TeliaSonera skapar ny stark aktör på den danska mobilmarknaden - förvärvar Orange i Danmark

TeliaSonera skapar ny stark aktör på den danska mobilmarknaden - förvärvar Orange i Danmark TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden-Baltikum, har tecknat avtal med France Telekom om förvärv av dess danska dotterbolag, Orange A/S, med 605 000 mobiltelefonikunder i Danmark. Sammanslagningen av Orange A/S med Telia Mobile Danmark innebär att ett nytt konkurrenskraftigt alternativ erbjuds de danska telekomkunderna. · TeliaSonera kommer, när affären genomförs, att kontant betala ett belopp som motsvarar ett tillgångsvärde om 600 miljoner euro justerat för det förvärvade bolagets nettolåneskuld vid tidpunkten för affärens genomförande. · Affären kommer att genomföras så snart nödvändiga godkännanden erhållits, bland annat från EU-kommissionen och den danska IT- og Telestyrelsen. Styrelsen för Orange S.A. har godkänt affären. France Telecoms styrelses strategiska kommitté har enhälligt rekommenderat France Telecoms styrelse att besluta om ett godkännande av affären. France Telecoms styrelseordförande, Mr. Thierry Breton, är också den strategiska kommitténs ordförande. Ett godkännande kan erhållas inom 25- 105 arbetsdagar. · Förvärvet förväntas generera synergier som kommer att ge en positiv kassaflödeseffekt före skatt om 490 miljoner SEK från och med 2006 1). 20 miljoner SEK av detta utgörs av ett minskat investeringsbehov. Huvuddelen av de 470 miljoner kronor som förväntas sparas genom minskade kostnader är relaterade till nedläggning av det ena av de två överlappande GSM-näten. Resterande besparingar uppnås genom att endast ett varumärke behöver hanteras, samt genom övertaliga funktioner och kontorslokaler. Nuvärdet av förväntade synergier, före implementeringskostnader, uppgår till 4,1 miljarder SEK. · De totala sammanslagningskostnaderna beräknas till 540 miljoner SEK, och avser främst kostnader för överföring av trafik till det kvarvarande GSM-nätet, kostnader för inledande marknadsföring och abonnentöverföring (SIM-kort osv) samt betalning av garanterade UMTS- licenskostnader om maximalt 260 miljoner SEK. Investeringar som måste göras i samband med integrationen beräknas uppgå till cirka 250 miljoner SEK. Utöver detta förväntas omfattande nedskrivningar, framför allt avseende nedläggningen av det ena GSM-nätet. · Efter förvärvet kommer TeliaSonera att ha omkring 1,1 miljoner mobiltelefonikunder i Danmark, och blir därmed Danmarks tredje största mobiloperatör. 1) Växelkurs 1 DKK = 1,2301 SEK har använts endast för jämförelseändamål för transaktionsrelaterade valutaomräkningar i detta pressmeddelande "Telia Mobile Danmark och Orange i Danmark bildar tillsammans en stark konkurrent till de två dominerande aktörerna på den danska marknaden. Vi kommer att ha den kritiska massa och volym på verksamheten som är nödvändig för att kunna bli förstahandsvalet för mobiltelefonikunder i Danmark. Kombinationen kommer att gynna de danska mobilkunderna", kommenterar Anders Igel, koncernchef och VD för TeliaSonera. "Genom den ökade storleken förbättrar vi särskilt vår förmåga att tillgodose företagskundernas behov, men vi kommer även att kunna förbättra våra framgångsrika privatkundserbjudanden", fortsätter han. TeliaSonera bedriver idag verksamhet inom mobiltelefoni, fast telefoni och kabel-TV i Danmark. Genom köpet fullföljer TeliaSonera sin strategi att öka den mobila kundbasen i Danmark. Anders Igel fortsätter: "Transaktionen bekräftar TeliaSoneras långsiktiga satsning på den danska marknaden, och stärker vår nordiska närvaro på ett sätt som kommer att förbättra vår totala konkurrenskraft över hela det nordiska området." Integration Planen är att påbörja integrationen av de båda företagens mobila verksamheter i Danmark, så snart nödvändiga godkännanden av transaktionen erhållits. Fram till dess kommer integrationen att planeras av en styrgrupp, ledd av Kenneth Karlberg, President TeliaSonera Norway, Denmark and the Baltic countries, och i övrigt bestående av Jesper Bröckner, Vice President, TeliaSonera Denmark, Richard Moat, VD Orange A/S, samt Kjell-Ove Blom, Senior Business Advisor, TeliaSonera, som projektledare för integrationen. Inledningsvis kommer inga förändringar att ske vad beträffar kundrelationer. De befintliga produkterna och tjänsterna från de båda företagen kommer att fortsätta att levereras under separata varumärken åtminstone fram till våren 2005. Ingen betydande övertalighet förväntas inom enheter med direkt kundkontakt, exempelvis inom kundtjänst och de 22 butiker som drivs av Orange. Integrationen omfattar bland annat val av varumärken, överföring av kundbaser, nya tjänsteerbjudanden, lokaler, personal och hantering av de överlappande GSM-näten respektive UMTS-licenserna. Övertalighet beräknas uppkomma framför allt inom företagsledning, administration, nätdrift samt produkt- och tjänsteutveckling. Områden med övertalighet beräknas vara definierade i början av 2005. Anställda inom Telia Stofa och Telia Networks kommer inte att direkt påverkas av integrationen. Översiktlig beskrivning av bolagen Telia Mobile 2003 Kv1 2004 Slutet av juni 2004 Danmark Intäkter (MSEK) 1 552 450 EBITDA (MSEK) -91 15 Antal kunder (*) 525 000 544 000 556 000 Antal anställda (*) 329 326 Orange A/S 2003 Kv1 2004 Slutet av juni 2004 Intäkter (MSEK) 2 365 535 EBITDA (MSEK) 402 79 Antal kunder (*) 576 000 558 000 605 000 Antal anställda (*) 697 725 (*) vid slutet av perioden Presskonferens En presskonferens kommer att hållas senare idag, kl 10.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, Köpenhamn. Telefonkonferens Analytiker, investerare samt internationell media inbjuds att delta i en telefonkonferens med Anders Igel, VD och Koncernchef TeliaSonera. Telefonkonferensen hålls på engelska. Tid: kl. 12.00 Vänligen ring in i några minuter före start för att säkerställa att du blir inkopplad i tid till mötet. Dial-in number: +44 (0)20 7162 0191 Participants should quote: TeliaSonera Replay number until July 15: +44 (0)20 8288 4459, access code: 830202 Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040708BIT00010/wkr0001.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar