TeliaSonera slutför transaktionen i MegaFon

Kopior på detta tillkännagivande får inte göras eller distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta tillkännagivande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte säljas i USA utan registrering vid United States Securities and Exchange Commission eller  undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande version. Varken TeliaSonera eller MegaFon avser att registrera någon del av något erbjudande i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta dokument är inget prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Eventuella prospekt framtagna enligt Prospektdirektivet kommer, om offentliggjorda, att göras tillgängliga enligt Prospektdirektivet. Investerare skall inte teckna några värdepapper som refereras till i detta dokument förutom baserat på information i något sådant prospekt. Uttrycket ”Prospektdirektiv” avser Direktiv 2003/71/EC (med tillhörande tillägg och ändringar, inklusive Direktiv 2010/73/EU, i den omfattning som det är implementerat i något av de berörda medlemsländerna) och som inkluderar relevanta införandeåtgärder i det berörda medlemslandet.

Detta dokument distribueras endast till och vänder sig endast till (A) personer bosatta utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är kvalificerade investerare i enlighet med Prospektdirektivet såsom det implementerats i de berörda medlemsländerna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och (B) utan att begränsa (A) ovan, personer som är bosatta utanför Storbritannien eller, om bosatta i Storbritannien är (i) professionella investerare inom ramen för Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) eller (ii)
enheter med stora tillgångar och övriga personer till vilka det lagligen kan kommuniceras inom ramen för Article 49(2)(a) till (d) av ”Order” (alla personer som inkluderas i (A) och (B) ovan benämns tillsammans som ”berörda personer”). Värdepapper som beskrivs nedan kommer endast att vara tillgängliga för, och eventuell inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva ett sådana värdepapper kommer endast att göras tillgängligt för, berörda personer. Icke berörda personer skall inte agera eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta dokument är inte ett publikt erbjudande eller annonsering av värdepapper i den ryska federationen och är inte ett erbjudande, eller en inbjudan om att lägga bud, att köpa, sälja, byta eller överlåta några värdepapper i den ryska federationen eller till eller till förmån för någon rysk person eller enhet. Information i detta dokument är inte ett erbjudande, eller en inbjudan om att lägga bud, att köpa, sälja, byta eller överlåta några värdepapper i Ryssland eller till eller till förmån för någon rysk person och utgör ingen annonsering av värdepapper i Ryssland.

TeliaSonera tillkännagav tidigare idag att MegaFons aktieägare, TeliaSonera, AF Telecom och Altimo har kommit överens om att realisera värde från MegaFon via utdelningar, försäljning av aktier och en potentiell börsnotering.

Detta pressmeddelande bekräftar att MegaFon idag har betalat utdelning till sina aktieägare till ett belopp om 5,15 miljarder USD, Altimo har sålt sina aktier i MegaFon till AF Telecom och till ett dotterbolag till MegaFon samt att TeliaSonera har sålt sina aktier i Telecominvest till AF Telecom.

Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 24 april 2012 kl. 16.15 svensk tid.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar