Nya finska skatteregler minskar TeliaSoneras uppskjutna skattefordran

Nya finska skatteregler minskar TeliaSoneras uppskjutna skattefordran Den 30 juni 2004 beslutade den finska Riksdagen om nya skatteregler som, bland annat, innefattar en sänkning av den finska bolagsskattesatsen från 29 procent till 26 procent från och med inkomståret 2005. Som tidigare redovisats i TeliaSoneras årsredovisning för 2003 kommer förändringen att minska TeliaSoneras uppskjutna skattefordran eftersom TeliaSonera huvudsakligen har uppskjutna skattefordringar i Finland. Baserat på en preliminär analys och baserat på storleken på den uppskjutna skattefordran vid slutet av första kvartalet 2004 kommer TeliaSonera att redovisa en minskning av sin uppskjutna skattefordran med cirka 900 miljoner SEK i kvartalsbokslutet för det andra kvartalet 2004 och en motsvarande uppskjuten skattekostnad i resultaträkningen. Eftersom TeliaSonera fortfarande arbetar med upprättandet av delårsrapporten för det andra kvartalet kan det slutliga beloppet komma att avvika från ovanstående bedömning. Förändringen av den uppskjutna skattefordran påverkar inte koncernens kassaflöde. Förändringen påverkar inte heller den tidsram inom vilken den uppskjutna skattefordran bedöms kunna utnyttjas. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00040/wkr0001.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar