Nomineringar till styrelsen i TeliaSonera

TeliaSoneras valberedning har avslutat sitt arbete inför årsstämman den 3 april 2012.

Valberedningen föreslår att Olli-Pekka Kallasvuo väljs till ny ledamot i TeliaSoneras styrelse. Omval föreslås av Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström. Conny Carlsson har avböjt omval. Valberedningen föreslår också omval av Anders Narvinger som styrelsens ordförande.

Olli-Pekka Kallasvuo har tidigare varit VD (2006-2010) och styrelseledamot för Nokia Oyj. Innan han utsågs till VD hade han flera ledande befattningar inom Nokia, bland annat som COO, CFO, chef för mobiltelefonidivisionen och chef för verksamheten i USA. Olli-Pekka Kallasvuo är idag vice styrelseordförande i SRV Group Oyj och styrelseledamot i ett antal andra bolag. Olli-Pekka Kallasvuo är född 1953 och har en juristexamen.

Arvoden till styrelseledamöterna (fram tills nästa årsstämma) föreslås med 1 100 000 kronor till ordföranden och med 450 000 kronor till alla övriga ledamöter. Vidare föreslås ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 100 000 kronor, till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 35 000 kronor. Samtliga förslag till arvoden är oförändrade från föregående år.

Omval föreslås av revisorerna PricewaterhouseCoopers AB till dess nästa årsstämma har hållits.

TeliaSoneras valberedning består av Kristina Ekengren (svenska staten) (ordförande), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Narvinger. Aktieägare som representerar cirka 56,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2012 kl 08.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2010 uppgick omsättningen till 107 miljarder SEK, EBITDA till 37,7 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,73 SEK. TeliaSonera är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Prenumerera

Dokument & länkar