Telelogics Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké Januari - December, 1999 Telelogic jan - dec, 1999: * Stark omsättningstillväxt. 78% i tillväxt under året * Förvärv av största konkurrenten Programvaruleverantören Verilog öppnar upp möjligheter i nya vertikala segment * Fortsatt expansion av tjänsteutbudet Tre förvärv i Europa under året * Framgångar inom UMTS Affärer med Ericsson, NEC, Siemens och Interdigital * Stärkt position på realtidsmarknaden Ny världsstandard och förvärv av produktteknologi Stark omsättningstillväxt Telelogic har haft en fortsatt hög tillväxttakt under hela 1999. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningstillväxten till 111% jämfört med samma period föregående år, vilket ger en tillväxt på 78% för helåret. Det inne- bär att Telelogic med god marginal överträffar det långsiktiga målet på en genomsnittlig tillväxt på mer än 50% per år. Den organiska tillväxten för 1999 uppgick till 54%. Under fjärde kvartalet ökade licensförsäljningen med 104% och på helårsba- sis med 56%. Tjänsteförsäljningen har haft en tillväxt på 148% för 1999 jämfört med föregående år. Förvärv genomförda under 1999 har framför allt påverkat försäljningen av tjänster. Resultat Telelogic visar en vinst på 2,2 Mkr efter finansnetto. En mycket stark försäljning under fjärde kvartalet är den främsta orsaken till det positi- va resultatet. Stora ordrar från Ericsson och Motorola samt ett flertal mindre affärer resulterade i en kvartalsomsättning som är bättre än något tidigare kvartal. Stärkt marknadsposition genom förvärv av konkurrent Telelogic förvärvade i december sin största konkurrent, den franska pro- gramvaru-leverantören Verilog. Genom uppköpet breddar Telelogic sin kund- bas och skapar nya möjligheter inom två vertikala segment - bil- och flyg- industrin. Telelogic förstärker genom förvärvet sin position som den största leverantören av utvecklingsverktyg på realtidsmarknaden. En fler- faldigad säljstyrka i Frankrike och USA samt en kraftig ökning av antalet utvecklingsingenjörer är några av de positiva följdeffekter uppköpet får. Verilog har 86 anställda och omsatte 85 Mkr under 1999. Verilog konsolide- ras med Telelogics räkenskaper från den 1 december. Fortsatt expansion av tjänsteutbudet genom förvärv Tjänsteförsäljningen kommer alltjämt att vara starkt kopplad till leveran- sen av programvara och Telelogics tjänsteutbud är viktigt för att säker- ställa Bolagets position som en komplett lösningsleverantör. Under 1999 uppgick Telelogics tjänsteförsäljning till 34% av den totala omsättningen. Telelogic har som långsiktigt mål att tjänsteförsäljningen ska utgöra 40% av verksamheten. Telelogic har under tredje kvartalet förvärvat tre bolag, relaterade till utbyggnaden av tjänsteverksamheten - Objectif (Frankrike), RTP (England) och Kvatro (Norge). Fokus riktas nu mot USA och Japan där motsvarande ex- pansion planeras. Förstärkt marknadsposition Telelogic har stärkt sin relation med sina viktigaste kunder genom ett an- tal strategiska uppdrag där Bolagets produkter integreras tätare med kun- dens utvecklingsmiljö. Kundspecifik systemanpassning fick ett genombrott i och med den stora or- dern från Ericsson under april månad. I december fördjupades samarbetet ytterligare och Telelogic erhöll en stororder från Ericsson CSS med en löptid på tolv månader. Affären innebär att Telelogic är delaktig i ut- vecklingen av UMTS samt förbättringsåtgärder relaterade till GSM. En tydlig trend mot koncernövergripande avtal, tydliggjordes genom avtalet med Motorola under december månad. Motorola har standardiserat användning- en av programvara och valt Telelogic som leverantör av utvecklingsverktyg för design av programvara. Avtalet beräknas vara värt ca 30 Mkr och den första följdordern till ett värde av 6,3 Mkr