Telelogic genomför riktad nyemission på 429 Mkr till amerikanska institutioner

Telelogic genomför riktad nyemission på 429 Mkr till amerikanska institu- tioner MALMÖ, 25 januari, 2000 - Styrelsen för Telelogic AB har idag beslutat om en riktad nyemission om 650.000 aktier, med avvikelse från aktieägares fö- reträdesrätt. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 20 januari 2000. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget medel för fortsatt expan- sion. Styrelsen har beslutat att genomföra detta i form av en riktad ny- emission som ökar ägandet från kvalificerade internationella investerare. 85% av de nyemitterade aktierna har placerats hos 14 större amerikanska institutioner. "Nu säkrar vi framtida förvärv och en fortsatt hög organisk till- växttakt.", säger Anders Lidbeck, VD för Telelogic. "Vi har mött ett fantastiskt intresse bland internationella investerare och flera välrenom- merade amerikanska institutioner är nu ägare i Telelogic. Det är mycket positivt och ger ett ökat förtroende för bolaget framför allt på den bety- dande amerikanska marknaden. Flera av de nya ägarna är väl insatta i vår industri och förväntas bidra positivt till Telelogics utveckling. Med den ökade exponeringen i USA underlättar vi en eventuell framtida amerikansk marknadsnotering." Emissionskursen har fastställts till 660 kronor per aktie, vilket innebär att Telelogic tillförs sammanlagt cirka 429 Mkr, före emissionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 4,35% jämfört med stängnings- kursen 24 januari 2000. Bolagets institutionella ägande förstärks i och med emissionen till cirka 22% av kapitalet. Det totala antalet utestående aktier i Telelogic ökar från 8.120.000 aktier (8.920.000 aktier efter genomförd apportemission re- laterad till förvärvet av Verilog) till 8.770.000. Antal aktier efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner, uppgår till 10.932.000 st (11.893.147) efter nyemissionen. Nyemissionen medför en ökning med an- talet aktier motsvarande cirka 7% före, respektive 6% efter full utspäd- ning. I samband med nyemissionen har CS Communication et Systemes minskat sitt innehav i Telelogic genom att låta sälja 350.000 aktier. För att möta de nya investerarnas krav på snabb leverans har Telelogics huvudägare Förvaltnings AB Ratos åtagit sig att genom Enskilda Securities låna ut 1.000.000 aktier fram till dess de nyemitterade aktierna har re- gistrerats hos PRV. Ratos innehav i Telelogic uppgår idag till 1.612.000 aktier, vilket motsvarar 20% av kapital och röster före nyemission och ut- spädning. Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer till- förlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leve- rantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universi- tet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Med nyemissionen i mars tidigare i år står bolaget väl rustat att snabbt le- verera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunika- tionsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar