Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ *DET BÄSTA OPERATIVA RESULTATET I TELIAS HISTORIA *GOD RESULTATFÖRBÄTTRING OCH TILLVÄXT I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN, TROTS PRISSÄNKNINGAR OCH FÖRVALSREFORMEN *KRAFTIG EXPANSION INOM TILLVÄXTOMRÅDENA MOBIL KOMMUNIKA-TION, INTERNET/BREDBAND, DATAKOMMUNIKATION OCH INTERNATIO-NELL CARRIER- VERKSAMHET *FRAMGÅNGSRIK BÖRSNOTERING AV INTRESSEBOLAGEN INFONET OCH EIRCOM Året i sammandrag MSEK 1999 1998 1997 Nettoomsätt- 52 49 45 ning 121 569 665 Omsättning- 5,2 8,6 7,6 sökning (%) Bruttomargi- 26,1 29,0 23,0 nal (%) Rörelseresul- 5 7 3 tat 946 220 218 Rörelsemargi- 11,4 14,6 7,0 nal (%) Resultat ef- 5 7 3 ter finans- 980 143 128 netto Räntetäck- 8,5 10,4 5,3 ningsgrad (ggr) Nettoresultat 4 5 2 222 011 222 Resultat per 480 569 252 aktie (SEK) Investeringar 12 11 10 145 684 812 Dec Dec Dec 31 31 31 MSEK 1999 1998 1997 Balansomslutning 75 67 65 991 278 910 Sysselsatt kapi- 50 43 46 tal 323 440 329 Operativt kapital 38 34 39 553 921 192 Räntebärande net- 7 6 14 toskuld 533 766 608 Räntabilitet på 14,5 17,6 8,6 sysselsatt kapi- tal (%) Räntabilitet på 14,4 19,2 9,3 eget kapital (%) Soliditet (%) 40,5 41,5 36,8 Skuldsättnings- 0,24 0,24 0,60 grad (ggr) Antal anställda 30,6 30,5 32,5 43 93 49 Koncernchefens kommentar Resultatet för 1999 är, exklusive realisationsvinster, Teliakoncernens bästa. Det är särskilt glädjande att de nya tillväxtområdena visar stark expansion. Det betyder att Telia väl hävdar sig på den nya marknad som är under framväxt, samtidigt som vi visar att vi förmår effektivisera och ut- veckla även de mera traditionella verksamheterna. Efter den avbrutna fusionen med Telenor går Telia nu vidare. Koncernens nya strategiska inriktning innebär att vi genom fokusering kommer att ex- ploatera våra unika kompetenser även i ett europeiskt och globalt perspek- tiv. Beslutet om att koncernen skall förberedas för en börsintroduktion är mycket glädjande. En börsintroduktion ger oss tillgång till kapitalmarkna- den och möjlighet att agera snabbt på samma villkor som andra aktörer vid t.ex. strukturaffärer. Utsikterna för 2000 är goda. Jag räknar med fortsatt tillväxt i den etab- lerade verksamheten. Stockholm, 2000-03-01 Jan-Åke Kark VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00200/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00200/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Prenumerera

Dokument & länkar