kom i slutet av december. Inom UMTS, tredje generationens mobiltelefoni, har Telelogic en stark ställning. Under det gångna året har NEC stått för den enskilt största or- dern till ett sammanlagt värde av 14 Mkr. Telelogic har även haft UMTS- relaterade affärer med Interdigital (underleverantör till Nokia), Ericsson och Lucent. Nästa generations utvecklingsverktyg skapar ny världsstandard För att tillmötesgå de allt högre krav som utvecklingen av komplexa kommu- nika-tionssystem ställer, fortsätter Telelogic att aktivt tillsammans med två av världens ledande standardiseringsorganisationer, OMG och ITU-T, att skapa en ny världsstandard för utveckling av realtidssystem. Den nya stan- darden är en kombination av de två språken UML och SDL och går i ITU-T un- der namnet SDL-2000. Med förvärvet av Verilog erhöll Telelogic betydande utvecklingsresurser samt unik kompetens relaterad till den nya standarden. Med de tillskjutna resurserna från uppköpet har Bolaget ytterligare stärkts i sin målsättning att som första leverantör erbjuda en produkt ba- serad på den nya standarden. Ökat fokus på produktutveckling Under 1999 har två produktreleaser samt en japansk version färdigställts. Fokus har legat på förstärkt UML-integration och ökat stöd för C++ och Ja- va. Med förvärvet av källkodsrättigheterna till Sterlings UML-verktyg tog Telelogic ett viktigt steg mot en helt integrerad produktfamilj, i enlig- het med den framväxande världsstandarden som kombinerar det bästa från UML och SDL-världen. Under december månad har de första licenserna levererats i samband med en global lanseringskampanj. Aktien Telelogic genomförde en framgångsrik introduktion på OM Stockholmsbörsen under mars månad och aktien har utvecklats betydligt bättre än generalin- dex. Investeringar Investeringarna för 1999 uppgår till 241 Mkr. Därav utgör Verilog 175 Mkr, övriga tre förvärv samt källkodsrättigheterna från Sterling 46 Mkr, och investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 Mkr. Goodwill för fö- retagsförvärvet Verilog skrivs av på 20 år medan övriga tre företagsför- värv skrivs av på 10 år. Källkodsrättigheterna från Sterling skrivs av på 5 år. Delar av köpeskillingarna är ännu ej betalda men skuldförda. I fi- nansieringsanalysen redovisas enbart betalda investeringar. Apportegendomen i Verilogförvärvet har värderats baserat på en genomsnitt- skurs på Telelogicaktien under de 20 börsdagarna som föregick offentliggö- randet. Genom förvärvet uppkom en goodwill på 130 Mkr. Genom de betydande förlustavdrag som finns i Verilog och som Telelogic beräknas kunna utnytt- ja i den framtida verksamhet har en latent skattefordran upptagits med 50 Mkr. Finansiell ställning Börsintroduktionen på OM Stockholmsbörsen inbringade ca 90 Mkr. Antalet aktier uppgick den sista december 1999 till 8 120 000. Ytterligare 200 000 optioner har tillkommit under året riktade till nyanställda i Sverige och utomlands. Totalt motsvarar antalet utestående optioner 1 862 000 (1 782 000) aktier, varav riktade till anställda 722 000 (522 000) aktier. Likvida medel uppgick till 27,5 Mkr. Lånen har minskats från 40 Mkr till 22 Mkr. Telelogic har under 1999 övergått till redovisning i enlighet med redovis- ningsrådets förslag till rekommendation för redovisning av inkomstskatt. Personal Efter en lugn inledning på året, har rekryteringsinsatserna intensifierats under tredje och fjärde kvartalet. Under året har personalstyrkan ökat med 230 personer. Antalet anställda i koncernen per den 31 december var 450 personer. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma avses att hållas i Malmö under mars månad. Styrel- sen kommer att föreslå att ingen aktieutdelning ges för verksamhetsåret 1999. Förslag från aktieägare rörande nominering av styrelseledamöter kan lämnas till styrelseordförande, Lars Ahlman, eller till Förvaltnings AB Ratos VD, Arne Karlsson. Utsikter för 2000 Det långsiktiga målet för Bolaget är att rörelsemarginalen ska överstiga 20%. Telelogic kommer dock under de närmaste åren att fokusera på tillväxt med målet om en genomsnittlig tillväxt på 50% per år och ett positivt re- sultat. För år 2000 bedöms förutsättningarna finnas för tillväxt över 50%. Bolaget kommer därför att prioritera tillväxt på bekostnad av lönsamhet. De säsongsvariationer som Telelogic uppvisat under tidigare år, beräknas fortsätta under år 2000. Därför beräknas resultatet för första kvartalet bli negativt. Bolaget är väl positionerat för en fortsatt kraftig tillväxt. Förstärk- ningarna av den globala marknadsorganisationen, fokus på internationella nyckelkunder och kraftfull produktutveckling under 1999 är steg på vägen mot det långsiktiga målet - att bygga ett stort världsledande mjukvaruföretag. Malmö den 20 januari 2000 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Telelogics revisorer. Finansiell information: Tidpunkter för ekonomisk information under år 2000: ¤Delårsrapport jan - mars: 18 april, 2000 ¤Delårsrapport jan - juni : 18 juli, 2000 ¤Delårsrapport jan - sep: 17 okt, 2000 UMTS och 3G För att bättre förstå Telelogics verksamhet introduceras stegvis nya tek- niska begrepp i Bolagets finansiella rapporter. Tredje generationens mobiltelefoni (3G) där UMTS är en ny världsomspännan- de standard för mobil kommunikation, är anpassat för dataöverföring till skillnad från dagens GSM-system som främst är anpassat för tal. UMTS-standarden tas fram av en organisation kallad 3GPP (third generation partners program) där standardiseringsorganisationer från hela världen samarbetar. Den första officiella standarden presenterades i december 1999 och enligt NTT kommer det första systemet att vara i drift i Japan vid halvårsskiftet år 2001. Nyckeltal 1999 1998 1997 Omsättning (Mkr) 318.4 178.4 105.5 Omsättningsökning (%) 78 69 59 Rörelsemarginal (%) 0.5 1.3 5.9 Vinstmarginal (%) 0.7 0.6 5.9 Resultat efter finansnetto (Mkr) 2.20 1.0 6.2 Vinst per aktie, efter utspädn. & skatt 0.10 0.10 0.70 (kr) Eget kapital per aktie (kr) 13.50 2.00 0.60 Soliditet (%) 23 11 7 Antalet anställda vid periodens slut 450 220 87 Alla belopp i miljontals kronor Resultaträkning i sammandrag 1999 1998 1997 Licens- och underhållsintäkter 210.4 134.8 90.2 Konsult- och övriga intäkter 108.0 43.6 15.3 Nettoomsättning 318.4 178.4 105.5 Licens- och underhållskostnader -24.5 -11.9 -7.5 Konsult- och övriga kostnader -61.5 -25.1 -7.1 Bruttoresultat 232.4 141.4 90.9 Försäljningskostnader -141.4 -78.2 -45.2 Administrationskostnader -34.8 -18.6 -12.8 Produktutvecklingskostnader -54.5 -42.3 -26.7 Rörelseresultat 1.7 2.3 6.2 Finansnetto 0.5 -1.3 0.0 Resultat efter finansiella poster 2.2 1.0 6.2 Skatt -2.1 -0.9 -1.8 Resultat efter skatt 0.1 0.1 4.4 Balansräkning i sammandrag Dec 31, 1999 Dec 31, 1998 Dec 31, 1997 Immateriella anläggningstill- 185.5 16.2 - gångar Materiella anläggningstill- 29.1 14.7 7.8 gångar Kundfordringar 144.9 56.3 39.8 Övr kortfristiga fordringar 82.8 14.3 4.2 Kassa och Bank 27.5 9.7 2.9 Summa tillgångar 469.8 111.2 54.7 Eget kapital 109.3 12.2 3.7 Långfristiga skulder 0.0 29.3 0.0 Leverantörsskulder 26.5 13.1 6.7 Förutbetalda kostnader och 98.6 37.5 28.5 upplupna intäkter Övriga skulder 235.4 19.1 15.8 Summa eget kapital och skul- 469.8 111.2 54.7 der Finansieringsanalys i sammandrag Jan - Dec, Jan - Dec, Jan - 1999 1998 Dec,1998 Kassaflöde löpande verksamhet -7.4 0.3 11.2 Investeringsverksamhet -54.0 -29.9 -4.5 Finansieringsverksamhet 79.2 36.4 -6.8 Förändring likvida medel 17.8 6.8 -0.1 Likvida medel vid periodens 9.7 2.9 3.0 början Likvida medel vid periodens 27.5 9.7 2.9 slut ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar