Spekulationer angående ägarstrukturen i MegaFon

Mot bakgrund av pågående spekulationer i media kan TeliaSonera bekräfta att diskussioner förs mellan TeliaSonera, AF Telecom och Altimo angående den framtida ägarstrukturen och styrningen av MegaFon. Dessa diskussioner har ännu inte lett till någon överenskommelse, men om och när en överenskommelse träffats, kommer TeliaSonera att presentera information i enlighet med gällande börsregler.

Om MegaFon:
MegaFon bildades 2002 och är idag den näst största mobiloperatören i Ryssland med en marknadsandel på 26 procent enligt konsultfirman AC&M. Per 31 december 2011, hade bolaget totalt 62,8 miljoner abonnenter. Under 2011 ökade omsättningen 12,6 procent till 242,6 miljarder RUB.

TeliaSoneras nuvarande ägarandel i MegaFon är 43,8 procent varav 35,6 procent ägs direkt och 8,2 procent ägs indirekt genom sitt innehav om 26,1 procent i Telecominvest. AF Telecoms ägarandel är 31,3 procent procent varav 8,0 procent ägs direkt och 23,3 procent ägs indirekt genom sitt innehav om 73,9 procent i Telecominvest. Altimos ägarandel är 25,1 procent.

 
 
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl 08:30.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

 
 
TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors.
Läs mer på www.teliasonera.com.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar