Beslut på extra bolagsstämma

BESLUT PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA Extra bolagsstämman i TeleTrade Financial Services AB (publ) den 13 mars 2000 beslutade om förvärv av JP Försäkring AB via apportemission. Stämman beslutade vidare om utgivande av förlagslån med 1 500 000 avskiljbara optionsrätter att erbjudas till teckning av anställda inom TeleTrade- koncernen. FÖRVÄRV AV JP FÖRSÄKRING AB Bolagsstämman beslutade om förvärv av JP Bank ABs ägarandel i JP Försäkring AB. Köpeskillingen för JP Banks ägarandel om 80 % erläggs genom apportemission av 653 000 nyemitterade TeleTrade-aktier. Aktierna i JP Försäkring beräknas att tas upp i TeleTrades balansräkning till 22 Mkr. I och med förvärvet skapas förutsättningar för koncernen att öka tillväxten ytterligare. Antalet anställda i TeleTrade-koncernen stiger efter förvärvet från för närvarande ca 50 anställda till ca 90 anställda. JP Försäkring startade sin verksamhet 1995 och är Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner. Verksamheten visar hög tillväxt och resultatutvecklingen är stark. För jan 2000 uppgår resultatet till 0,5 Mkr före skatt. En kraftigt förstärkning av tillväxten förutspås med den kommande Internettjänsten. Under resterande delen av 2000 kommer resultatet att påverkas negativt av utvecklingen och lanseringen av försäkringsmäklartjänsten på Internet. OPTIONSPROGRAM TILL PERSONALEN Bolagsstämman beslutade om utgivande av skuldebrev om nominellt 10 000 kronor förenat med högst 1 500 000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i TeleTrade ("Skuldebrevet") på följande villkor. Rätt att teckna Skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma TeleTrade eXtrade AB (helägt dotterbolag till bolaget). Optionsrätterna skall vara omedelbart avskiljbara från Skuldebrevet. TeleTrade eXtrade AB skall överlåta optionsrätterna. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i TeleTrade Financial Services AB (publ) under tiden från och med den 30 mars 2000 till och med den 30 december 2002. Teckningskursen per aktie skall motsvara ett belopp uppgående till 160 procent av den genomsnittliga aktiekursen för aktier i TeleTrade Financial Services AB för perioden från och med den 6 mars till och med den 17 mars 2000. Den genomsnittliga aktiekursen skall beräknas såsom ett genomsnitt av varje dags sista betalkurs under perioden. Saknas sista betalkurs skall sista köpkurs användas. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid nyteckning att bli högst 1 500 000 kronor. Ökningen av aktiekapitalet motsvarar cirka 5,81 procent av det nuvarande aktiekapitalet och cirka 5,36 procent av det totala nuvarande röstetalet efter nyteckning enligt detta förslag samt efter förvärvet av JP Försäkring AB. Rätt att förvärva optionsrätter från TeleTrade eXtrade AB tillkommer anställda i TeleTrade Financial Services AB (publ) och dess dotterbolag. Anmälan om förvärv av optionsrätter till nyteckning skall ske under tiden från och med den 20 mars till och med den 7 april 2000. Styrelsen för TeleTrade eXtrade AB föreslås bemyndigas att tilldela anställda poster utifrån befattning, anställningsvillkor, ansvar, anställningstid och förhållanden i övrigt. Ej tilldelade optionsrätter äger innehas av TeleTrade eXtrade AB för försäljning till nyanställda i koncernen. Sådana optionsrätter skall säljas i enlighet med vad som följer av detta förslag. Optionsrätterna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut. TeleTrade koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TeleTrade Solutions AB, www.teletrade.se och VCW Internet Services AB, www.vcw.se , JP Försäkring AB u.n.ä. till TeleTrade e-Insurance AB samt i intressebolaget Net@nalys // AB, www.netanalys.se . TeleTrade Solutions blev i september 1999 utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare av tidningarna Privata Affärer och Internetworld. TeleTrade Solutions erbjuder privatpersoner Sveriges mest kompletta tjänst för handel med värdepapper via Internet. VCW är en av Sveriges största Börsinformationstjänster på Internet. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges överlägset största med regelbundet över 7 000 dagliga inlägg. JP Försäkring AB är Sveriges största försäkringsmäklare för privatpersoner med ca 30 000 kunder. Antal aktieägare är ca 2 500 st och största aktieägare är IDG Internationel Data Group AB med ca 21%.. Handeln i TeleTrade aktien sker på Nya Marknaden i OM Stockholmsbörsens SAX system men avses under april 2000 att noteras på O-listan. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson på 08 - 506 33 000 alt. 0708 - 74 45 74 eller klas@teletrade.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar