TeliaSoneras årsstämma 6 april 2011

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2010.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 11 april 2011. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden den 14 april 2011.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Ingrid Jonasson Blank, Conny Karlsson, Anders Narvinger, Timo Peltola, Lars Renström, Jon Risfelt och Per-Arne Sandström omvaldes. Anders Narvinger valdes till ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 100 000 kronor (1 000 000) och övriga årsstämmovalda ledamöter 450 000 kronor (425 000) vardera. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 55 000 kronor (40 000) och till övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 35 000 kronor (20 000) vardera.

Det beslutades att antal revisorer skall vara en och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till slutet av årsstämman 2012. Arvode skall utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att utse Kristina Ekengren (svenska staten), Kari Järvinen
(finska staten genom Solidium Oy), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) och
Per Frennberg (Alecta) tillsammans med Anders Narvinger (styrelsens ordförande) att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2012 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2011/2014 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan komma att omfatta cirka 100 nyckelpersoner.

Årsstämman beslutade att godkänna det av styrelsen framlagda förslaget om minskning av aktiekapitalet med högst 513 195 107,20 SEK genom indragning av
högst 160 373 471 aktier som har förvärvats av bolaget inom ramen för det återköp av aktier som genomförts under våren 2011.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2011 kl 18.30.

_______________________________________________________________________
TeliaSonera's press office for journalists can be reached at 46-771 77 58 30

Forward-Looking Statements
Statements made in the press release relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of TeliaSonera.

TeliaSonera provides network access and telecommunication services in the Nordic and Baltic countries, the emerging markets of Eurasia, including Russia and Turkey, and in Spain. TeliaSonera helps people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. Our ambition is to be number one or two in all our markets, providing the best customer experience, high quality networks and cost efficient operations. TeliaSonera is also the leading European wholesale provider with a wholly-owned international carrier network. In 2010, net sales amounted to SEK 107 billion, EBITDA to SEK 37.7 billion and earnings per share to SEK 4.73. The TeliaSonera share is listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ OMX Helsinki. Read more at www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar