TeliaSonera rapporterar engångskostnader om 850 miljoner kronor i det tredje kvartalet

Teliasonera har löst sina förpliktelser vad gäller hyresavtalet i Farsta. Uppgörelsen är en konsekvens av flytten till nya lokaler i Solna 2016. Lösningen innebär att TeliaSonera betalar en ersättning på totalt 247 miljoner kronor uppdelat på tre utbetalningar under åren 2014, 2015 och 2016. Hela beloppet kommer att redovisas som en engångskostnad i det tredje kvartalet 2014.

Som en följd av ledningens fokus på att förbättra styrningen av verksamheterna i Eurasien, som redovisades i rapporten för det andra kvartalet, gav TeliaSonera före sommaren åt en oberoende extern rådgivare i uppdrag att värdera en del av balansräkningen, främst anläggningar under uppförande och lager i samtliga eurasiska affärsenheter. Den externa värderingen har nu avslutats och medför att TeliaSonera redovisar engångskostnader i Eurasien om cirka 600 miljoner kronor under tredje kvartalet 2014. Nedskrivningen har ingen kassaflödespåverkan.

I delårsrapporten för årets andra kvartal redovisade TeliaSonera engångskostnader i Eurasien om 412 miljoner kronor. Som tidigare meddelats kan det inte uteslutas att fokus på att förbättra styrningen och genomförandet av den nya strategin att stödja hög datatillväxt kan leda till icke kassaflödespåverkande effekter av förkortade avskrivningstider eller nedskrivningar av delar av rörelsetillgångarna.

     
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2014 kl 12:00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

Taggar:

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar