Valberedningens förslag till TeliaSoneras årsstämma

Valberedningen offentliggör idag sina förslag till TeliaSoneras årsstämma den 12 april 2016 vad gäller val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för TeliaSonera AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2015 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) samt Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Mats Jansson, Per-Arne Sandström samt Kersti Strandqvist som har undanbett sig omval. Därutöver föreslås nyval av Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee. Valberedningen föreslår omval av Marie Ehrling som styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo som styrelsens vice ordförande.

Förslaget är därmed att Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Marie Ehrling omväljs till styrelseordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till styrelsens vice ordförande till slutet av nästa årsstämma.

Susanna Campbell år född 1973. Hon är VD på Ratos. Dessförinnan var hon anställd på McKinsey och Alfred Berg Corporate Finance. Susanna Campbell är civilekonom från Handelshögskolan.

Anna Settman är född 1970. Hon är grundare, VD och partner i investeraren The Springfield Project och har dessförinnan lång erfarenhet av media främst på Aftonbladet där hon bland annat varit VD. Anna Settman är bland annat styrelseledamot i Nordnet Bank, Anticimex och Hyper Island. Anna Settman har läst marknadsekonomi på Berghs och IFL-programmet på Handelshögskolan.

Olaf Swantee är född 1966. Han är VD för det ledande brittiska telekombolaget EE. Han kommer att lämna sin befattning som en följd av BT:s köp av EE. Innan han började på EE hade Olaf flera chefs- och styrelsebefattningar i Orange Group, HP, Compaq och Digital Equipment i Europa och USA. Olaf Swantee är född i Nederländerna och har en BA i nationalekonomi och en MBA från ESCP i Paris.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-13, 08.00.

För ytterligare information: Daniel Kristiansson, valberedningens ordförande, 08-405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014 uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2 miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på www.teliasonera.com

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com