Telelogic fullföljer förvärv av Verilog och förbereder för nyemission

Telelogic fullföljer förvärv av Verilog och förbereder för nyemission MALMÖ, 20 Januari 2000 - Extra bolagsstämma i Telelogic beslutade idag om * apportemission till aktieägaren i Verilog * bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission Extra bolagsstämma i Telelogic beslutade den 20 januari 2000 att öka bola- gets aktiekapital med 80 000 kronor, genom utgivande av 800 000 nya aktier i Telelogic, samt att emittera ett skuldebrev med 161 147 avskiljbara op- tionsrätter att teckna nya aktier i bolaget, varvid varje option berätti- gar till teckning av en aktie i Telelogic. Rätten att teckna nya aktier samt skuldebrev skall - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - tillkomma den nuvarande aktieägaren i Veri- log, CS Communication et Systèmes S.A. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall erläggas i samband med teckningen genom överlåtelse av aktieägarens samtliga 25 000 aktier i Verilog. Härigenom fullföljs Telelo- gics förvärv av samtliga aktier i Verilog. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission - med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 2 000 000 nya aktier, innebärande en ökning av Telelogics ak- tiekapital med högst cirka 20 procent (efter den föreslagna apportemissio- nen samt efter utnyttjande av befintliga och föreslagna optionsrätter till nyteckning av aktier). Skälet för möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bereda möjlighet för bolaget att erbjuda aktier till institutionella och andra placerare för att därigenom öka det institutionella ägandet i bolaget. Emissionskursen vid nyemission föreslås äga fastställas av sty- relsen i samråd med D. Carnegie AB utifrån marknadsvärdet på bolaget vid emissionstillfället. Styrelsen gavs av bolagsstämman rätt att, med iaktta- gande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrel- sen finner erforderliga för att genomföra nyemissionen. Syftet med bemyndigandet är att genomföra nyemission för att möjliggöra en fortsatt expansion av bolagets verksamhet dels genom ökad geografisk när- varo, dels genom en breddning av verksamheten till fler vertikala kundseg- ment. Expansionen avses ske såväl genom en fortsatt stark organisk till- växt som ytterligare strategiska företagsförvärv främst utanför Europa, finansierade helt eller delvis med kontanta medel. Om Telelogic Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer till- förlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leve- rantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universi- tet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Ef- ter den kraftiga expansionen under 1999 står bolaget väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunika- tionsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: anders.lidbeck@telelogic.com E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar