Telge Energi tar täten med förnybar energi på naturens villkor

För första gången sker en återställning av den här typen i en hårt reglerad älv som Ångermanälven, som är viktig för förnybar elproduktion. Det är Telge Energi som tillsammans med Världsnaturfonden WWF tagit initiativet till projektet.

Projektet innebär bland annat, försök att återskapa livsmiljöer i två torrlagda fåror cirka 900 meter nedströms vid Malgomajs kraftstation i Ångermanälven.

Vattenkraften står för 47 procent av den totala elproduktionen i Sverige* och är en väsentlig del av den förnybara elen, men kan också ha negativa effekter på miljön, främst när det gäller den biologiska mångfalden då det bildas torrfåror i samband med byggandet av kraftverken. Projektet i Bullerforsen avser en torrfåra som ligger i Vilhelmina kommun, knappt en kilometer nedströms från Malgomajs kraftstation. Projektet är unikt då det är första gången som restaurering sker i syfte att återskapa vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. Aldrig tidigare sedan vattenkraften byggdes ut har en torrfåra återfått liv i någon av de kraftigt utbyggda norrlandsälvarna.

- Vatten har nu strömmat in i fåran i en veckas tid. När kraftverket stängs så stannar vattnet av men vi har grävt så pass djupt så det ska alltid finnas vatten där även när det står still. Från mitten av juni räknar vi med att ha strömmande vatten konstant och vi har redan nu skymtat fiskstim och yngel i fåran och det bådar gott inför framtiden, säger Mikael Strömberg, projektledare på Vilhelmina Model Forest.

Rinnande vatten har alltid varit av stor betydelse historiskt för transporter i ett landskap utan vägar och täckt av stora skogar, men också som ett säkert skafferi med tillgång på fisk – inte minst under hösten då lax och öring leker. Idag är läget drastiskt annorlunda och Ångermanälven är totalutbyggd avseende vattenkraft och svarar för nästan 20 procent av Sveriges totala vattenkraftsproduktion.

- Om man jobbar med hållbara energilösningar, som vi gör på Telge Energi, då måste man säkerställa att det också är hållbart i alla led. Vattenkraften har stor potential, men det får inte vara på bekostnad av djur och natur, där måste vi ta ett ansvar, säger Mats Fagerström, VD Telge Energi.

Älvens huvudfåra består i princip av omväxlande magasin och kraftverk. Ett antal av de större sjöarna utgör regleringsmagasin, bland dem Malgomaj, vid vars utlopp Bullerforsens kraftverk är belägen. Regleringsdammen byggdes 1958 och i samband med det förändrades älvens lopp nedströms och uppströms. Malgomajs kraftstation byggdes i början på 1980-talet och då fördjupades utloppskanalen ytterligare för att optimera produktionen. Biflöden och sidofåror

torrlades mer eller mindre fullständigt och stora öring- och harrbestånd slogs ut i brist på lämpliga lek- och födoplatser.

- Med det här projektet vill vi visa att det är fullt möjligt att genomföra åtgärder i en av de stora norrlandsälvarna. Denna åtgärd minskar dessutom inte elproduktionen. Därför finns det ingen anledning att vänta med att börja minimera vattenkraftens negativa påverkan på sötvattenekosystemen, säger Mattias de Woul, sötvattenexpert på Världsnaturfonden WWF.

Fakta 

  • Telge Energi inledde samarbetet med Världsnaturfonden WWF 2013 och har under åren genomfört flera gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Läs mer.

  • I oktober 2015 publicerades den gemensamma rapporten: Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Den innehåller 266 st konkreta åtgärdsförslag, varav 111 st inte påverkar kraftproduktionen alls. I samband med att rapporten släpptes publicerades en sammanfattande broschyr om både detta och tidigare projekt i samma område. Läs mer.

  • Ett av åtgärdsförslagen i rapporten blir nu verklighet. Just nu pågår praktiskt arbete i den ena torrfåran som är cirka 300 meter lång. Innan regleringsdammen för vattenkraften byggdes låg älvens vatten över hela området. När dammen Malgomaj senare byggdes sänktes vattnet avsevärt och stora delar torrlades. I början på 1980-talet byggdes Malgomajs kraftverk och som följd sänktes vattennivån ytterligare och fåran torrlades helt. Projektet som innebär bland annat, att flytta block och stenar så att vatten åter kan strömma fritt och att återställa den naturliga livsmiljön för fisk och andra vattenlevande organismer finansieras av Telge Energi.

För mer information, kontakta:

Anni Svensson, presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: 072-190 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se

Mikael Strömberg, Vilhelmina Model Forest
Telefon: 070-259 75 24
E-post: micke.stromberg@vilhelmina.ac

Mattias de Woul, expert sötvatten, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070-687 10 74
E-post: Mattias.dewoul@wwf.se

Om Telge Energi
Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 87 anställda. Kund för kund, kilowattimme för kilowattimme ska vi ersätta den smutsiga elen med ren el. Läs mer: www.telgeenergi.se

Taggar:

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar vi i klimatinitiativ som ska gynna både nutida och framtida generationer. Det betyder att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Förutom att du alltid får 100% ren el från sol, vind och vatten så är du också med och bidrar till att barn i världen får en ljusare framtid. Läs mer om våra klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vatten har nu strömmat in i fåran i en veckas tid. När kraftverket stängs så stannar vattnet av men vi har grävt så pass djupt så det ska alltid finnas vatten där även när det står still. Från mitten av juni räknar vi med att ha strömmande vatten konstant och vi har redan nu skymtat fiskstim och yngel i fåran och det bådar gott inför framtiden.
Mikael Strömberg, projektledare på Vilhelmina Model Forest
Med det här projektet vill vi visa att det är fullt möjligt att genomföra åtgärder i en av de stora norrlandsälvarna. Denna åtgärd minskar dessutom inte elproduktionen. Därför finns det ingen anledning att vänta med att börja minimera vattenkraftens negativa påverkan på sötvattenekosystemen.
Mattias de Woul, sötvattenexpert på Världsnaturfonden WWF