Bokslutskommuniké för Teligent

Stark försäljningstillväxt, nära 70% * Bulls division Open Voice, största aktör på nordiska marknaden inom messaging, förvärvades i december. * Genombrott för direkt licensiering av programvaran Teligent P90/E i USA genom order från AG Communication Systems (dotterbolag till Lucent Technologies). Orderstorlek 9 miljoner kronor. * Orderingången ökade till 176 (166) miljoner kronor. Se graf sid 2. * Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 121 (116) miljoner kronor varav löpande support- och driftsavtal ökade med 124% till 41 (18) miljoner kronor. * Nettoomsättningen ökade med 69% till 172 (102) miljoner kronor. Tillgångsfört i ej resultatavräknade projekt ökade med 182% till 31 (11) miljoner kronor. * Resultat efter finansnetto uppgick till -25 (1) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 45 (49) %. * Kraftig ökning av organisationen till 210 (99) anställda vid periodens utgång, främst som ett led i den internationella marknadsexpansionen och stärkt satsning inom produktutveckling. * Krister Skålberg utsedd till ny VD och koncernchef från 31 mars 2000. Teligent är verksamt inom intelligent telefoni. Företaget erbjuder främst teleoperatörer flexibla system för avancerade mervärdestjänster som adderar värde till traditionell telefoni. Exempel på erbjudna 1 mervärdestjänster är röstbrevlådor, faxbrevlådor Unified Messaging , Pre- 1 1 paid Calling card , personligt nummer, 020- och 071-nummer med VACD . Teligents kraftiga expansion har hittills resulterat i etablering på de mest betydande europeiska marknaderna samt att flera av Europas större operatörer finns på kundlistan, bland annat BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige, samt GTS / Esprit i Tyskland och Frankrike. Verksamheten Marknadssegment Operatörer Marknaden visar fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på system för mervärdestjänster till teleoperatörer är stor i Europa. Framförallt har marknaden för Unified Messaging visat god tillväxt. Vår bedömning är att de flesta mobiloperatörer kommer att ha adderat Unified Messaging till sitt standardutbud inom 12 till 24 månader. Teligents tillväxt- och marknadsetableringsstrategi medför betydande initiala investeringar i marknadsorganisation, leveranskapacitet och produktutveckling. Vid periodens utgång var antalet anställda i koncernen 210 jämfört med 99 vid samma tidpunkt 1998. Bolagets marknadspenetration i Europa har fortsatt under 1999 och flera viktiga nya kunder har tillkommit. Under 1999 har tillväxten fortsatt i Storbritannien, Norden och Spanien och viktiga initiala installationer har genomförts i Frankrike, Tyskland, Turkiet och Schweiz. Teligents samarbete med AG Communication Systems (dotterbolag till Lucent Technologies) på den nordamerikanska marknaden resulterade i en 1 genombrottsorder för programvaran (middelware ) Teligent P90/E (100 licenser). Under året har resurserna väsentligt ökats för utveckling av mervärdestjänster och den generella Teligent P90/E plattformsteknologin. Bland de mervärdestjänster som levererats eller vidareutvecklats märks Unified Messaging, Calling Card (Pre-paid calling och Account calling), Mobil Pre-paid, Nätbaserat Call Center / VACD, utvecklingsverktyget Application Builder samt INAP signalering. Dessutom lanserades stöd för mobilt Internet (exempelvis på PDA handdatorer som 3Com Palm Pilot samt Windows CE) samt WAP tjänster under året. Teligents tillväxt har tidigare varit organisk. Bolagets styrelse beslutade dock under 1999 att som ett komplement söka lämpliga förvärv. I linje med detta förvärvades Bulls division Open Voice vilket väsentligt stärkt Teligents position inom messaging. Förvärvet redovisas per 31 december 1999 och har ej påverkat 1999 års resultat. Marknadssegment Enterprise Affärsområdet Enterprise Systems etablerades under året. Teligent Enterprise Systems tillhandahåller nätbaserade telefoniapplikationer för större företag och organisationer baserade på Teligent P90/E-teknologi. Det första systemet levererades under andra kvartalet och en kapacitetsuppgradering beställdes senare under året. Leveranserna innebär löpande support och driftsintäkter om cirka 7 miljoner kronor per år i fem år. Fjärde kvartalet 1999 Orderingången uppgick till 68,2 (96,8) miljoner kronor. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 73% och uppgick till 76,1 (44,0) miljoner kronor. Resultatet för perioden var negativt i linje med plan och uppgick efter finansiella poster till -5,1 (8,2) miljoner kronor. Orderingång Orderingången för året ökade med 6 procent till 176,2 (165,8) miljoner kronor. Teligents orderingång varierar påtagligt över tiden. Vid jämförelse med föregående år skall noteras att en order om cirka 40 miljoner kronor erhölls 30 december 1998, se graf. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 120,6 (116,4) miljoner kronor, varav löpande support- och driftsavtal för kommande tolvmånaders- period svarade för 41,4 (18,5) miljoner kronor, en ökning med 124%. Detta var ett resultat av den väsentligt ökade installerade basen. Av värdet på orderingång och orderstock hänför sig 15,2 miljoner kronor till förvärvet av Open Voice. Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden uppgick till 172,1 (102,0) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 69%. Av nettoomsättningen avser 27,0 (14,1) miljoner kronor intäkter från löpande support- och driftsavtal. Teligents redovisningsmetod innebär att man resultatavräknar fastprisprojekt först i samband med leveransacceptans från kund. Detta innebär att nettoomsättningen ej innehåller den löpande faktureringen utan endast avser avslutade eller accepterade leveranser. För att få en god bild av företagets utveckling bör därför nettoomsättning och resultat analyseras i kombination med tillgångsförda kostnader i ej resultatavräknade projekt. Per 31 december utgör 31,3 (10,7) miljoner kronor tillgångsförda kostnader i ej resultatavräknade projekt. Nedlagda kostnader tillgångsförs utan något tillägg för bruttomarginal. Resultat och bruttomarginal Resultat efter finansiella poster uppgick till -25,4 (0,5) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 45,3 (48,8) %. Vid bedömning av Teligents resultatutveckling bör tillgångsförda kostnader i ej resultatavräknade projekt beaktas. Se under rubrik Nettoomsättning ovan. Finansiell ställning och likviditet Nettokassan uppgick per 31 december 1999 till 57,6 (10,1) miljoner kronor och soliditeten var 60 (63) procent. Koncernens egna kapital per 31 december 1999 uppgick till 142,2 (53,5) miljoner kronor. Disponibla likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 31 december 1999 till 57,9 (12,7) miljoner kronor. I april genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 112 miljoner kronor. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 15.4 (5,3) miljoner kronor. Därtill kommer förvärvet av Open Voice om 45 miljoner kronor. Goodwill för Open Voice förvärvet (40 miljoner kronor) kommer att skrivas av på 10 år. Per 31 december 1999 var köpeskillingen ännu ej erlagd, men skuldförd. I koncernens kassaflöde redovisas enbart betalda investeringar. Personal Nyrekrytering av personal i Sverige och utomlands har pågått under hela året. Antalet anställda i koncernen mer än fördubblades under året till 210 (99), varav 147 (78) i Sverige. Av dessa har 24 personer tillkommit genom Open Voice förvärvet. I december träffades avtal om anställning med Krister Skålberg som verkställande direktör och koncernchef i Teligent. Krister Skålberg är vice verkställande direktör i Netcom Systems med ansvar för system och teknik. Han kommer att tillträda sin befattning senast 31 mars 2000. Den nuvarande verkställande direktören, tillika en av bolagets grundare, Ulf Lindstén, kommer att fortsätta att vara verksam inom bolaget. Börsintroduktion I april genomfördes en nyemission om cirka 122 miljoner kronor i samband med notering på Stockholms Fondbörs O-lista. Nyemissionen omfattade 4.700.000 aktier till en kurs om 26 kronor per aktie och genomfördes utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Första noteringsdag var den 12 april 1999. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen aktieutdelning ges för verksamhetsåret 1999. Nominering av styrelseledamöter De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta någon av nomineringskommitténs medlemmar: Per Wejke, styrelsens ordförande Olle Isberg, styrelseledamot I dessa frågor kontakta Thérèse Tietjens, 08 - 520 660 50. Nynäshamn den 31 januari 2000 Ulf Lindstén Verkställande direktör och koncernchef Frågor angående denna bokslutskommuniké besvaras av: Ulf Lindstén, verkställande direktör, tel 08-599 901 90 Lars Alm, ekonomidirektör, tel 08-520 660 16 Kommande rapporttillfällen Den fullständiga årsredovisningen för Teligent AB kommer att finnas tillgänglig i mitten av mars i Teligents lokaler på Konsul Johnsons Väg 17, Nynäshamn. Den kommer samtidigt att skickas ut till samtliga aktieägare. Ordinarie bolagsstämma6 april 2000 Delårsrapport jan-mars 200027 april 2000 Delårsrapport jan-juni 200024 juli 2000 Delårsrapport jan-september 200023 oktober 2000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00760/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00760/bit0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar