TeliaSoneras årsstämma 2 april 2014

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2013.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 7 april 2014. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 10 april 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade verkställande direktörerna Johan Dennelind och Per-Arne Blomquist i sina roller som koncernchefer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade inte verkställande direktören Lars Nyberg i sin roll som koncernchef ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist omvaldes. Marie Ehrling valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 240 000 kronor (1 200 000) och 750 000 kronor (oförändrat) till styrelsens vice ordförande och med 470 000 (tidigare 450 000 kronor) till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera, ersättning till ordföranden i hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 45 000 kronor (oförändrat) vardera.

Det beslutades att antal revisorer skall vara en och Deloitte AB valdes till slutet av årsstämman 2015. Arvode skall utgå enligt räkning.

Magnus Skåninger (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg (Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) omvaldes att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2014/2017 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 200 nyckelpersoner.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-02, kl 19.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013 uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar