Genomförd riktad nyemission

GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION Styrelsen i TeleTrade Financial Services AB har i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma beslutat om nyemission om 2 miljoner aktier riktad till ett begränsat antal svenska institutioner och kapitalförvaltare. Emissionen har genomförts till en teckningskurs om 23,5 kr per aktier. Teckningskursen fastställdes på basis av den senaste månadens genomsnittskurs med en rabatt om ca 15%. Emissionen har tillfört bolaget 47 Mkr före emissionskostnader. Emissionen genomfördes i samarbete med bolagets finansiella rådgivare Danske Securities. Efter den genomförda emissionen är antalet utestående aktier 25 811 622 st. Antalet aktier efter full utspädning och fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner ökar till 30 062 457. Största aktieägare är IDG International Data Group AB vars andel efter emissionen, men före utspädning, är 21 %. Emissionsmotiv Emissionen har genomförts för att stärka kapitalbasen. Dotterbolaget och Internetmäklaren TeleTrade Solutions ABs starka tillväxt ställer ökade krav på kapitalbasens storlek. En betydande del av emissionsbeloppet kommer att användas för att öka TeleTrade Solutions ABs aktiekapital från 10 Mkr till 45 Mkr, i syfte att erhålla Finansinspektionens tillstånd att i likhet med banker och traditionella fondkommissionärer hantera kunders kontanta medel på värdepappersdepån som medel i verksamheten. Detta tillstånd skapar väsentligt ökade intjäningsmöjligheter för TeleTrade då det medför förutsättningar att ge kunder konkurrenskraftig service inom bl.a. belåning av aktier. Belåning av aktier och därmed den erhållna räntemarginalen mellan in- och utlåning är en betydande intäktskälla i branschen, dock ej ännu för TeleTrade. Med den nu genomförda emissionen skapar TeleTrade dessutom förutsättningar att öka expansionstakten. Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen har godkänt TeleTrades börsmedlemskaps ansökan. Från Helsingforsbörsen väntas ett godkännande inom kort. Förutom expansion inom aktiehandel i Norden planerar TeleTrade i april att lansera en s.k. Fondsupermarket. TeleTrade koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TeleTrade Solutions AB, www.teletrade.se och VCW Internet Services AB, www.vcw.se , samt i intressebolaget Net@nalys // AB, www.netanalys.se . TeleTrade Solutions blev i september utnämnd till Sveriges bästa Internetmäklare av tidningarna Privata Affärer och Internetworld. TeleTrade Solutions erbjuder privatpersoner Sveriges mest kompletta tjänst för handel med värdepapper via Internet. VCW är en av Sveriges största Börsinformationstjänster på Internet. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges överlägset största med regelbundet över 4 000 dagliga inlägg. Antal aktieägare är ca 1000 st och största aktieägare är IDG Internationel Data Group AB med ca 21%.. TeleTrade aktien är noterad på Nya Marknaden i OM Stockholmsbörsens SAX system. Marknadsvärdet är ca 700 Mkr. För mer information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson på 08 - 587 132 10 alt. 0708 - 74 45 74 eller klas@teletrade.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar