Delårsrapport, januari - juni 2004

Delårsrapport, januari - juni 2004 Hög tillväxt under första halvåret ger positivt resultat - Orderingången ökade med 75 % och uppgick till 203 (116) miljoner kronor. - Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 206 (105) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 117 (86) miljoner kronor. - Nettoomsättningen ökade med 70 % till 184 (108) miljoner kronor. - Resultat efter skatt uppgick till 1 (-20) miljon kronor. - Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-1,04) kronor. - Patent erhållet för grundläggande teknologi inom 3G Service Networks VD kommentar Första halvåret 2004 inger tillförsikt inför framtiden. Orderingången för första halvåret har ökat med 75 procent jämfört med föregående år. Vår globala sälj- och marknadsetablerings-strategi i kombination med konjunkturuppgången fortsätter att ge resultat. Under första halvåret har flera viktiga strategiska genombrottsorder tagits bland annat i Asien. Den totala orderingången, inklusive ASP- och supportavtal, uppgår till 431 miljoner de senaste 12 månaderna. Detta är högre än någon tidigare 12 månadersperiod i bolagets historia. Orderstocken uppgår vid utgången av första halvåret 2004 till 206 miljoner kronor, vilket är en ökning med 96 procent jämfört med första halvåret 2003. Rörelseresultat för första halvåret 2004 blev svagt positivt under fortsatt hög tillväxt. Fortsatta stora investeringar inom produktutveckling samt uppbyggnad av globala marknadskanaler begränsar för närvarande vinstmarginalen, men är en förutsättning för en långsiktig stark position för Bolaget. Den starka orderingången ger oss en god position för helåret 2004 och vi bedömer våra förutsättningar för helåret 2004 som avsevärt bättre än under 2003. Verksamheten Investeringar i utbyggnad av de globala sälj- och distributionskanalerna fortsätter. Orderingången under första halvåret 2004 har till stor del kommit från regioner utanför Europa där Teligent tidigare inte varit aktivt. Vi har i och med utgången av första halvåret 2004 genomfört leveranser i ett flertal regioner utanför Europa, såsom i Asien, Afrika, Ryssland, Latinamerika och Mellanöstern. Bolaget har under perioden tecknat avtal om utökade kreditramar med en ny bankförbindelse. Bolagets produktportfölj är baserad på plattformen Teligent P90/E. Vidareutveckling av plattformen och av applikationer på plattformen fortsätter inom ett antal strategiska områden. Under första halvåret har order tagits och leveranser genomförts inom ett antal strategiska produktområden. Bland annat främst kan nämnas: - Meddelandesystem, röstbrevlådor och utökad funktionalitet - Mobile Prepaid (förbetalda kort), - Mobile Data och SMSC lösningar - Mass Calling och Televoting - Lösningar för att öppna telenät för innehållsleverantörer, s.k. content providers - IN-lösningar som Mobile VPN och olika samtalskontrolltjänster Under perioden erhölls även patent i Europa och Kina, kompletterande tidigare USA-patent, för vår metod att utveckla teletjänster. Vår bedömning är att detta patent kan ha stor betydelse då den berör grundläggande teknologi inom "3G Service Network arkitekturen" och OSA/Parlay standarden. Andra kvartalet Orderingången för andra kvartalet uppgick till 84,4 (43,1) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 90,4 (57,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,2 (-8,7) miljoner kronor. Första halvåret Orderingång Orderingången för perioden ökade med 75 procent till 202,8 (116,0) miljoner kronor. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 205,6 (104,9) miljoner kronor, varav löpande ASP- och supportavtal svarade för 116,5 (86,5) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast den del av ASP- och supportavtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna. Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden uppgick till 184,2 (108,4) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 70 procent. Av nettoomsättningen avser 52,9 (43,2) miljoner kronor intäkter för ASP- och supportavtal. Resultat och bruttomarginal Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,4 (-27,0) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 (-20,3) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 48,9 (43,9) procent. Skatt Moderbolaget har taxerade skattemässiga underskott om 161,1 miljoner kronor, av detta underskott har 17,9 miljoner kronor avräknats mot uppskjutna skatteskulder. Finansiering, kassaflöde och investeringar Koncernens egna kapital per 30 juni 2004 uppgick till 200,6 (301,2) miljoner kronor och soliditeten är 57 (78) procent. Disponibla likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 30 juni till 21,2 miljoner kronor. Kassaflödet före investeringar uppgick till 3,3 (-19,2) miljoner kronor. Periodens investeringar uppgår till 18,9 (17,5) miljoner kronor, varav immateriella tillgångar 16,6 (14,0) samt materiella anläggningstillgångar 2,3 (3,5) miljoner kronor. Personal Antalet anställda i koncernen har under året ökat med 17 personer under perioden till 291 (229), varav 183 (160) i Sverige. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 25,6 (6,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -61,2 (-57,1) miljoner kronor. De disponibla likvida medlen exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 7,7 (175,3) miljoner kronor. Investeringarna uppgick till 1,0 (1,7) miljoner kronor. Utsikter för 2004 Bolaget avstår från att lämna en prognos. Redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Teligent Redovisningsrådets Rekommendation RR29 Ersättningar till anställda (IAS19). Den nya rekommendationen har ej haft några effekter på koncernens resultat och ställning. I likhet med många andra svenska företag har Teligent försäkringar enligt ITP-planen hos försäkringsbolaget Alecta. Dessa försäkringar är enligt RR29 att klassificera som en förmånsbestämd pensionsplan men redovisas av Teligent i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA 42 som en avgiftsbestämd pensionsplan. I övrigt finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner inom koncernen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. För övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-sept 2004, 22 oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004, 4 februari 2005 Nynäshamn den 16 juli 2004 Ulf Lindstén Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT00090/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar