Telelogic kallar till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic MALMÖ, 4 januari, 2000 - Aktieägarna i Telelogic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 20 januari 2000 klockan 10:00 på bola- gets kontor, Kungsgatan 6, i Malmö. Huvudpunkterna på bolagsstämman är: * Riktad apportemission till aktieägare i Verilog samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier i Telelogic Den 22 december 1999 ingick Telelogic avtal med CS Communication et Systèmes (CSCS) avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Verilog. Enligt avtalet skall betalning erläggas i form av dels nyemitterarade ak- tier i Telelogic, dels ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrät- ter till nyteckning av aktier i Telelogic. Styrelsen i Teleogic har föreslagit den extra bolagsstämman att besluta om emission av 800 000 nya aktier samt ett skuldebrev om nominellt 1.000 kro- nor förenat med 161.147 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av akti- er. Betalning skall erläggas genom överlåtelse av CSCSs samtliga aktier i Verilog. * Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission Emissionen skall göras i syfte att möjliggöra en fortsatt expansion av verksamheten, dels genom ökad geografisk närvaro, dels genom en breddning av verksamheten till fler vertikala kundsegment. Expansionen skall vidare uppnås genom såväl en fortsatt stark organisk tillväxt som ytterligare strategiska företagsförvärv, främst utanför Europa, finansierade helt el- ler delvis med kontanta medel. Med anledning härav har styrelsen i Telelogic föreslagit den extra bolags- stämman att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästa ordinarie bolags- stämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission - med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 2 000 000 nya aktier, innebärande en ökning av Telelogics aktiekapital med högst cirka 20 procent (efter den föreslagna apportemissionen samt efter utnytt- jande av befintliga och föreslagna optionsrätter till nyteckning av akti- er). Skälet för möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bereda möjlighet för bolaget att genomföra en riktad nyemission till institutionella och andra investerare om det bedöms som olämpligt ur ett aktiemarknadsperspektiv att genomföra en emission med företräde för be- fintliga aktieägare. Deltagande i extra bolagsstämma Rätt att deltaga i extra bolagsstämma har aktieägare, som dels är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 10 januari 2000, dels senast tisdagen den 18 januari 2000 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen under adress Telelogic AB, Box 4128, 203 13 Malmö, per te- lefax 040-17 47 47 eller muntligen per telefon 040-17 47 00. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt eventuella biträden. Fullständiga villkor och kallelse Den fullständiga kallelsen publiceras i Post- & Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet den 5 januari 2000. Kallelsen finns även tillgänglig på Telelogics hemsida (www.telelogic.com). Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Telelogic från och med torsdagen den 13 januari 2000 och översändes till aktieägare som så begär. Om Telelogic (O-listan) Telelogic, som i dag finns i tio länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer till- förlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar flertalet av de ledande leve- rantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universi- tet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. Med börsintroduktionen under 1999, står bolaget väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations Manager Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: anders.lidbeck@telelogic.com E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar