Bokslutskommuniké Teracom Group AB - Ett år med ökat fokus

Teracom Group redovisar idag sin bokslutskommuniké för 2017.

2017 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 1 987 (2 010) MSEK
  • Rörelseresultat 460 (349) MSEK
  • Soliditet 79 (60)
  • Utsläpp, ton CO2-ekvivalenter 3 329 (3 475)

Ett år med ökat fokus

Under året har Teracom Group arbetat med att renodla koncernens verksamhet. I oktober godkände danska radio- och tv-nämnden vår försäljning av Boxer TV A/S och verksamheten kunde flytta över till köparen SE Group. I och med det så är Teracom Group nu en renodlad nätkoncern med ett starkt fokus på säkra nätlösningar för broadcast och kommunikation. Mot bakgrund av hur omvärlden utvecklas ser vi ett ökat behov av nät som alltid fungerar trots yttre påverkan av olika slag, oavsett om det är oväder, elavbrott, andra kriser eller antagonistiska attacker.

TV marknaden är under stor omvandling och intäkterna från Teracoms TV affär minskar. Trots tuffa förutsättningar levererar Teracom Group ett mycket bra resultat med i stort sett bibehållen intäktsnivå. Under hösten har vi också anpassat organisationen till vårt fokus på säkra nätlösningar. En förändring som i kombination med ett fortsatt kostnadsfokus gör att vi har en bra grund att stå på för fortsatt utveckling av verksamheten. I Danmark har man valt att digitalisera radioutsändningen. Teracom i Danmark har under november ingått ett 12-årigt avtal med Danmarks största kommersiella radiokoncern Bauer Media, avseende utsändning av deras radiokanaler över hela Danmark i det nya digitala radionätet. Avtalet gäller fram till år 2029 och upptar hälften av den tillgängliga kapaciteten i det nya nätet. En mycket bra utveckling för vår verksamhet i Danmark.

I Sverige förutser vi inte att det kommer ske någon digitalisering av radioutsändningen. Utvecklingen går istället mot fler landstäckande tillstånd att sända FM-radio. Under hösten delades det ut tre nya FM-tillstånd till privatradion. I slutet av december tecknades ett avtal mellan Teracom och MTG avseende uppbyggnad av ett nationellt FM-nät för deras utsändning. Dialog pågår även med de andra tillståndsinnehavarna i denna fråga.

Utvecklingen och planeringen av ett nytt blåljusnät för samhällsviktig verksamhet pågår för fullt. Regeringen beslutade i december om ett uppdrag till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt Trafikverket att utreda tidsplan, kostnader och finansiering av ett nytt kommunikationsnät. Teracom pekades också ut i uppdraget och ombads inkomma med ett underlag om tidplan, kostnader och finansiering direkt till Regeringskansliet, vilket gjordes 26:e januari.

Sammanfattningsvis har 2017, liksom 2016, varit ett år färgat av stora, verksamhetsförändrande frågor för Teracom. Trots detta kan jag konstatera att våra medarbetare fortsatt att leverera med oförändrad kvalitet till våra viktiga kunder, däribland public service och MSB.

Åsa Sundberg

Vd och koncernchef


För mer information:

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703 10 17 63, marcus.hartmann@teracom.se


Fakta om Teracom Group

Teracom Group ägs av svenska staten och består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer information finns på www.teracom.se 

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera