TeliaSonera Januari-juni 2004, pro forma

TeliaSonera Januari-juni 2004, pro forma 1) TeliaSonera har, som tidigare meddelats, beslutat tillämpa IFRS 3 från och med den 1 januari 2004, vilket betyder att avskrivning på goodwill upphört. Sexmånadersperioden · Nettoomsättningen uppgick till 40 535 MSEK (40 624). · Nettoresultatet ökade till 6 553 MSEK (3 183) och resultatet per aktie till 1,40 SEK (0,68). Goodwillavskrivningarna i jämförelsekvartalet var 2 121 MSEK. Andra kvartalet · Nettoomsättningen ökade 2 procent till 20 589 MSEK. · Rörelseresultatet ökade till 5 650 MSEK (2 817). Före engångsposter3) ökade rörelseresultatet till 5 063 MSEK (4 036). Goodwillavskrivningarna i jämförelsekvartalet var 1 073 MSEK. · Marknadspositionerna försvarades men till priset av lägre marginaler. EBITDA-marginalen minskade till 36 procent (40). · Antalet kunder ökade 9 procent till 22,8 miljoner. I intressebolagen ökade antalet kunder 37 procent till 30,4 miljoner. · Förvärv av Orange i Danmark offentliggjort. · Utdelningspolicyn förtydligas och kapitalstrukturen behandlas. Nyckeltal MSEK/MEUR, förutom Apr-jun Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun procenttal och uppgifter 2004 2004 2003 2004 2003 per aktie SEK EUR 2) SEK SEK SEK Nettoomsättning 20 589 2 249 20 275 40 535 40 624 EBITDA före 7 327 800 8 070 14 527 15 632 engångsposter 3) Marginal (%) 35,6 35,6 39,8 35,8 38,5 Resultat från intressebolag 681 74 -620 1 266 -536 Rörelseresultat 5 650 617 2 817 10 833 6 105 Rörelseresultat före 5 063 553 4 036 9 885 7 324 engångsposter Resultat efter finansiella 5 489 600 3 121 10 384 5 893 poster Nettoresultat 3 148 344 1 544 6 553 3 183 Resultat per aktie 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 CAPEX 2 625 287 2 059 4 383 3 735 Fritt kassaflöde 3 591 392 5 155 5 785 9 052 Legalt 1) Nettoomsättning 20 589 2 249 20 603 40 535 41 277 Nettoresultat 3 148 344 2 983 6 553 4 592 Resultat per aktie 0,67 0,07 0,64 1,40 0,99 1) Pro forma-redovisning: Exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet. Legal redovisning: Inklusive dessa verksamheter t o m den 31 maj 2003. 2) Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR 0,109233. 3) Engångsposter, se tabell på sid. 29. Frågor om innehållet: TeliaSonera AB Investor Relations 106 63 Stockholm Tfn 08-504 550 00 Fax 08-611 46 42 www.teliasonera.se/ir ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar