rörelseresultat och kassaflöden. Trots en förväntat svag marknad är bedömningen att rörelseresultatet för 2002 kommer att förbättras kraftigt jämfört med 2001 och vara positivt exklusive goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader. Målsättningen att nå ett positivt kassaflöde under helåret 2002 kvarstår. Det ackumulerade kassaflödet bedöms även vara positivt vid varje kvartalsslut. Målsättningen att nå 20% rörelsemarginal före goodwillavskrivningar år 2004 ligger fast. Målsättningen är också att tillväxt åter ska uppnås under 2003 och 2004. Malmö den 18 juli 2002 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Telelogics revisorer. Under kvartalet har ingen ändring av redovisningsprinciperna skett. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar